დუდუხანა ცინცაძე

აკადემიური დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

G-ზომათა კლასში ვიტალის კონსტრუქციის შესრულების შესახებქ. ომიაძე, ნ.დადიანი, დ.ცინცაძესტატიაშპს საჩინო / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 /#25 გვ.36-40 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
არაზომადი სიმრავლეების შესახებქ. ომიაძე; დ.ცინცაძესტატიაშპს საჩინო / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 /#24. გვ.33-36 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ინტერპოლირების ამოცანის გადაწყვეტა Matlab-ის საშუალებითდ. ცინცაძე; ქ. ომიაძე, სტატიაშპს მაცნე პრინტი / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 / #23, გვ.81-83. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რადიოლოკაციური ინფორმაციის მომზადება კომპიუტერში შეყვანისათვისნ. დადიანი, ქ. ომიაძე, დ. ცინცაძესტატიაშპს პოლიგრაფია / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 /#22, გვ.95-100. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ფურიეს მწკრივის კოეფიციენტების გამოთვლა, ალგორითმის პროგრამული გადაწყვეტა Matlab-ის საშუალებითნ. დადიანი; ქ. ომიაძე; დ. ცინცაძესტატიაშპს პოლიგრაფია / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 /#21, გვ. 90-94. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ოპტიმიზაციის ზოგიერთი ამოცანის პროგრამული გადაწყვეტან. დადიანი; ქ. ომიაძე; დ. ცინცაძესტატიასტამბა დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / N 20, გვ. 117-122. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საფრენი აპარატების აეროდინამიკური მახასიათებლებიდ. ცინცაძე, ქ. ომიაძესტატიაგამომცემლობა უნივერსალი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015 / N 19, გვ. 76-79 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რიცხვითი მეთოდების გამოყენება გამოთვლებისათვის რეალურ დროშიდ. ცინცაძე, ქ. ომიაძესტატიადამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014 / N 18, გვ. 180-184. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დინამიკური სისტემების მოდელირება კომპიუტების ბაზაზედ. ცინცაძე სტატიადამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2013 / N 17, გვ. 101-104 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დაბალი სიხშირის სიგნალის პირველი და მეორე რიგის წარმოებულის განსაზღვრათ. ტროყაშვილი, დ. ცინცაძესტატიასტამბა დამანი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2012 / N 16, გვ. 124-127 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ძაბვების გამრავლება და გაყოფა ინტეგრების მეთოდის გამოყენებითთ. ტროყაშვილი; გ. ურუშაძე; დ. ცინცაძესტატიასტამბა დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2011 / N 15 გვ. 151-153 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რთული რხევების გამზომი მოწყობილობათ. ტროყაშვილი; გ. ურუშაძე; დ. ცინცაძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2009 / N 13. გვ. 132-135 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


რთული დინამიკური ობიექტების მოდელირება პერ.კომპიუტერის ბაზაზე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2001-2002შემსრულებელი
რთული დინამიკური ობიექტების მახასიათებლების შესწავლის მეთოდიკა საფრენი აპარატების მაგალითზესაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2002-2003შემსრულებელი
კერძო წარმოებულიანი დიფ. განტოლებებით აღწერილი პროცესების რიცხვითი მოდელირება კომპიუტერზესაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2003-2004შემსრულებელი
ზოგიერთი სხეულის გარსდენის პროცესების რიცხვითი მოდელირება კომპიუტერზე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი 2004-2005შემსრულებელი
სხვადასხვა ტიპის ტექნიკური სისტემისათვის აქტიური ფილტრების პროექტირება და აგებასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2005-2006შემსრულებელი
ჰიდროაგრეგატის სიხშირის რეგულატორის მმართველი მოწყობ.პროექტირება, აგება და გამოცდასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2007-2008შემსრულებელი
სხვადასხვა სიმძლავრის ჰესებისათვის მართვის და დაცვის მოწყობ.პროექტირება და აგებასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2009-2010შემსრულებელი
ავტომატური მართვა ზოგიერთი ობიექტისათვის,მართვის ალგორითმების შერჩევა და პროექტირებასტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2011-2012შემსრულებელი
ოპტიმიზაციის თეორიული ასპექტები ნაწილობრივ დალაგებულ სივრცეებშისტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2013-2014შემსრულებელი
მართვის სისტემების იდენტიფიკაციისა და ვექტორული ოპტიმიზაციის პრობლემური ამოცანების კვლევა თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზაზესტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2015-2017შემსრულებელი
რთული სისტემების მოდელირების,იდენტიფიკაციისა და ოპტიმიზაციის ამოცანათა კვლევასტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2018-2020შემსრულებელი
მართვის არაწრფივი სისტემების იდენტიფიკაცია და მოდელირება,რთული ფიზიკური და ეკონომიკური სისტემების მათემატიკური მოდელირებისა და ოპტიმიზაციის ამოცანათა კვლევა.სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2021-2023შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში