აქვსენტი მიქაშავიძე

მეცნიერებათა დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

Intensification of Heat Transfer by the Method of Artificial Roughness at a Water Film Flows down on Vertical PipeT. Magrakvelidze, G.Gigineishvili, A.Mikashavidze, T.Koberidze, Kh.Lomidzeკონფერენციის კრებულიProceedings of the 9th International Conference on Fluid Flow, Heat and Mass Transfer (FFHMT’22), Paper No. 160 / DOI: 10.11159/ffhmt22.160- - ინგლისურისაგრანტო პროექტი
Интенсификация теплоотдачи при стекании водяной пленки по вертикальной трубеТ. Маграквелидзе, Г. Гигинеишвили, А. Микашавидзе, Т. Коберидзе, Х. Ломидзеკონფერენციის კრებულიТруды XVI Минского международного форума по тепломассообмену, 2022 / ст. 169-171- - რუსულისაგრანტო პროექტი
ზედაპირის ხორკლიანობის ტიპის გავლენა თბოგაცემის ინტენსიფიკაციაზე წყლის აფსკის ჩამოდინების დროსთ. მაგრაქველიძე, გ. გიგინეიშვილი, ა. მიქაშავიძე, ტ. კობერიძე, ხ. ლომიძესტატიაგამომცემლობა შპს საჩინო /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2021 წ. №25. გვ. 67 - 73- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ვერტიკალური ზედაპირის ხორკლიანობის გავლენა თბოგაცემაზე წყლის აფსკის ჩამოდინების პირობებშით. მაგრაქველიძე, გ. გიგინეიშვილი, ა. მიქაშავიძე, ტ. კობერიძე, ხ. ლომიძესტატიაგამომცემლობა შპს მაცნე პრინტი /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 წ. / №24, გვ. 51-55- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბოგამცემი ზედაპირის ხორკლიანობის შვერილების სიმაღლის გავლენა თბოგაცემის ინტენსიფიკაციაზე ვერტიკალურ მილზე წყლის აფსკის ჩამოდინების დროსთ. მაგრაქველიძე, გ. გიგინეიშვილი, ა. მიქაშავიძე, ტ. კობერიძე, ხ. ლომიძესტატიაგამომცემლობა შპს მაცნე პრინტი /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 წ. / №23, გვ. 60-64- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბოგაცემა ვერტიკალური მილის გლუვ და ხორკლიან ზედაპირებზე წყლის აფსკის ჩამოდინების დროსთ. მაგრაქველიძე, გ. გიგინეიშვილი, ა. მიქაშავიძე, ტ. კობერიძე, ხ. ლომიძესტატიასამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ენერგია, 2(90) / 2019 / გვ. 35-40- ISSN 1512-0120 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კომბინირებული ხორკლიანობის გავლენა თბოგაცემაზე ვერტიკალურ ზედაპირზე წყლის აფსკის ჩამოდინების დროსთ. მაგრაქველიძე, ა. მიქაშავიძე, ხ. ლომიძე, გ. გიგინეიშვილი, ტ. კობერიძესტატიაგამომცემლობა „პოლიგრაფია" /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 წ. / №22, გვ. 60-64- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბოგაცემის ინტენსიფიკაცია ვერტიკალურ ზედაპირზე წყლის აფსკის ჩამოდინების დროსთ. მაგრაქველიძე, ა. მიქაშავიძე, ხ. ლომიძე, ნ. ბანცაძესტატიაგამომცემლობა პოლიგრაფია / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 წ. / №21, გვ. 47-52- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხის შესახებთ.მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, ა. მიქაშავიძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი. არჩვაძესტატიაგამომცემლობა პოლიგრაფია / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 წ. / №21, გვ. 53-61- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხელოვნური ხაოიანობის გავლენა ვერტიკალურ ზედაპირზე ჩამომდინარე აფსკის თბოგაცემაზეთ. მაგრაქველიძე, ა. მიქაშავიძე, ნ. ბანცაძე, ხ. ლომიძე, ნ. ლეკვეიშვილისტატიაგამომცემლობა - სტამბა "დამანი" /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 წ. / №20, გვ. 39-44- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Влияние шероховатости стенки на интенсивность теплообмена   и коэффициент мощности в аппа-рате с мешалкойТ.Ш.Маграквелидзе, А.Н.Микашавидзе, Н.О.Банцадзе, Х.Н.Ломидзе, Ц.С.Шенгелия, И.Г.Мантидзеკონფერენციის კრებულიТруды XIV Минского международного форума по тепло- и массообмену, 2016г / CD (Sn7-11) / pp.164-166.- - რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ენერგეტიკული დანადგარების ეფექტურობის ამაღლებათ. მაგრაქველიძე, ნ.ბანცაძე, ა.მიქაშავიძე, ხ. ლომიძე, ც.შენგელია, ი.მანთიძეკონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა -2015, მოხსენებების კრებული, 2015 / გვ. 573-578- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კედლის ზედაპირის ხაოიანობის გავლენა ცილინდრულ ჭურჭელში სითხის არევისათვის საჭირო სიმძლავრეზეთ. მაგრაქველიძე, ა. მიქაშავიძე, ნ. ბანცაძე, ხ. ლომიძე, ც. შენგელაია, ი. მანთიძესტატიაგამომცემლობა - სტამბა დამანი /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015 წ. / №19, გვ. 49-54- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტურბულენტური ნაკადის ჰიდროდინამიკა და თბოგაცემა ხაოიანი ზედაპირების გარსდენის დროსმაგრაქველიძე თ., ბანცაძე ნ., მიქაშავიძე ა. ლომიძე ხ., ლეკვეიშვილი ნ.სტატიაგამომცემლობა - სტამბა "დამანი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014 წ. / №18, გვ. 67-73- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ელექტროენერგეტიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები და საქართველოს ენერგო-რესურსების ოპტიმალურად გამოყენების პრობლემებიმაგრაქველიძე თ., ჭიჭინაძე ვ., ლომიძე ხ.,ბანცაძე ნ., მიქაშავიძე ა. არჩუაძე ი., ჯანიკაშვილი მ.სტატიაგამომცემლობა - სტამბა დამანი / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2013 წ. / №17, გვ. 75-80- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
პრანდტლის რიცხვის გავლენა თბოგაცემაზე სარევიან აპარტშით.მაგრაქველიძე, ნ.ბანცაძე, ნ.ლეკვეიშვილი, ხ.ლომიძე, ა.მიქაშავიძე, ჯ.რუსიშვილისტატიაგამომცემლობა - სტამბა დამანი /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. / 2012 წ. / №16 / გვ. 116-120- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გლუვი და ხაოიანი ზედაპირების თბოგაცემა სარევიან აპარატშიმაგრაქველიძე თ., ბანცაძე ნ., ლეკვეიშვილი ნ., ლომიძე ხ., მიქაშავიძე ა., რუსიშვილი ჯ.კონფერენციის კრებულისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 2012 / გვ.48-52- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Локальные характеристики образования отложений на гладкой и шероховатой поверхностияхТ.Маграквелидзе, Н.Леквейшвили, Н.Банцадзе, A.Микашавидзе, X.Ломидзеკონფერენციის კრებულიТруды XIV Минского международного форума по тепло- и массообмену, 2012г. / Тезисы T2, ст.183-186- - რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Influence of Artificial Roughness on Convective and Boiling Heat Transfer in the Rotating FlowMagrakvelidze T., Bantsadze N., Lekveishvili N., Mikashavidze A., Rusishvili J., Lomidze Khკონფერენციის კრებული9th WSEAS International Conference on Heat and Mass Transfer (HMT’12). Harvard. USA. 2012. Pp.53-58- - ინგლისურისაგრანტო პროექტი
საქართველოს ელექტროენერგეტიკის განვითარების ზოგიერთი აქტუალური საკითხის შესახებთ.მაგრაქველიძ, ვ.ჭიჭინაძე, ხ.ლომიძე, ა.მიქაშავიძე, მ.ჯანიკაშვილი, ი.არჩუაძესტატიაგამომცემლობა „სტამბა დამანი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2011 წ. / №15, გვ. 134-139- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბოგაცემა დიდ მოცულობაში სითხის არევის პირობებში დუღილის დროსთ.მაგრაქველიძე, ნ.ბანცაძე, ა.მიქაშავიძე, ნ.ლეკვეიშვილი, ჯ.რუსიშვილი, ხ.ლომიძესტატიაგამომცემლობა სტამბა დამანი /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2011 წ. / №15, გვ. 145-150- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Влияние шероховатости на интенсивность образования отложенийТ.Ш.Маграквелидзе,  Н.Н.Леквейшвили,  Н.О.Банцадзе, А.Н.Микашавидзе,  Х.Н.Ломидзеკონფერენციის კრებულიМеждународная конференция Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики. Современная наука, Сборник научных статей, 2010, Алушта. N2(4), ст.180-183- - რუსულისაგრანტო პროექტი
საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმიზაციის ზოგიერთი საკითხის შესახებთ.მაგრაქველიძე, ხ.ლომიძე, ა.მიქაშავიძე, მ.ჯანიკაშვილი, ი.არჩვაძე, ნ.კურკუმულიკონფერენციის კრებულიქუთაისის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, მოხსენებების კრებული. 2010 წელი. გვ.29-34- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Некоторые особенности образования отложений на шероховатых поверхностяхТ.Ш.Маграквелидзе, Н.Н.Леквеишвили, Н.О.Банцадзе, А.Н.Микашавидзе, Х.Н.Ломидзеკონფერენციის კრებულიТруды 6-го Минского международного форума по тепло- и массообмену, 2008 / CD (8-20), Тезисы T2, ст.272-274- - რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

9th International Conference on Fluid Flow, Heat and Mass Transfer (FFHMT’22)Niagara Falls, Canada202208/06/2022 - 10/06/2022International ASET IncIntensification of Heat Transfer by the Method of Artificial Roughness at a Water Film Flows down on Vertical Pipeზეპირი

The article presents the results of an experimental study to determine the effect of two-dimensional, pyramidal and combined roughness on heat transfer when a water film flows down the outer surface of a vertical pipe. A two-dimensional roughness was created by winding a wire around a pipe. The pyramidal roughness was created by cutting the left and right screws on the pipe, as a result of which the pipe surface was covered with densely spaced truncated pyramids of height - k. The combined roughness was created by a combination of the above two types with different heights - h and relative step - s/h of two-dimensional roughness. Three regimes of manifestation of the effect of roughness on the intensity of heat transfer were identified: 1. Regime without manifestation of the effect, 2. Regime with partial manifestation of the effect and 3. Regime of full manifestation of the effect of roughness on heat transfer. It was experimentally established that the maximum increase in the heat transfer intensity (more than 3.5-times) is achieved in the case of using a combined roughness with geometric parameters: k=0.25mm, h =0.7mm, s/h =10. It was also found that the effect of the combined roughness (pyramidal + spiral) on heat transfer in the entire range of the Reynolds number investigated by us is higher than the effect of both two-dimensional and pyramidal roughness.

https://institutes.gtu.ge/uploads/FFHMT_160 Edited.pdf
XVI Минский международный форум по тепломассообменуМинск, Беларусь202216/05/2022 - 19/05/2022Национальная академия наук Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь, Институт тепло-и массообмена имени. А.В. Лыкова НАН Беларуси.Интенсификация теплоотдачи при стекании водяной пленки по вертикальной трубеზეპირი

Экспериментально установлено, что создание на теплоотдающей поверхности двумерной шероховатости обусловливает существенное увеличение интенсивности теплоотдачи в стекающую по поверхности вертикальной трубы пленку. Наивысший эффект достигается при отношении шага между элементами шероховатости к их высоте s/h=10

http://mif16.itmo.by/doc/Full_program_.pdf
XV Минский международный форум по тепломассообменуМинск, Беларусь201623/05/2016 - 26/05/2016Национальная академия наук Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь, Институт тепло-и массообмена имени. А.В. Лыкова НАН Беларуси.Влияние шероховатости стенки на интенсивность теплообмена   и коэффициент мощности в аппарате с мешалкойზეპირი

В статье представлены результаты экспериментального исследования влияния искусственной шероховатости на теплообмен в аппарате с мешалкой. Установлено, что создание шероховатости на одной ветви тепловыделяющего змеевика (кольцевой трубы), погруженной в аппарат с мешалкой, в случае дистиллированной воды вызывает увеличение интенсивности теплообмена примерно в два раза. Также установлено, что шероховатость поверхности сосуда вызывает увеличение крутящего момента (М) и, соответственно, коэффициента мощности (КН) менее чем в два раза. Наряду с этим показано, что установка в сосуде перегородок шириной 20 мм приводит к увеличению М и КН более чем в три раза.

http://www.itmo.by/doc/mif_15/Tom3.pdf
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა -2015თბილისი, საქართველო201503/11/2015 - 05/11/2015საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიენერგეტიკული დანადგარების ეფექტურობის ამაღლებაზეპირი

სტატიაში გაანალიზებულია ნაშრომები, რომლებიც მიძღვნილია ხაოიანი ზედაპირების ტურბულენტური ნაკადით გარსდენის ჰიდროდინამიკისა და თბოგაცემის საკითხებისადმი როგორც არხებში, ისე სარევიან აპარატებში. ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია ქართველ მეცნიერთა მიერ მიღებულ მნიშვნელოვან შედეგებზე. კერძოდ, ი.ნიკურაძის კლასიკურ ექსპერიმენტებზე და ვ.გომელაურისა და მისი მოწაფეების მიერ მიღებულ რეზულტატებზე. წარმოდგენილია, აგრეთვე, ავტორთა მიერ მიღებული დღემდე გამოუქვეყნებელი შედეგები

http://ict-mc.gtu.ge/ge.html
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები“თბილისი, საქართველო201219/09/2012 - 21/09/2012საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიგლუვი და ხაოიანი ზედაპირების თბოგაცემა სარევიან აპარატშიზეპირი

წარმოდგენილია სარევიან აპარატში რგოლის ფორმის მქონე გლუვი და ხაოიანი მილების თბოგაცემის ექსპერიმენტული გამოკვლევის შედეგები. ექსპერიმენტებში თბოგადამტანად გამოყენებული იყო დისტილირებული წყალი და ტრანსფორმატორის ზეთი. დადგენილია, რომ სარევიან აპარატებში თბოგამცემ ზედაპირზე ხორკლიანობის შექმნა განაპირობებს თბოგაცემის ინტენსიურობის მნიშვნელოვან ზრდას ხაოიანობის ეფექტის სრული გამოვლინების რეჟიმში

http://gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/ge/program_ge.php
XIV Минский международный форум по тепло- и массообменуМинск, Беларусь201210/09/2012 - 13/09/2012National Academy of Sciences of Belarus, State Committee for Science and Technology of the Republic of Belarus, Ministry of Education of the Republic of Belarus, Institute of Heat and Mass Transfer named after. A.V.Lykov National Academy of Sciences of BelarusЛокальные характеристики образования отложений на гладкой и шероховатой поверхностияхზეპირი

В статье приведены результаты экспериментов по определению локальных коэффициентов теплоотдачи гладкой и шероховатых поверхностей в условиях образования отложений. Опытный участок установки представлял собой вертикально расположенный кольцевой канал, с внутренней обогреваемой трубой. Шероховатость создавалась наматыванием тонкой проволоки на внутренней трубе. В качестве теплоносителя использовалась водопроводная вода жесткостью 3,6 мг-эк/л. Вода в кольцевом канале двигалась снизу вверх. Локальный коэффициент теплоотдачи определялся в трех местах теплоотдающей трубы: в начале, в середине и в конце. Интенсивность образования отложений определялась по снижению коэффициента теплоотдачи во времени. Установлено, что создание на поверхности нагрева двумерной шероховатости обуславливает значительное снижение интенсивности образования отложеный. При этом, в случае гладкой теплоотдающей трубы толщина отложенный, как и следовало ожидать, увеличивается вниз по потоку, а в случае шероховатой поверхности с оптимальними геометрическими параметрами наблюдается обратная картина. Для качественного объяснения этого явления предложена физическая модель процесса

http://www.prometeus.nsc.ru/acquisitions/13-02-12/cont02f2.ssi
9th WSEAS International Conference on Heat and Mass Transfer (HMT’12Harvard. USA201225/01/2012 - 27/01/2012WSEASInfluence of Artificial Roughness on Convective and Boiling Heat Transfer in the Rotating Flowზეპირი

The results of an experimental study of the process of convective and boiling heat transfer in the vessel with stirrer for smooth and rough ring-shaped pipes are presented. Experimentally was found three regimes of the influence of artificial roughness on the convective heat transfer: 1. regime, where roughness has no influence on heat transfer; 2. regime of partial influence of roughness on heat transfer; 3. fully developed roughness effect regime. It was established that creation of two-dimensional artificial roughness on the heated surface causes the essential (~90%) intensification of convective heat transfer in case of fully developed roughness effect regime. The similitude equation for calculating convective heat transfer coefficient, which generalizes well experimental data both for the smooth and the rough surfaces is proposed. In case of boiling the influence of roughness appears on the initial stage of boiling and in case of fully developed nucleate boiling there was no intensification of heat transfer

http://www.wseas.us/conferences/2012/harvard/ProgramHarvard.pdf
VIII Международная конференция - Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамикиАлушта, Украина201020/09/2010 - 26/09/2010Института технической теплофизики НАН УкраиниВлияние шероховатости на интенсивность образования отложенийზეპირი

Приведены результаты экспериментального исследования по определению интенсивности образования отложений на гладкой и шероховатых теплоотдающих поверхностях. В экспериментах в качестве теплоносителя использовалась сетевая вода жесткостью 3.5 мг.эк./л. Было установлено, что двумерная шероховатость с отношением шага между элементами шероховатости –s к их высоте –h равном 12.5, обусловливает существенное снижение интенсивности образования отложений. При других значениях s/h эффект шероховатости снижается. Менее эффективной оказалась также поверхность с лунками. В случае гладкой поверхности толщина отложений увеличивается вниз по потоку, а в случае шероховатой поверхности (s/h=12.5) имеет место обратная картина

https://www.triacon.org/events.htm
ქუთაისის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ენერგეტიკა. რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივებიქუთაისი, საქართველო201021/05/2010 - 22/05/2010აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისაქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმიზაციის ზოგიერთი საკითხის შესახებზეპირი

სტატიაში მოყვანილია მონაცემები საქართველოს როგორც ტრადიციული, ისე ე.წ. არატრადიციული განახლებადი ენერგორესურსების სესახებ. განხილულია ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხი. ჩამოყალიბებულია ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხი.ჩამოყალიბებულია საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის მათემატიკური მოდელი, რის საფუძველზეც ამოხსნილია სათანადო ოპტიმიზაციის ამოცანა. ამოხსნის საფუძველზე ნაჩვენებია, რომ ელექტროენერგიაზე მოთხოვნილების დაკმაყოფილება წლიური მოხმარებით 45 მლრდ.კვტ.სთ საქართველოს შეუძლია საკუთარ ენერგეტიკულ რესურსებზე დაყრდნობით.

https://atsu.edu.ge/index.php/collections-geo
6-й Минский Международный Форум по ТепломассообменуМинск, Беларусь200819/05/2008 - 23/05/2008Национальная академия наук Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь, Институт тепло-и массообмена имени. А.В. Лыкова НАН Беларуси.Некоторые особенности образования отложений на шероховатых поверхностяхზეპირი

Установлено, что шероховатость поверхности нагрева обусловливает существенное снижение интенсивности образования отложений. Показано, что среди исследованных поверхностей найболее еффективным является поверхность с двухмерной шероховатостью отношением шага между элементами шероховатости-s к их высоте-h, равным 12,5.

http://www.itmo.by/conferences/abstracts/?ELEMENT_ID=4833

Web of Science: ციტირების ინდექსი - 0, H - ინდექსი - 0
Scopus: ციტირების ინდექსი 0- , H - ინდექსი - 0
Google Scholar: ციტირების ინდექსი - 6, H - ინდექსი - 2

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


ვერტიკალურ თბოგამცემ ზედაპირზე ჩამომდინარე აფსკის თბოგაცემის ინტენსიურობაზე ხელოვნური ხაოიანობის გავლენის გამოკვლევასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 01.01.2011-31.12.2011შემსრულებელი
თბოგადამცემი აპარატების ეფექტურობის ამაღლების ზოგიერთი პრობლემის გამოკვლევასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2010-2012შემსრულებელი
ენერგეტიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები და საქართველოს ენერგორესურსების ოპტიმალურად გამოყენების პრობლემებისტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2013-2014შემსრულებელი
საქართველოს ელექტროსადგურების სტრუქტურის ოპტიმიზაციისა და ენერგეტიკული დანადგარების ეფექტურობის ამაღლების პრობლემების გამოკვლევასტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2015-2017შემსრულებელი
საქართველოს ენერგეტიკის ზოგიერთი აქტუალური პრობლემის გამოკვლევასტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2018-2020შემსრულებელი
ვერტიკალური მილის გარე ზედაპირზე ჩამომდინარე წყლის აფსკში თბოგაცემაზე ხელოვნური ხორკლიანობის გავლენის ექსპერიმენტული გამოკვლევაშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 09.03. 2020-09.03. 2023 მკვლევარი
ელექტროენერგეტიკისა და ენერგოდანადგარების ზოგიერთი პრობლემის გამოკვლევასტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2021-2023შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში