ვახტანგ გელაძე

აკადემიური დოქტორი

სტუ ი. ჟორდანიას სახ. საქართველოს საწარმოო ძალებისა დაბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი

დაასკანერე

დამთავრებული მაქვს სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი სპეციალობით მეტეოროლოგია-კლიმატოლოგია. დაცული მაქვს დისერტაცია ჰიდროლოგიის სფეროში „დაღესტანის წყლის ბალანსი“. ჩემი მოღვაწეობის სფეროა ხმელეთის ჰიდროლოგია.

კავკასიის ფიზიკური რუკა (1:1 300 000)გელაძე ვ., ჯავახიშვილი ა., ქართველიშვილი დ.სახელმძღვანელოთბილისი, 2005- - -ქართულისაგრანტო პროექტი
საქართველოს ფიზიკური რუკა (1:600 000)გელაძე ვ., ჯავახიშვილი ა., ქართველიშვილი დ.სახელმძღვანელოთბილისი, 2005- - -ქართულისაგრანტო პროექტი
გსს წყლის რესურსების მართვის საფუძველიბოლაშვილი ნ., გელაძე, ჯავახიშვილი ა., ქართველიშვილი დ.კონფერენციის კრებულიერევნის უნივერსიტეტის გამ-ბა, კონფერენციის მასალები, 2007, გვ. 288-291- ISBN 978-5-8084-0831-9 -რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს მტკნარი წყლის რესურსული პოტენციალი და მენეჯმენტიგელაძე ვ., გელაძე გ., ბოლაშვილი ნ., მაჭავარიანი ნ.სტატიაჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, 2008, ტ. 115, გვ.41-46- ISSN 1512-0902 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
წყლის რესურსების სააუზო მართვაბოლაშვილი ნ., გელაძე ვ., გელაძე გ., მაჭავარიანი ნ.კონფერენციის კრებული„უნივერსალი“, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, 2008, ახალი სერია, №2 (81), გვ. 271-275- ISBN 99940-61-19-4 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს წყლის რესურსების მდგრადობა და ხარისხიგელაძე ვ., გელაძე გ., ბოლაშვილი ნ., მაჭავარიანი ნ., ჯანელიძე ზ.სტატიაბაქო, აზერბაიჯანის გეოგრაფიული საზოგადოების შრომები, 2009, ტ. 14, გვ. 370-373- ISBN 098-2009 -რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Flood forecasting by the theory of recognizing imagesვ.გელაძე, ნ.ბოლაშვილი, თ.ყარალაშვილიკონფერენციის კრებულიInternational symposium on Floods and Modern Methods of Control Measures, 2009, p.46-52- ISSN-1512-2345 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Crisis Intensification Of Geoecological Situation Of The Caucasus Black Sea Coast And The Strategy Of Risk Reductionე.წერეთელი, რ.გრძელიშვილი., ვ.გელაძე, ნ.ბოლაშვილი., გ.გაფრინდაშვილისტატიაGeoMed 2010, The 2nd international geography symposium, p. 355-364- ISBN 978 975 44132 98 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Management of Water Resources of Georgiaვ.გელაძე, ნ.ბოლაშვილი,გელაძე გ., თ.ყარალაშვილი, ნ.მაჭავარიანისტატიაMeta-Basim, Izmir, Turkey/ IKES 2011, International symposium on Kazdaglari (mount Ida) and Edremit, 2011, p.595-599- ISNBN 978-605-87840-0-0 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ჯვრის წყალსაცავის გავლენა ზოგიერთ მეტეოროლოგიურ ელემენტზევ.გელაძე, ნ.ბოლაშვილი, თ.ყარალაშვილი, ნ.მაჭავარიანისტატიაჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, 2011, ტ. 117, გვ. 38-40- ISSN 1512-0902 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კახეთის წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენების პრობლემები კლიმატის მოსალოდნელი ცვლილების ფონზევ.გელაძე, ნ.ბოლაშვილი, თ.ყარალაშვილი, ნ.მაჭავარიანიკონფერენციის კრებულითსუ, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, 2011, ახალი სერია, №3 (82), გვ. 247-251.- ISSN 2233-3347 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Crisis Intensification Of Geoecological Situation Of The Caucasus Black Sea Coast And The Strategy Of Risk Reductionვ.გელაძე, ნ.ბოლაშვილი, ე.წერეთელისტატიაProcedia- Social and Behavioral Sciences, 2011, volume 19, p.709-715WoS, Scopus - doi:10.1016/j.sbspro.2011.05.189ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საზრდოობის წყაროებიგელაძე ვ., ჯავახიშვილი ა.სახელმძღვანელოს.ს. კარტოგრაფია, საქართველოს ეროვნული ატლასი, 2012, გვ.90- - -ქართულისაგრანტო პროექტი
საშუალოწლიური ჩამონადენიგელაძე ვ., ჯავახიშვილი ა.სახელმძღვანელოს.ს. კარტოგრაფია, საქართველოს ეროვნული ატლასი, 2012, გვ.89- - -ქართულისაგრანტო პროექტი
საშუალოწლიური ჩამონადენის განაწილება აუზების მიხედვითგელაძე ვ., ჯავახიშვილი ა.სახელმძღვანელოს.ს. კარტოგრაფია, საქართველოს ეროვნული ატლასი, 2012, გვ.83- - -ქართულისაგრანტო პროექტი
მდინარეთა საშუალოწლიური ჩამონადენიგელაძე ვ., ჯავახიშვილი ა.სახელმძღვანელოს.ს. კარტოგრაფია, საქართველოს ეროვნული ატლასი, 2012, გვ.82- - -ქართულისაგრანტო პროექტი
ჰიდროგრაფიაგელაძე ვ., ჯავახიშვილი ა., ქართველიშვილი დ.სახელმძღვანელოს.ს. კარტოგრაფია, საქართველოს ეროვნული ატლასი, 2012, გვ.80-81- - -ქართულისაგრანტო პროექტი
საქართველო, ფიზიკური რუკაგელაძე ვ., ჯავახიშვილი ა., ქართველიშვილი დ.სახელმძღვანელოს.ს. კარტოგრაფია, საქართველოს ეროვნული ატლასი, 2012, გვ.22-23- - -ქართულისაგრანტო პროექტი
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფაგელაძე ვ., ჯავახიშვილი ა., ქართველიშვილი დ.სახელმძღვანელოს.ს. კარტოგრაფია, საქართველოს ეროვნული ატლასი, 2012, გვ.21- - -ქართულისაგრანტო პროექტი
კავკასია, ფიზიკური რუკაგელაძე ვ., ჯავახიშვილი ა., ქართველიშვილი დ.სახელმძღვანელოს.ს. კარტოგრაფია, საქართველოს ეროვნული ატლასი, 2012, გვ.18-19- - -ქართულისაგრანტო პროექტი
ევროპა, პოლიტიკური რუკავ.გელაძე, ა.ჯავახიშვილი., დ.ქართველიშვილისახელმძღვანელოს.ს. კარტოგრაფია, საქართველოს ეროვნული ატლასი, 2012, გვ.16- - -ქართულისაგრანტო პროექტი
მსოფლიო ფიზიკური რუკაგელაძე ვ., ჯავახიშვილი ა., ქართველიშვილი დ.სახელმძღვანელოს.ს. კარტოგრაფია, საქართველოს ეროვნული ატლასი, 2012, გვ.14-15- - -ქართულისაგრანტო პროექტი
საქართველოს წყლის რესურსებივ.გელაძე, ნ.ბოლაშვილი, თ.ყარალაშვილი, ნ.მაჭავარიანიკონფერენციის კრებულითსუ, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, 2012, ახალი სერია, №4 (83), გვ. 184-194- ISSN 2233-3347 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
შიგა წყლებივ.გელაძე, ნ.ბოლაშვილი, თ.ყარალაშვილი, ნ.მაჭავარიანიმონოგრაფიათსუ, 2013, 324 გვ.- ISBN 978-9941-13-280-3 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კახეთის წყლის რესურსების მართვის პრობლემები გაუდაბნოების პროცესის ფონზევ.გელაძე, თ.ყარალაშვილი, ნ.მაჭავარიანიკონფერენციის კრებულითსუ, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, 2014, ახალი სერია, №5 (84), გვ. 209-215.- ISSN 2233-3347 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოში გაუდაბნოების გამომწვევი ბიოფიზიკური ფაქტორების ანალიზივ.გელაძე, ნ.ბოლაშვილი, თ.ყარალაშვილი, ნ.მაჭავარიანიკონფერენციის კრებულითსუ, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, 2014, ახალი სერია, №6 (85), გვ. 76-83.- ISSN 2233-3347- ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Creation of Management System Basis for Kakheti Water Resourcesვ.გელაძე, ნ.ბოლაშვილი, თ.ყარალაშვილი, ნ.მაჭავარიანისტატიაTSU, Proceedings ICAE-2015, International Conference "Applied Ecology: Problems, Innovations". Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Institute of Applied Ecology. Tbilisi-Batumi, p. 79-82- ISBN 978-9941-0-7644-2 -ინგლისურისაგრანტო პროექტი
საქართველოს წყლის რესურსები, მონოგრაფიაში „საქართველოს ბუნებრივი რესურსები“ (ორტომეული), ტომი I, თავი III.ვ.გელაძე, ქ.მახარაძე, თ.ურუსაძე, ი.ჟორდანია, რ.ფირცხალავამონოგრაფიასაქ. მეცნ. ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი, 2015, გვ. 177-290- ISBN 978-9941-0-8386-0 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Efficient use of water resources in Agricultureვ.გელაძე, ნ.ბოლაშვილი, თ.ყარალაშვილი, ნ.მაჭავარიანისტატიაElsevier, Procedia Environmental Sciences 29 (2015) 107 – 108WoS, Scopus ISBN 978-3-319-09056-6 ISBN 978-3-319-09057-3 DOI 10.1007/978-3-319-09057-3ინგლისურისაგრანტო პროექტი
წყლის რესურსებისა და მყარი ნატანის მართვის პრობლემები აღმოსავლეთ საქართველოშივ.გელაძე, ნ.ბოლაშვილი, თ.ყარალაშვილი, ნ.მაჭავარიანიკონფერენციის კრებულიალმატი, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები „ცენტრალური აზიის წყლის რესურსები და მათი გამოყენება“, 2016, გვ.48-53- ISBN 978-601-7150-81-5 -რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Geographical Information System for Sustainable Management of Water Resources ვ.გელაძე, ნ.ბოლაშვილი, თ.ყარალაშვილი, ნ.მაჭავარიანისტატიაInternational Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering 2016, Vol:10, No:3, p.349-353- - DOI: 10.5281/zenodo.1339362 ინგლისურისაგრანტო პროექტი
Assessment of Water Resources and Inculcation of Controlled Water Consumption Systemვახტანგ გელაძე, ნანა ბოლაშვილი, თამაზი ყარალაშვილი, ნინო მაჭავარიანისტატიაWorld Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering 2017/ Vol:11, No:5, p.457-460- -DOI: 10.5281/zenodo.1131587 ინგლისურისაგრანტო პროექტი
Sustainable Management of Water Resources on the Background of Current Climate Changeვახტანგ გელაძე,, ნანა ბოლაშვილი, თამაზი ყარალაშვილი, ნინო მაჭავარიანისტატიაEarth Sciences. 2017/Vol. 6, No. 5/p.75-79- ISSN: 2328-5974 (Print); ISSN: 2328-5982 (Online) -ინგლისურისაგრანტო პროექტი
Hydrologyვ.გელაზე, ნ.ბოლაშვილისტატიაSteiner-Verlag, National Atlas of Georgia, 2018, p. 58- ISBN 978-3-515-12057-9(print) ISBN 978-3-515-12183-5(ebook) -ინგლისურისაგრანტო პროექტი
Average annual runoff distribution by basinsვ.გელაძე, ა.ჯავახიშვილისახელმძღვანელოSteiner-Verlag, National Atlas of Georgia, 2018, p. 60- ISBN 978-3-515-12057-9(print) ISBN 978-3-515-12183-5 (ebook) -ინგლისურისაგრანტო პროექტი
Average annual runoff distribution by basinsვ.გელაძე, ა.ჯავახიშვილისტატიაSteiner-Verlag, National Atlas of Georgia, 2018, p. 59- ISBN 978-3-515-12057-9(print) ISBN 978-3-515-12183-5(ebook) -ინგლისურისაგრანტო პროექტი
Calculation of Water Economy Balancefor Water Management ვ.გელაძე, ნ.ბოლაშვილი, თ.ყარალაშვილი, ნ.მაჭავარიანისტატიაWorld AcademyofScience, Engineering and TechnologyInternational Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering, 2019, Vol:13, No:3- ISSN 0000000091950263 -ინგლისურისაგრანტო პროექტი
The Experimental Research of Ablation of Adishi Glacier Tongueვ.გელაძე, თ.ყარალაშვილი, ნ.ბოლაშვილი, გ.იმნაძესტატიაonline, Georgian Geographical Journal, 2022, Vol. 2 , p.51-61- E-ISSN: 2667-9701 doi: https://doi.org/10.52344/ggjინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

მთიანი რეგიონების გეოგრაფიის აქტუალური პრობლემებითბილისი200824/10/2008 - 24/10/2008ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტიწყლის რესურსების სააუზო მართვაზეპირი

განხილულია წყლის რესურსების სააუზო მართვა და დასაბუთებულია მისი საქართველოში გამოყენების აუცილებლობა. წარმოდგენილია აუზის წყლის რესურსების მართვისთვის შემუშავებული თანამედროვე MIKE BASIN პროგრამული უზრუნველყოფის საფუძვლები. პირობითი აუზის მაგალითზე ილუსტრირებულია პროგრამის ზოგიერთი შესაძლებლობა და წარმოდგენილია მდინარის დინების მოდელირების შედეგები ჰიდროლოგიური პროფილებით და მდინარის ცალკეული მონაკვეთებით.

Floods and Modern Methods of Control Measuresთბილისი200923/10/2009 - 23/10/2009Georgian Water management InstituteFlood Prediction by the Theory of Recognizing Imagesზეპირი

Below there is discussed the Theory of Recognizing Images and it’s method - FOP. The OP complex programs work in the space of the Binary qualities, which gives the possibility of quantitative and qualitative-logical description simultaneously. The main work runs automatically, but qualified interference of the specialist extremely improves the results. The above mentioned method is claimed by classification of the regimes of the River Dzirula. The material to be examined consisted of the two processes: 1. overflow occurrences (under this event we mean abrupt increase in river discharge) and 2. cases without overflows (when the mentioned increase is insignificant). Both those processes will be described with the same forecasting factors. Obtained materials were divided into two parts. One of which is used for elaboration of the solution rule (study sequence), while another one is used for evaluating the quality of the elaborated rule (controlling). Though almost all major overflows are discussed and analyzed. Genetic homogeneity has been taken into account while forecasting. It is interesting to define the minimal number of those attributes that will allow the program to carry out classification – forecasting. Factors optimization were implemented by direct and reverse stepped exclusion programs. The solution rule for the divisive surface projection was elaborated.

International Symposium on Kaz Mountains and Edremit, IKES 2011Edremit, Turkey201105/05/2011 - 05/05/2011Edremit municipalityManagement of Water Resources of Georgiaზეპირი

The calculation and the management of the available water resources of Georgia is very important not only for the republic, but also for entire South Caucasus. In this connection, it is necessary to transition to a system of controlled (managed) water consumption considering the rational use of water resources. As the pilot- project was selected the basin of the river Aragvi, which is characterized by the wide variety of natural conditions and the formation of the river run-off. Besides this, the basin of the river Aragvi is the main source of the water supply of Tbilisi. The database of GIS of the proposed project contains the whole data information about water and water demand, which were existed in various departments and published in the literary sources (monograph, article, atlases, statistical handbooks and other). For realizing of project was used software GIS - ArcView. The basis of GIS was the three-dimensional electronic map of Georgia (1: 50 000). In the implementation the project were used the following layers of the above-mentioned map: river, lake, reservoir, springs, channels, the populated areas, districts, roads, hydrological stations. 

Europian Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information SystemBologna, Italy201212/06/2012 - 12/06/20127 th EUROGEOGIS of Georgian Water Resourcesზეპირი

Georgia is rich in available water resources, but due to their non-uniform distribution over the territory, in a number of regions there appears a significant imbalance between the amount and use of water resources. The largest water consuming region of the country is Eastern Georgia, where water supply for population and the territory is four times less than in Western. In the whole world, and in Georgia as well, arises the necessity of exact estimation of the amount of water resources in order to arrange the efficient fresh water management and supply system and its proper use.

კონფერენცია მიძღვნილი პროფ. ლევან მარუაშვილის დაბადების 100 წლისთავისადმითბილისი201216/11/2012 - 16/11/2012ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტისაქართველოს წყლის რესურსებიზეპირი

Deficiency of fresh water is one of the greatest global problems. Against a background of the contemporary strained ecological situation, global warming of the climate and progressive process of desertification all over the world, the worsening of a problem of deficiency of water resources is expected.

Georgia is rich in available water resources, but due to their non-uniform distribution over the territory, in a number of regions there appears a significant imbalance between the amount and use of water resources.

The present-day climate change which is revealed in global warming has been characterized by the temperature rise in Eastern Caucasus during the last 4-5 decades and by decrease of atmospheric precipitation if we leave out of account the last 4-5 years. The natural run-off of the Mtkvari river has decreased by 25-30% . All above mentioned circumstances along with increase of anthropogenic factor (destroyed irrigation systems, extremely worsened agro-technique level, felling of woods and wind forest strip) will create the real danger of  desertification processes in arid zones. Therefore, the problem of fresh water will become even more acute.

3rd BioHydrology Conference - Water for Lifeლანდაუ201321/05/2013 - 21/05/2013University of Koblenz-LandauNessesity of Sustainable Management of Water Resources on the Background of the Current Climat Changeზეპირი

In Georgia, as well as in whole Southern Caucasus, droughts are observed quite often. Water resources management of Eastern Georgia should be based on trans-governmental projects on water use and water consumption in cooperation with the South Caucasian countries, as the significant amount of water resources are concentrated in the basins of trans-governmental rivers (Mtkvari (Kura), Alazani, Iori, Khrami, Debeda, etc.). In this connection, it is necessary to transition to a system of controlled (managed) water consumption considering the rational use of water resources. As the pilot project was selected the basin of the river Alazani, which is the transgovernmental and the main river of Kakheti region.

საზოგადოებრივი გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემებითბილისი201412/06/2014 - 12/06/2014ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტისაქართველოში გაუდაბნოების გამომწვევი ბიოფიზიკური ფაქტორების ანალიზიზეპირი

უკანასკნელი 4-5 ათეული წლის მანძილზე საქართველოში ადგილი აქვს კლიმატის არახელსაყრელ რეჟიმს. სულ უფრო ხშირია გვალვები, ძლიერი ქარები და სხვ. კლიმატის ცვლილების პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევებით საქართველოში, მთაშიც და ბარშიც, ზამთრის გარდა ყველა სეზონში ცხელი დღეების რაოდენობა 50% და მეტით იმატებს. შესაბამისად, ეს გამოიწვევს საირიგაციო ფართობებზე სარწყავ წყალზე მოთხოვნილების გაზრდას. კლიმატის ცვლილება, ეკოლოგიური პრობლემების გამწვავებასთან ერთად მეტ სიძნელეებს შეუქმნის ქვეყნის მეურნეობას, განსაკუთრებით ბარში, სადაც ბუნებრივი რესურსების ექსპლუატაციამ დასაშვებ ზღვარს დიდი ხანია გადააჭარბა.

SUSTAINABLE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES AND CONSERVATION OF MOUNTAIN LAKE ECOSYSTEMS OF ASIAN COUNTRIESერევანი201425/06/2014 - 25/06/2014AASSAWater Resources of Eastern Georgiaზეპირი

Kakheti region has been selected to carry out the research. Region is reach  in fertile and pasture lands. It is the country's leading viticulture region.  It occupies the Iori and Alazani river basins and is notable for its deficit of water resources in the country. Hydro-meteorological observations begin since 20s of the twentieth century. In the territory of kakheti about 40 hydrometeorological stations were functioning. Today only one station is functioning (the Alazani River – Station Shakriani). Its observation period starts since 1925. In the other stations the observation row is of 25-30 years. There are more than 2000 rivers there, but their majority (95%) are up to 10 km long. The density of rivers network is 0,45 km/km2. During low water periods the rivers runoff is often below the ecological norm. Water resources of the region are used irrationally. The region tends to desertification which aggravate fresh water problem even more and presumably may lead to migration of local population from the area.

Agriculture and Climate Change (Adopting crops to increased uncertainty)ამსტერდამი201515/02/2015 - 17/02/2015Elsevier LtdEfficient Use of Water Resources in Agricultureზეპირი

Water supply of population at its Eastern part is an acute issue. Under more or less equal conditions in the Western and the Eastern parts of Georgia with nearly the same population the annual fresh water volume per capita is nearly four times less in Eastern Georgia. Moreover the annual runoff distribution per month for irrigation purposes is irregular here. The development of agriculture requires the proper use of land and water resources. This is especially true in dry and semi- dry regions, where due to the hard natural conditions the water is essential for harvesting. Kakheti region has been selected to carry out the research. Region is reach in fertile and pasture lands. It is the country's leading viticulture region. The major part of the population are engaged in agricultural activities. It is notable for its deficit of water resources in the country. Areas of non-irrigated land in the region is 90 385 ha. Water resources of the region are used irrationally. Depreciated and emergency state of irrigation schemes is the main headache of nearly all municipalities. Poor repair of network is a reason of high water losses. So the existing water consumptions problems hinder development of agriculture considerably. Due to the global warming and progression of the process of desertification, will aggravate fresh water problem even more and presumably may lead to migration of local population from the area. To mitigate and adjust the above said processes is to proceed to the controlled water consumption with a view to use water resources more rationally. 

თანამედროვე გლობალური ცვლილებების გეო- და ბუნებრივი და ეკონომიკური სისტემების ადაპტაციის პრობლემებიბაქო201517/09/2015 - 17/09/2015H.Alyev Institute of GeographyProblems of Management of Water Resouirces and Solid Flow of Kakhetian Riversზეპირი

Kakheti region's unique climate - landscape environment create optimal conditions for the special Rural Development. At the same time, theis region is the most complicated area in Georgia by the development scales of mudflow phenomena, recurrence rate, economic prejudice and risk of danger. More than a half of the territory is under the threat of the highest and high risk category (by ratios of 0.6-0.9). According to the forecast (The 2nd National Communication, 2009), at the end of 21st century in the southern part of Kakheti it is expected decrease of hydrothermal coefficient from 1,1 to 0,7, which will shift the region’s climate from subtropics into very dry category. The influence will be spread along the entire territory of Kakheti. During low water periods the rivers runoff is often below the ecological norm. Water resources of the region are used irrationally. The region tends to desertification which aggravate fresh water problem even more and presumably may lead to migration of local population from the area.

nternational Conference"Applied Ecology: Problems, Innovations".ბათუმი201507/05/2015 - 07/05/2015TSUCreation of Kakhetian Water Resources Management Systemზეპირი

Fresh water deficit is one of the most important global problems today. In the countries with scarce water resources, they often become a reason of armed conflicts. The peaceful settlement of relations connected with management and water consumption issues within and beyond the frontiers of the country is an important guarantee of the region stability. The territory of Georgia comprises 69.7 thousand square kilometers. The population is 4.4 million. Fresh water resources are the major natural resources of Georgia. There are more than 2500 rivers, 800 lakes, 40 water reservoirs, about 700 glaciers, numerous different kinds of springs and swamps. Kakheti Region has been selected to carry out the research. Kakheti occupies the leading place by agriculture in Georgia (viticulture, grain growing, livestock farming, etc.). The major part of the population (> 80%) is engaged in agricultural activities, and it is a typical agricultural region. The region's natural conditions enable the need for artificial irrigation on its largest part. The region tends to desertification which aggravate fresh water problem even more and presumably may lead to migration of local population from the area.

Sustainable Management of Food Securityსტამბული201509/04/2015 - 09/04/2015AASSA (Assosiation of Academies and Societies of Sciences in Asia)and Turkish Academy of SciencesProblems of Management of Water Resouirces in Accordance with the Current Climate Changeზეპირი

Along with the climate change, the negative consequences of anthropogenic impact are obvious as well. Therefore, it is necessary to separate these two factors and evaluate each of them separately. There are many examples of the negative consequences of anthropogenic impact in Georgia, such as: degraded soils – as a result of disordered irrigation canals and abandoned not conserved wells; secondary salinizated areas – as a result of breaking the irrigation norms, etc. During last 4-5 decades the unfavorable climate regime prevailed in Georgia. More frequent became droughts, strong winds and so forth. According researches conducted within climate change projects in Georgia both in lowland and highland the number of hot days will increase by 50% and more for all seasons except winter. First of all this would cause increasing demand on irrigation water in the irrigation are According to the climate change models, the precipitation amount will not be changed in the future practically. However, rain will get a feature of high kinetic energy. In eastern Georgia the rains will be of short-term, intensive, with big amount of precipitation and high kinetic energy. They will have a strong erosive potential, which will result in intensive erosion of the soils occupied by the annual farm crops. As a result, hundreds of thousands of tons of soils will be washed away

Economic Prosperity through Research and Development in Natural Productsკატმანდუ201629/03/2016 - 31/03/2016AASSA (Assosiation of Academies and Societies of Sciences in Asia) and Nepal Academy of Science and TechnologySustainable Management of Water Resources on the Background on Current Climate Changeზეპირი

Water is a vital element of our environmental essential for existence of all living species human beings inclusive. The scarcity of available water resources is frequently created artificially by intensive growth of urbanization of population, industry and agriculture. The peaceful settlement of relations connected with management and water consumption issues within and beyond the frontiers of the country is an important guarantee of the region stability. Study and estimation of water objects located in the vicinity of frontiers by means of hydrological, hydro-chemical and hydro-biological   methods is an immediate  objective of many international projects. The said problem is urgent in Georgia as well because of its water objects located at the borders and the transit run-off that is 12% of the total one. Georgia is an active participant of joint and regular monitoring, information exchange meetings with its neighbor countries (Azerbaijan and Armenia) with a view of common protection and use of trans-boundary water objects (Mtkvari (Kura), Alazani, Iori, Khrami, Debeda, etc.). Ussually, in the trans-governmental basins the available water resources and the territories corresponding to them are unequally distributed, that quite often is a reason for conflicts among the states. without properly taking into account the availability of water resources. 

The development of the national economy requires the proper use of land and water resources. This is especially true in dry and semidry regions, where due to the hard natural conditions the water is essential for harvesting. All this, requires the application of corresponding urgent measures for management of water resources. Otherwise, under the existing trend of climatic change, serious problems will occur accompanying the intensive migratory processes of the population living in the arid regions. 

ICEG: 16th International Conference on Geomatics engineeringრომი201622/03/2016 - 22/03/2016World Academy of science, engineering and technologyGeographical Information System for Sustainable Management of Water Resourcesზეპირი

Fresh water deficit is one of the most important global problems today. In the countries with scarce water resources, they often become a reason of armed conflicts. The peaceful settlement of relations connecte d with management and water consumption issues within and beyond the frontiers of the country is an important guarantee of the region stability. The said problem is urgent in Georgia as well because of its water objects are located at the borders and the transit run-off that is 12% of the total one. Fresh water resources are the major natural resources of Georgia. Despite of this, water supply of population at its Eastern part is an acute issue.

Southeastern part of the country has been selected to carry out the research. This region is notable for deficiency of water resources in the country. The region tends to desertification which aggravates fresh water problem even more and presumably may lead to migration of local population f rom the area. The purpose of study was creation geographical information system (GIS) of water resources. GIS contains almost all la yers of different content (water resources, springs, channels, hydrological stations, population water supply, etc.). The results of work provide an opportunity to identify the resource potential of the mentioned region, control and manage it, carry out monitoring and plan regional economy.

Water Resources of Central Asia and their UseAlmaty201622/09/2016 - 22/09/2016Ministry of Agriculture and Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, Kazakh National Research Technical University, jointly with the Institute of Geography of Kazakhstan, supported by the Swiss Federal Department of Foreign Affairs, as well as UNESCO Almaty Cluster Office and UNESCO International Hydrological Programme (UNESCO IHPProblems of Management of Water Resouirces and Solid Flow on the Eastern Georgian Riversზეპირი

Water resources of Georgia are located within the basins of two – Black and Caspian seas. Kakheti region choused for curry out the research. Region is reach  in fertile and pasture lands. It is the country's leading viticulture region. It is notable for its deficit of water resources in the country. The purpose of study was creation geographical information system (GIS) of Kakheti water resources which will be used in future as a basis for introduction of contemporary water resources management technique. Above mentioned project is ongoing. At first stage we focused on Inventory of irrigation schemes, collection of data on water use and requirements for irrigation and its conversion to digital format.

At the initial stage collected all available data on water resources and water consumption existed in different reference books, annuals and statistical guidebooks, Inventoried all water objects (spring, river, lake, reservoir, irrigation schemes), collected all morphometric and hydrometeorological information and converted to digital format. also, collected demographic data (population, its density, urban and rural population, etc) and its converted to digital format, Collected data on land use (vineyard, garden, arable land, haying land, etc).

ICWEEM 2017 19th International Conference "water, energy and environmental management"პარიზი201718/05/2017 - 18/05/2017World Academy of science, engineering and technologyAssasment of water resources and inculcation of controled water consumption systemზეპირი

Deficiency of fresh water is a vital global problem today. It must be taken into consideration that in the nearest future fresh water crisis will become even more acute owing to the global climate warming and fast desertification processes in the world. Georgia has signed the association agreement with Euro Union last year where the priority spheres of cooperation are the management of water resources, development of trans-boundary approach to the problem and active participation in the “Euro Union water initiative” component of “the East Europe, Caucasus and the Central Asia”. Georgia strives for deeper cooperation with Euro Union. Among the priority spheres of that cooperation one of the most important ones is sustainable development of water resources. Water management requires a good understanding of the geographical space and related spatial information such as water sources, terrain surface, watershed, land cover, land use, rainfall, temperature, humidity, soil condition and composition, geology, conditions on the atmosphere, human activities, environmental data, etc.   Inculcation of controlled water consumption system will create better conditions for the rational and more efficient use of the budget expenditures that will have positive effect on economics and social sphere of the country .

ICWEEM 2017 19th International Conference " water resources management"ბარსელონა201730/10/2017 - 30/10/2017World Academy of science, engineering and technologyPotential Fresh Water Resources of Georgia and Sustainable Managementზეპირი

Water erosion is a soil wash and soil wash off with temporary water (rain, irrigation water) flows. All types of water erosion directly affects the quality of land use for agricultural purposes, it is also directly and indirectly linked to the development of landslide, mudflow and other slope processes. Therefore, the erosion should be considered on the one hand, as a constant qualitative factor of farm objects and on the other hand, the constant conversion factor of modern relief’s plastics. By foreseen of climate change the multi-field GIS has been created in order to develop the measures for transition to a managed water consumption and irrigation systems restoration-modernization in the region. System’s base is a 1:200000 scale topographic map. Geographic Information System contains almost all layers of the above mentioned map and the thematic maps of different content (water resources, territory and population water supply, etc.).

ICFEHP 2018 20th International Conference "Fresh Water Ecosystems, Hydrology and Psiography"Venice201814/11/2018 - 14/11/2018World Academy of science, engineering and technologyAssasment of territories water resources and its consumption based on water economy balanceზეპირი

Georgia has reach water resources, however, their unequal distribution creates a gap between the amounts of available and consumed water. The main goal of the study is to identify most vulnerable regions as regards water resources on a basis of Water Economy Balance.

Kvemo Kartli has been taken as the region under study. Its area is 6.5 thousands of square km (that is 9.3% of the country territory). There are 347 settlements – 7 cities, 6 towns and 334 villages. Its natural conditions are most favorable for agricultural purposes with 2-3 harvests per year that stipulate for high competitiveness of the region in comparison with other ones. Different branches of industry such as mining, metallurgy, chemical production of cement and construction materials, ceramics, glass, etc., along with power generation plants are the most active water consumers in the region.

The main problem of nearly all municipalities in the region are irrigation schemes which are depreciated or in poor state today. The existing problems of water supply hinder development of agricultural branches considerably.

The hydrography network of Kvemo Kartli is represented with trans-boundary river Mtkvari and its tributaries; 15 lakes are used for recreation, irrigation and fishing purposes; 6 reservoirs are used for fresh water supply, power and irrigation purposes. There are mineral, sulp hur and thermal springs. 

ICWM 2018 20th International conference "Management of water resources" Lisbon201816/04/2018 - 16/04/2018World Academy of science, engineering and technologyWater Economy Balance: As a Basis of Water Management Systemზეპირი

Nowadays, in Georgia water resources are managed by administrative principle. The administrative model cannot ensure effective water management considering the needs of water consumers’ as well as environmental protection interests. Therefore, there is a need for the shift to pound manageable water consumption. The development of approximate water economy balance is necessary for establishing water resources management system. Based on წსბ appropriate program and data will be selected and the territory of the reservoir will be divided into manageable units - water economy sections. water economy balance can be used for multi-year goals as well as for certain periods (such as arid-climate year, vegetative season, etc.). As a rule, maximum of water-consumption indices and the 95% of water supply (Practically guaranteed runoff, shallow year) is taken into account for developing წსბ. In the following article, we discuss multi-year water economy balance. To evaluate water supply, environmental flow should also be computed asides water economy balance. an environmental flow is the minimum amount of water, including water regime, water quality, and water level, which is necessary for securing freshwater ecosystems, vital human means, and welfare. an environmental flow is highly inconsistent multi-factor quantity. The stages of its computation are still on an initial level. Since limited the data is available, computing environmental flow is difficult and requires relevant education, experience, understanding and scientific intuition asides competence. Enough data and information for computing environmental flow are rarely available. In this case, prevention principle should be used when the river is maintained with a distinct amount of water. 

Web of Science: 8
Scopus: 1
Google Scholar: 39

"გეოგრაფიის ინსტიტუტის ჰიდროლოგიის განყოფილების მიერ, ახმეტის მუნიციპალიტეტში მდებარე სიონის წყალსაცავის აუზში, ჩატარდა საველე-საექსპედიციო სამუშაო, წყალსაცავის კაშხლის ზედა ბიეფში ჰ/ს უკუღმართამდე, მნიშვნელოვანი მშრალი ხევებისა და პერიოდული წყლის ნაკადების აღრიცხვისა და მათი მორფომეტრული მახასიათებლების დადგენის მიზნით. სამუშაო შესრულდა სიონის წყალსაცავის წყლის ბალანსის ერთ-ერთი მდგენელის - გვერდითი ჩამონადენის დასაზუსტებლად. "თიანეთი, დაბა სიონი25/07/2002 - 25/07/2002სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ახმეტის მუნიციპალიტეტში მდებარე სიონის წყალსაცავის აუზში, ჩატარდა საველე-საექსპედიციო სამუშაო წყალსაცავის კაშხლის ქვედა ბიეფში, წყალაღება-წყალჩაშვების წერტილებისა და უბნების აღრიცხვა-კარტირების მიზნით.თიანეთი, დაბა სიონი06/09/2003 - 06/09/2003სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სიონის წყალსაცავის აუზში, ჩატარდა საველე-საექსპედიციო სამუშაო, ჰიდროლოგიური საინფორმაციო სისტემის მონაცემებისა და ინფორმაციის განახლება-შევსების მიზნით.თიანეთი, დაბა სიონი20/09/2004 - 20/09/2004სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
"გეოგრაფიის ინსტიტუტის ჰიდროლოგიის განყოფილების მიერ, ახმეტის მუნიციპალიტეტში მდებარე სიონის წყალსაცავის აუზში, ჩატარდა საველე-საექსპედიციო სამუშაო, წყალაღება-წყალჩაშვების წერტილებისა და უბნების აღრიცხვა-კარტირების მიზნით. სამუშაო შესრულდა წყალსამეურნეო ბალანსის შესადგენად."თიანეთი, დაბა სიონი25/07/2004 - 25/07/2004სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ექსპედიცია განხორციელდა ჰიდროლოგიური ქსელის დასაზუსტებლად და ახალი მასალის მოსაპოვებლად. შედეგები გამოყენებული იქნა საქართველოს ჰიდროლოგიური საინფორმაციოს სისტემის ბაზის შესავსებად.ქობულეთი15/09/2005 - 15/09/2005სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გეოგრაფიის ინსტიტუტის ჰიდროლოგიის განყოფილების მიერ, მდ. ჭოროხის აუზში (საქართველოს ფარგლებში) ჩატარდა საველე-საექსპედიციო სამუშაო წყალმოხმარება-წყალსარგებლობის ობიექტების დაზუსტებისა და შესაბამისი ინფორმაციის მოპოვების მიზნით. სამუშაო შესრულდა წყალსამეურნეო ბალანსის მდგენელების დასაზუსტებლად. აჭარა04/08/2008 - 04/08/2008სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ექსპედიციის მიზანი იყო მდინარეებზე ანთროპოგენური ზემოქმედების შედეგად გამოწვეული ცვლილებების დადგენააჭარა, გურია, სამეგრელო03/08/2017 - 03/08/2017სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ინსტიტუტის თემატიკური გეგმით გათვალისწინებული სამუშაოების მიხედვით შურუბუმუს მღვიმის მიმდებარე ტერიტორიაზე ე.წ.დეიძახის ვოკლუზებზე და მდ.შიქშას ნაკადებზე ჩატარდა ჰიდროლოგიური კვლევები. განისაზღვრა წყლის ნაკადების დებიტი, აღებული იქნა წყლის სინჯები. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი28/09/2010 - 28/09/2010სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საგრანტო პროექტის "ქვემო ქართლის წყლის რესურსების მართვის სისტემის საფუძვლის შექმნა" გეგმით გათვალისწინებული ექსპედიციის პერიოდში, წალკის მუნიციპალიტეტში შეგროვდა ინფორმაცია მოსახლეობის რაოდენობის, წყალუზრუნველყოფის, წყალმოთხოვნილების, სახნავ-სათესი ფართობების და ა. შ. შესახებ. განისაზღვრა ცალკეული უბნების GPS კოორდინატები ელექტრონულ რუკაზე დატანის მიზნით.წალკის მუნიციპალიტეტი23/06/2022 - 23/06/2022საგრანტო პროექტი #216916
განყოფილების წლიური თემატიკით "საქართველოს ზედაპირული წყლის რესურსების მართვის სისტემის საფუძვლის შექმნა" გეგმით გათვალისწინებული ექსპედიციის პერიოდში, სტეფანწმინდის მუნიციპალიტეტში დაზუსტდა ახალი წყალსამეურნეო ობიექტების ადგილმდებარეობა, მოხდა ციფრულ რუკაზე დატანა და ვიზუალური მასალის შეგროვება.სტეფანწმინდის მუნიციპალიტეტი23/06/2022 - 23/06/2022სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საგრანტო პროექტის "ქვემო ქართლის წყლის რესურსების მართვის სისტემის საფუძვლის შექმნა" გეგმით გათვალისწინებული ექსპედიციის პერიოდში, მარნეულის მუნიციპალიტეტში შეგროვდა ინფორმაცია მოსახლეობის რაოდენობის, წყალუზრუნველყოფის, წყალმოთხოვნილების, სახნავ-სათესი ფართობების და ა. შ. შესახებ. განისაზღვრა ცალკეული უბნების GPS კოორდინატები ელექტრონულ რუკაზე დატანის მიზნით.ბოლნისის მუნიციპალიტეტი23/06/2022 - 23/06/2022საგრანტო პროექტი #216916
საგრანტო პროექტის "ქვემო ქართლის წყლის რესურსების მართვის სისტემის საფუძვლის შექმნა" გეგმით გათვალისწინებული ექსპედიციის პერიოდში, მარნეულის მუნიციპალიტეტში შეგროვდა ინფორმაცია მოსახლეობის რაოდენობის, წყალუზრუნველყოფის, წყალმოთხოვნილების, სახნავ-სათესი ფართობების და ა. შ. შესახებ. განისაზღვრა ცალკეული უბნების GPS კოორდინატები ელექტრონულ რუკაზე დატანის მიზნით. მარნეულის მუნიციპალიტეტი23/06/2022 - 23/06/2022საგრანტო პროექტი #216916
საგრანტო პროექტის "ქვემო ქართლის წყლის რესურსების მართვის სისტემის საფუძვლის შექმნა" გეგმით გათვალისწინებული ექსპედიციის პერიოდში, მარნეულის მუნიციპალიტეტში შეგროვდა ინფორმაცია მოსახლეობის რაოდენობის, წყალუზრუნველყოფის, წყალმოთხოვნილების, სახნავ-სათესი ფართობების და ა. შ. შესახებ. განისაზღვრა ცალკეული უბნების GPS კოორდინატები ელექტრონულ რუკაზე დატანის მიზნით. ყურადღება გამახვილდა მდ. ალგეთის აუზის დაძაბული წყალსამეურნეო ბალანსის მქონე ობიექტებზე. მარნეულის მუნიციპალიტეტი23/06/2022 - 23/06/2022საგრანტო პროექტი #216916
საგრანტო პროექტის "ქვემო ქართლის წყლის რესურსების მართვის სისტემის საფუძვლის შექმნა" გეგმით გათვალისწინებული ექსპედიციის პერიოდში, მარნეულის მუნიციპალიტეტში შეგროვდა ინფორმაცია მოსახლეობის რაოდენობის, წყალუზრუნველყოფის, წყალმოთხოვნილების, სახნავ-სათესი ფართობების და ა. შ. შესახებ. განისაზღვრა ცალკეული უბნების GPS კოორდინატები ელექტრონულ რუკაზე დატანის მიზნით.მარნეულის მუნიციპალიტეტი23/06/2022 - 23/06/2022საგრანტო პროექტი #216916
საგრანტო პროექტის "ქვემო ქართლის წყლის რესურსების მართვის სისტემის საფუძვლის შექმნა" გეგმით გათვალისწინებული ექსპედიციის პერიოდში, გარდაბნის მუნიციპალიტეტში შეგროვდა ინფორმაცია მოსახლეობის რაოდენობის, წყალუზრუნველყოფის, წყალმოთხოვნილების, სახნავ-სათესი ფართობების და ა. შ. შესახებ. განისაზღვრა ცალკეული უბნების GPS კოორდინატები ელექტრონულ რუკაზე დატანის მიზნით.გარდაბნის მუნიციპალიტეტი23/06/2022 - 23/06/2022საგრანტო პროექტი #216916
საგრანტო პროექტის "ქვემო ქართლის წყლის რესურსების მართვის სისტემის საფუძვლის შექმნა" გეგმით გათვალისწინებული ექსპედიციის პერიოდში, გარდაბნის მუნიციპალიტეტში შეგროვდა ინფორმაცია მოსახლეობის რაოდენობის, წყალუზრუნველყოფის, წყალმოთხოვნილების, სახნავ-სათესი ფართობების და ა. შ. შესახებ. განისაზღვრა ცალკეული უბნების GPS კოორდინატები ელექტრონულ რუკაზე დატანის მიზნით.გარდაბნის მუნიციპალიტეტი23/06/2022 - 23/06/2022საგრანტო პროექტი #216916
საგრანტო პროექტის "ქვემო ქართლის წყლის რესურსების მართვის სისტემის საფუძვლის შექმნა" გეგმით გათვალისწინებული ექსპედიციის პერიოდში, მარნეულის მუნიციპალიტეტში ჩატარდა შესრულებული სამუშაოების შედეგების პრეზენტაციები, სასწავლო-შემოქმედებითი ხასიათის ტრენინგები და ლექციები მოსახლეობასთან, ადგილობრივი მმართველობის და თვითმმართველობის, აგრეთვე, წყლის რესურსების საკითხებით დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან.მარნეულის მუნიციპალიტეტი23/06/2022 - 23/06/2022საგრანტო პროექტი #216916
მივლინება განხორციელდა მყინვარ გერგეთის აუზში განყოფილების წლიური თემატიკით (მყინვარების ზედაპირული აბლაციის კვლევა) გათვალისწინებული მესამე ეტაპის სამუშაოების ჩასატარებლად. მონიტორინგი მიმდინარეობდა 2 - ტრადიციული ლარტყების და გეოფიზიკური მეთოდებით. ეს უკანასკნელი გულისხმობს ინოვაციური მეთოდს უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით მყინვარის ზედაპირის აეროფოტოგრამმეტრიულ დასკანერებას.სტეფანწმინდის მუნიციპალიტეტი23/06/2022 - 23/06/2022სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მივლინება განხორციელდა მყინვარ ადიშის აუზში განყოფილების წლიური თემატიკით (მყინვარების ზედაპირული აბლაციის კვლევა) გათვალისწინებული სამუშაოების ჩასატარებლად. მონიტორინგი მიმდინარეობდა 2 - ტრადიციული ლარტყების და გეოფიზიკური მეთოდებით. ეს უკანასკნელი გულისხმობს ინოვაციური მეთოდს უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით მყინვარის ზედაპირის აეროფოტოგრამმეტრიულ დასკანერებას.მესტიის მუნიციპალიტეტი23/06/2022 - 23/06/2022სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მივლინება განხორციელდა განყოფილების წლიური თემატიკით (საქართველოს ზედაპირული წყლის რესურსების მართვის სისტემის საფუძვლის შექმნა) გათვალისწინებული სამუშაოების ჩასატარებლად. მივლინების პერიოდში მოხდა GIS-ის საფუძვლის ცალკეულ ფენებზე განთავსებული წყლის ობიექტების შესახებ ინფორმაციის დაზუსტება, ახალი კოორდინატების აღება და რედაქტირება თანამედროვე ცვლილებების გათვალისწინებით, ასევე პრეზენტაციისათვის ვიზუალური მასალის შეგროვება.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი23/06/2022 - 23/06/2022სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში