მიხეილ თუშიშვილი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

Экспертное исследование фонограммы речи в задаче идентификации личностиГ.У.Капанадзе, Г.С.Рамишвили, А.М.Тушишвили, М.А.Тушишвилиსტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2004 / N 8, გვ. 202-205 0 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Georgian speech compilation synthesis Ramishvili G., Tushishvili A., Kordzakhia I. სტატიაUniversity of Trier, Departement of Phonetics, Germany , 20050 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Возрастная тугоухость: Результаты исследования населенияШарашенидзе Н, Заболотный Д, Тушишвили А, Хундадзе И, Тушишвили М, Кеванишвили З. სტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2007 / N 11. გვ. 239-2420 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Bounce manifestations under different exposure and test-stimulus intensities and frequencies: A study in humans via EOAE recordingsTushishvili A, Burdzgla I, Schmidt R, Zabolotrnii D, Tushishvili M, Kevanishvili Z, Zahnert Th.სტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2008 / N 12 გვ. 184-1900 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სმენის სტატუსის შეფასება და აუდიორეაბილიტაციის განსა-ზღვრა სალაპარაკო ენის ფონეტიკურ თავისებურებათა გათვალისწინებითნ. შარაშენიძე, ა. თუშიშვილი, დ. ადიკაშვილი, ი. ქევანიშვილი, მ. თუშიშვილი, ზ. ქევანიშვილისტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010 / N 14 გვ. 282-2900 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სმენის ბიომეტრიული ნიშნები და პიროვნების პერსონიფიკაციაა.თუშიშვილი, გ.კაპანაძე, მ.თუშიშვილისტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული 15 2011წ. გვ. 284-2890 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Hearing Function in Industrial Workers: Occupational Noise InfluenceM. Tushishvili, N.Sharashenidze, A.Tushishvili, Z.Kevanishviliსტატიასტამბა „დამანი“ /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული 17 2013წ. გვ. 191-1970 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტექსტის გარდაქმნა მეტყველების კომპილაციური სინთეზის დროსა.თუშიშვილი, მ.თუშიშვილისტატიაგამომცემლობა "უნივერსალი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული 19, 2015. გვ. 115-1180 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართული ტექსტის კომპილაციური სინთეზის ერთი ალგორითმის რეალიზაციის შესახება.თუშიშვილი, რ. ერემიანი, მ.თუშიშვილისტატიასტამბა „დამანი“ / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / N 20, გვ. 153-1560 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტექსტის კომპილაციური სინთეზის ზოგიერთი თავისებურებების შესახება.თუშიშვილი, მ.თუშიშვილისტატიაშპს „პოლიგრაფია“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 / N 21, გვ. 138-1410 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართული ტექსტის კომპილაციური სინთეზის გაბუნებრივების შესახება.თუშიშვილი, მ.თუშიშვილისტატიაშპს „პოლიგრაფია“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 / N 22, გვ. 148-1500 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართული ტექსტის კომპილაციური სინთეზის გაბუნებრივების შესახება.თუშიშვილი, მ.თუშიშვილი, მ.ცერცვაძესტატიაშპს „პოლიგრაფია“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 / N 22, გვ. 148-1500 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გარეშე ხმაურის ზემოქმედება ასობგერათა აღქმის სიხშირულ სპექტრზე ახალგაზრდა პოპულაციაში.ნ.სარალიძე,ნ.შარაშენიძე, ი.ხუნდაძე, ნ.სვანიძე, ა.თუშიშვილი, მ.თუშიშვილი, ზ.ქევანიშვილისტატიაშპს „პოლიგრაფია“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 / N 22, გვ. 142-1470 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


დიალოგური სისტემების ქართულენოვანი ინტერფეისისტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2021-2023ძირითადი შემსრულებელი
ქართულ სიტყვათა ქსელის კომპაილერი – GeWordNetსტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2018-2020ძირითადი შემსრულებელი
ქართული წინადადების კომპიუტერული ანალიზი ინტერაქტიულ რეჟიმში სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2013-2017ძირითადი შემსრულებელი
სმენისა და მეტყველების ბიომეტრიული ნიშნების ურთიერთკავშირის კვლევა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2012-2014ძირითადი შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში