ივერი ახალბედაშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი

სტუ ი. ჟორდანიას სახ. საქართველოს საწარმოო ძალებისა დაბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი

დაასკანერე

სამეცნიერო საქმიანობა დავიწყე სოფლის მეურნეობის ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში. მეცნიერ თანამშრომლის, განყოფილების გამგის პოზიციაზე. ვიყავი საქართველოს აგრობიზნესის ინსტიტუტის რექტორი. საქმიანობა გავაგრძელე საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტში, მოწვეული სპეციალისტის, წამყვანი სპეციალისტის, მთავარი სპეციალისტის, აპარატის უფროსის პოზიციაზე.

წარმოების ორგანიზაცია და მართვა ფერმერულ მეურნეობებშიავტორები: ს.ყამარაული, რ.ანდღულაძე, ვ.ბურკაძე, ი.ვასაძე, გ.ნიკოლეიშვილი, ნ.ქარქაშაძე, ო.ქეშელაშვილი, გ.ჭულუხაძე, ი. ახალბედაშვილი, ზ.ბერიძე,ო.გველესიანი, ე.გოგორელიანი, ვ.ზეიკიძე, ლ.რატიანი, გ. რუდაკოვი. სახელმძღვანელო,,მეცნიერება" თბილისი 2000 წელი. 644 - გვერდი - ISBN 9992851-92-9 -ქართულისაგრანტო პროექტი
საკანონმდებლო ბაზა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზეივერი ახალბედაშვილიმონოგრაფიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა ,,აგრო- ISBN 978-9941-8-3056-3 -ქართულისახელშეკრულებო

------ზეპირი

-

-

Web of Science: -
Scopus: -
Google Scholar: -

-----

----

დისერტაციის რეცენზირება


--

სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


----23/06/2022

რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


-- --

პატენტის ავტორობა


--------

უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


-02/06/2022

მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში