ოთარ ფარესიშვილი

აკადემიური დოქტორი

სტუ ი. ჟორდანიას სახ. საქართველოს საწარმოო ძალებისა დაბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი

დაასკანერე

1963 წელს დავამთავრე საწართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ქიმიისა და კვების ტექნოლოგიების ფაკულტეტი სპეციალობით „პლასტმასების ტექნოლოგია“, კვალიფიკაცია - ინჟინერი. 1965-1968 წწ.-ში ვირიცხებოდი მოსკოვის დ.ი.მენდელეევის სახ. ქიმიურ-ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ასპირანტად. იქვე დავიცავი დისერტაცია ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად სპეციალობით „მაღალმოლეკულური ქიმია“. სხვადასხვა დროს ვმუშაობდი: საქართველოს მეცნიერაბათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტში (უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი), საკავშირო დაქვემდებარების, მიკროელექტრონიკის პროფილის თბილისის საკონსტრუქტორო ბიუროში (წამყვანი ინჟინერი, უფროს მეცნიერი თანამშრომელი), თბილისის საშენ მასალათა ინსტიტუტში (ლაბორატორიის გამგე), საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებულ საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელ კომისიაში (ამჟამად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ი.ჟორდანიას სახ. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი) განყოფილების გამგის თანამდებობაზე, ვარ მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. 1982-1988 წწ. აქტიურ მონაწილეობას ვღებულობდი საქართველოს მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის კომპლექსური პროგრამის დამუშავებაში, ვიყავი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტისა და საქართველოს სახელმწიფო საგეგმო კომიტეტის მეცნიერულ-ტექნიკური პროგნოზირების რესპუბლიკური სამეცნიერო საბჭოს სწავლული მდივანი. კომპლექსური პროგრამის დამუშავებაში აქტიური მონაწილეობისათვის საკავშირო სამთავრობო ორგანოებისაგან გამომეცხადა მადლობა. .ბოლო წლებში ჩემი სამეცნიერო ინტერესების სფეროს წარმოადგენს საქართველოს ბუნებრივი და ადამიანური რესურსების კვლევა. ვარ მრავალი სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი, მათ შორის 5 გამოგონების.

პოსტ-კოვიდი: ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების სარეაბილიტაციო პოტენციალი (საქართველოს მაგალითზე)ო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია, ვ.მირზაევისტატიასამეცნიერო ჟურნალი „სამართალი და ეკონომიკა", # 12, 2021, თბილისი, 8 გვ.no no ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების როლი კორონავირუსის გავრცელების პირობებშიო.ფარესიშვილი, დ. გამეზარდაშვილი, ლ.კვარაცხელია, ვ.მირზაევიკონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "Diplomacy and Law" №1- 2 (7) 2020, 5გვ.no ISSN 2449-2655 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კავკასიის ქვეყნების ურთიერთკავშირები: კონფრონტაციიდან კოოპერაციამდე (ბუნებათსარგებლობისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის მაგალითზე)ო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია, ვ.მირზაევიკონფერენციის კრებულისაერთაშორისო ფორუმის მასალები - 2nd International forum of the Caucasus studies scholars, ბაქო, 2020 г., 6 გვ.no no რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების მობილიზება კოვიდ-19-ს გავრცელების პირობებში (საქართველოს მაგალითზე)ო.ფარესიშვილი, დ. გამეზარდაშვილი, ლ.კვარაცხელია, ვ.მირზაევისტატიასამეცნიერო ჟურნალი «Экономика природопользования и устойчивое развитие» №8 (27). კიევი., 2020, 16 გვ.no ISSN: 2707-3319 (on line) ISSN: 2616-7689 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამედიცინო (სარეაბილიტაციო) ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში პანდემიისა და პოსტპანდემიურ პერიოდშიო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია, ვ.მირზაევისტატიასაერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“ N1, იანვარი-ივნისი, თბილისი, 2020,, 53-68 გვ.no no ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ბუნებრივი რესურსები (მოკლე მიმოხილვა) ო.ფარესიშვილი, ზ.ლომსაძე,. ნ.ჭითანავა, გ.მაღალაშვილი, ქ,ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ქ.მახარაძე, თ.პატარქალაშვილი, ლ.კვარაცხელია, ნ.მირიანაშვილისტატიაAnnals of Agrarian Science, Vol. 17 No.1, 2019, ელექრონული, 16 გვ.no ISSN 1512-1887 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
აკადემიკოსი ი. ჟორდანიაო.ფარესიშვილი, ზ. ლომსაძე, ნ.ჭითანავა, თ.ურუშაძე, გ.მაღალაშვილი, და სხვ.მონოგრაფიათბილისი, 2019 , 267 გვ.no ISBN 978-9941-8-1401-3 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სასოფლო-სამეურნეო ლექსიკონი, I-II ტ.ო.ფარესიშვილი, ვ.გელაძე, ლ.კვარაცხელია, ზ.ლომსაძე, გ.მაღალაშვილი, ქ.მახარაძე, თ.პატარქალაშვილი, ნ.ჭითანავა, მ.ციცქიშვილიმონოგრაფიათბილისი, 2019, 397 გვ.no ISBN 978-9941-8-1016-9 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეკონომიკის პერსპექტიული მიმართულებები: სოფლის ტურიზმი როგორც მცირე დს საშუალო ბიზნესის მნიშვნელოვანი სეგმენტი (საქართველოს მაგალითზე),ო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია, ვ.მირზაევისტატია'ავროპა", "ეკონომიკის ფილოსოფია: ისტორია და თანამედროვეობა" (კოლექტიური მონოგრაფია), ბაქო, 2017, გვ. 127-142no no რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სოფლის ტურიზმი, როგორც მცირე ბიზნესისპერსპექტიული მიმართულება საქართველოში: აქტუალობა, შესაძლებლობები, თავისებურებებიო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია, ვ.მირზაევისტატიაAnnals of Agrarian Science, Vol. 15, Issue 3, 2017., 5 გვ. no no ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რეკრეაციულ-ტურისტული ზონების განვითარება როგორც დემოგრაფიული სიტუაციის გაუმჯობესებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების უზრუნველყოფის მნიშვნელოვანი ფაქტორი (საქართველოს მთის რეგიონების მაგალითზე)ო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია, ვ.მირზაევიკონფერენციის კრებული"ელმ ვე ბილიკ", ბაქო, 2016, 10 გვ. no no რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ბუნებრივ-რეკრეაციული პოტენციალი და მისი რეალიზაციის პერსპექტივებიო.ფარესიშვილი, ვ.მირზაევისტატიაAnnals of Agrarian Science, Vol. 13, No. 4, 2015, 6 გვ. no no ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები (თავი 1) ო.ფარესიშვილიმონოგრაფიათბილისი, 2015, 38 გვ. no no ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბილისის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები (თავი 1; 7.1)ო.ფარესიშვილიმონოგრაფიათბილისი, 2012, 10 გვ.; 10 გვ. no no ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები (თავი 1; 7.1)ო.ფარესიშვილიმონოგრაფიათბილისი, 2011, 11 გვ.; 9 გვ. no no ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები (თავი 1; 7)ო.ფარესიშვილი (თავი 1); ო.ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია (თავი 7)მონოგრაფიათბილისი, 2011, 14 გვ.; 50 გვ. no no ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები (თავი 1; 7)ო.ფარესიშვილი (თავი 1) , ო.ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია (თავი 7) მონოგრაფიათბილისი, 2010, 21 გვ.; 70 გვ.no no ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამეგრელოს ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები (თავი 6)ო.ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელიამონოგრაფიათბილისი, 2010, 45 გვ.no no ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები (თავი 6)ო.ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელიამონოგრაფიათბილისი, 2009, 26 გვ.no no ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კახეთის რეგიონში ტურიზმის განვითარების პრობლემებიო.ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელიასტატია„მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, თბილისი, 2008, #10-12, 6 გვ.no no ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები (თავი 6ო.ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელიამონოგრაფიათბილისი, 2008, 34 გვ.no no ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
იმერეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები (თავი 6)ო.ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელიამონოგრაფიათბილისი, 2008, 30 გვ.no no ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გურიის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები (თავი 6ო.ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელიამონოგრაფიათბილისი, 2007, 12 გვ.no no ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები (თავი 6)ო.ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელიამონოგრაფიათბილისი, 2007, 17 გვ.no no ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები (თავი 6)ო.ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელიამონოგრაფიათბილისი, 2006, 34 გვ.no no ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების მდგრადი განვითარების პრობლემები საქართველოშიო.ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელიასტატია„მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, თბილისი, 2006, #10-12, 4 გვ.no no ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თანამედროვე მიდგომები რეგიონალური ტურიზმის მდგრადი განვითარებისათვის საქართველოშიო.ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელიასტატია„მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, თბილისი, 2006, #7-9, 3 გვ.no no ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოში მოსახლეობის ეფექტიანი დასაქმებისა და სიღარიბის დაძლევის საკითხებიო.ფარესიშვილი, ვ.გეგენავასტატია„მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, თბილისი, 2005, #1-3, 4 გვ.no no ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მეცნიერების ფუნქციონირება საბაზრო ეკონომიკის პირობებში: ზოგიერთი დასკვნა და რეკომენდაციაო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელიოა, ა.სულაძესტატია„მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, თბილისი, 2005, #1-3, 4 გვ.no no ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოში მეცნიერების განვითარების ძირითადი პრინციპების შესახებო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელიასტატია„მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, თბილისი, 2004, #10-12, 4 გვ.no no ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის სრულყოფის საკითხებიო.ფარესიშვილი, ვ.გეგენავასტატია„მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, თბილისი, 2004, #1, 3 გვ.no no ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სისტემაში საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა პრიორიტეტულ მიმართულებებში უმნიშვნელოვანესი გამოკვლევების მონაცემთა ბაზის შექმნისა და მისი საერთაშორისო ქსელში ინტეგრაციის პრობლემების კვლევაი.ჟორდანიოა. ო.ფარესიშვილი, ნ.თავხელიძე, ლ.კვარაცხელია და სხვ.სტატიასაწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი კომისია, 2003. 235 გვ.no no ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მსოფლიო სამეურნეო პროცესებში საქართველოს ინტეგრაციის ძირითადი მიმართულებებიო.ფარესიშვილი, ვ.გეგენავასტატია„მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, თბილისი, 2003, #10-12, 4 გვ.no no ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და საწარმოო ძალების მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“, მიძღვნილი სტუ-ს დაარსებიდან 100 წლისთავისა და აკად. ი.ჟორდანიას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი.თბილისი, საქართველო202117/11/2021საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ი.ჟორდანიას სახელობის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრისოფლის ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოშიზეპირი

მოხსენებაში განხილულია საქართველოში მცირე ტურისტული ბიზნესის, კერძოდ სოფლის დასახლებებში ე.წ. „სოფლის ტურიზმის“ (აგროტურიზმის, ფერმერული ტურიზმის) განვითარების პერსპექტივები, რომელიც წარმოადგენს მცირე მეწარმეობის სწრაფად განვითარებად სექტორს.

განხილულია საქართველოს მხარეებში (რეგიონებში) სოფლის ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობები და პირობები. აღნიშნულია, რომ თითოეულ რეგიონს გააჩნია მისთვის დამახასიათებელი თავისებურებები (ბუნებრივი პირობები, ეკონომიკური განვითარების დონე, მეურნეობრიობის ტრადიციები, საოჯახო მეურნეობის მოწყობის წესი, რიტუალები და სხვ.), რუთაც ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდებიან.

საფუძვლიანად არის განხილული კახეთის, საქართველოს მთიანეთის (სვანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, მცხეთა-მთიანეთი), აჭარის, გურიის, სამეგრელოს, იმერეთის, შიდა და ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის სოფლის დასახლებებში აგროტურისტებისთვის საინტერესო ობიექტები და მათი მიღებისთვის (განსახლებისთვის) მზაყოფნის საკითხები.

მოხსენებაში ხაზგასმულია, რომ ქვეყანაში სოფლის ტურიზმის განვითარება ხელს შეუწყობს მხარის ეკონომიკურ განვითარებას, ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებას და მატერიალური კეთილდღეობის უზრუნველყოფას, ხოლო მთის რეგიონებში მწვავე დემოგრაფიული პრობლემების (სოფლების დაცარიელება, მოსახლეობის დაბერება, ახალგაზრდების მიგრაცია ქალაქებში და სხვ.) გადაჭრას


საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და საწარმოო ძალების მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“, მიძღვნილი სტუ-ს დაარსებიდან 100 წლისთავისა და აკად. ი.ჟორდანიას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი.თბილისი, საქართველო202117/11/2021საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ი.ჟორდანიას სახელობის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრისაქართველოს რეკრეაციული რესურსების როლი პოსტკოვიდური რეაბილიტაციის პროცესში ზეპირი

მოხსენებაში განხილულია საქართველოს რეკრეაციული რეურსების შესაძლებლობები კოვიდ-19-ით დაავადების გადატანის შემდგომი რეაბილიტაციის პროცესში.

პანდემიის პირობებში სულ უფრო მეტი ადამიანი,რომლებმაც გადაიტანეს კოვიდ-19, მიმართავს ექიმებს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო. გადატანილი დაავადების შემდგომ, რამდენიმე თვის განმავლობაში, პაციენტების დაახლოებით 50%-ს უვლინდება პრობლემები ორგანიზმის სხვადასხვა ორგანოების ფუნქციონირებაში, რაც ერთობლიობაში გამოიხატება „პოსტკოვიდური სინდრომით“ („ხანგრძლივი კოვიდით“) და წარმოადგენს სპეციალისტების კვლევის ობიექტს მთელ მსოფლიოში. დღესდღეობით, არ არის შემუშავებული პოსტკოვიდური სინდრომის მკურნალობის დეტალური რეკომენდაციები. ექიმების რჩევები შემოისაზღვრება მძიმე დაავადებების შემდგომი რეაბილიტაციის ზოგადი პრინციპებით. ცხადია, აღდგენითი პროცესის დაჩქარებას და ოპტიმიზირებას, პაციენტის სიცოცხლის ხარისხის საწყის მდგომარეობაში დაბრუნებას ხელს შეუწყობს შესაბამისი პროფილის კურორტზე ყოფნა, ბუნებრივი გარემო ფაქტორების გამოყენება და შესაბამისი გამაჯანსაღებელი აუცილებელი პროცედურების ჩატარება. ავტორები მიუთითებენ, რომ საქართველოს ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების დიდი პოტენციალის გამოყენება პოსტკოვიდური სინდრომით შეპყრობილი ადამიანების რეაბილიტაციას უცილობლად შეუწყობს ხელს.

მოხსენებაში მოცემულია მონაცემები საქართველოს ყველაზე პოპულარული კურორტებისა და საკურორტო ადგილების სარეაბილიტაციო შესაძლებლობების შესახებ, გათვალისწინებით იმ სპეციფიკისა და პათოლოგიების, რომლებსაც ადგილი აქვს კოვიდ-19 გადატანილ ადამიანთა შორის.

 


Web of Science: `19
Scopus: 12
Google Scholar: 80

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


საქართველოს რეგიონების ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივებისახელმწიფო ბიუჯეტი 01/01/2003 - 31/12/2012პასუხისმგებელი შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში