ტარიელ კობერიძე

მეცნიერებათა დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

Intensification of Heat Transfer by the Method of Artificial Roughness at a Water Film Flows down on Vertical PipeT. Magrakvelidze, G.Gigineishvili, A.Mikashavidze, T.Koberidze, Kh.Lomidzeკონფერენციის კრებულიProceedings of the 9th International Conference on Fluid Flow, Heat and Mass Transfer (FFHMT’22), Paper No. 160 / DOI: 10.11159/ffhmt22.160 ინგლისურისაგრანტო პროექტი
Интенсификация теплоотдачи при стекании водяной пленки по вертикальной трубеТ. Маграквелидзе, Г. Гигинеишвили, А. Микашавидзе, Т. Коберидзе, Х. Ломидзеკონფერენციის კრებულიТруды XVI Минского международного форума по тепломассообмену. Минск, 2020 რუსულისაგრანტო პროექტი
ზედაპირის ხორკლიანობის ტიპის გავლენა თბოგაცემის ინტენსიფიკაციაზე წყლის აფსკის ჩამოდინების დროსთ. მაგრაქველიძე, გ. გიგინეიშვილი, ა. მიქაშავიძე, ტ. კობერიძე, ხ. ლომიძესტატიაგამომცემლობა შპს საჩინო /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2021 წ. №25. გვ. 67 - 73 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ვერტიკალური ზედაპირის ხორკლიანობის გავლენა თბოგაცემაზე წყლის აფსკის ჩამოდინების პირობებშით. მაგრაქველიძე, გ. გიგინეიშვილი, ა. მიქაშავიძე, ტ. კობერიძე, ხ. ლომიძესტატიაგამომცემლობა შპს მაცნე პრინტი /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 წ. / №24, გვ. 51-55 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბოგამცემი ზედაპირის ხორკლიანობის შვერილების სიმაღლის გავლენა თბოგაცემის ინტენსიფიკაციაზე ვერტიკალურ მილზე წყლის აფსკის ჩამოდინების დროსთ. მაგრაქველიძე, გ. გიგინეიშვილი, ა. მიქაშავიძე, ტ. კობერიძე, ხ. ლომიძესტატიაგამომცემლობა შპს მაცნე პრინტი /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 წ. / №23, გვ. 60-64 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბოგაცემა ვერტიკალური მილის გლუვ და ხორკლიან ზედაპირებზე წყლის აფსკის ჩამოდინების დროსთ.მაგრაქველიძე, გ.გიგინეიშვილი, ა.მიქაშავიძე, ტ.კობერიძე, ხ.ლომიძესტატიასამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ენერგია, 2(90) / 2019 / გვ. 35-40 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კომბინირებული ხორკლიანობის გავლენა თბოგაცემაზე ვერტიკალურ ზედაპირზე წყლის აფსკის ჩამოდინების დროსთ. მაგრაქველიძე, ა.მიქაშავიძე, ხ.ლომიძე, გ.გიგინეიშვილი, ტ.კობერიძესტატიაგამომცემლობა პოლიგრაფია /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 წ. / №22, გვ. 60-64 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

9th International Conference on Fluid Flow, Heat and Mass Transfer (FFHMT’22)Niagara Falls, Canada202208/06/2022 - 10/06/2022International ASET IncIntensification of Heat Transfer by the Method of Artificial Roughness at a Water Film Flows down on Vertical Pipeზეპირი

The article presents the results of an experimental study to determine the effect of two-dimensional, pyramidal and combined roughness on heat transfer when a water film flows down the outer surface of a vertical pipe. A two-dimensional roughness was created by winding a wire around a pipe. The pyramidal roughness was created by cutting the left and right screws on the pipe, as a result of which the pipe surface was covered with densely spaced truncated pyramids of height - k. The combined roughness was created by a combination of the above two types with different heights - h and relative step - s/h of two-dimensional roughness. Three regimes of manifestation of the effect of roughness on the intensity of heat transfer were identified: 1. Regime without manifestation of the effect, 2. Regime with partial manifestation of the effect and 3. Regime of full manifestation of the effect of roughness on heat transfer. It was experimentally established that the maximum increase in the heat transfer intensity (more than 3.5-times) is achieved in the case of using a combined roughness with geometric parameters: k=0.25mm, h =0.7mm, s/h =10. It was also found that the effect of the combined roughness (pyramidal + spiral) on heat transfer in the entire range of the Reynolds number investigated by us is higher than the effect of both two-dimensional and pyramidal roughness.

https://institutes.gtu.ge/uploads/FFHMT_160 Edited.pdf
XVI Минский международный форум по тепломассообменуМинск, Беларусь202216/05/2022 - 19/05/2022Национальная академия наук Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь, Институт тепло-и массообмена имени. А.В. Лыкова НАН Беларуси.Интенсификация теплоотдачи при стекании водяной пленки по вертикальной трубеზეპირი

Экспериментально установлено, что создание на теплоотдающей поверхности двумерной шероховатости обусловливает существенное увеличение интенсивности теплоотдачи в стекающую по поверхности вертикальной трубы пленку. Наивысший эффект достигается при отношении шага между элементами шероховатости к их высоте s/h=10

http://mif16.itmo.by/doc/Full_program_.pdf

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


საქართველოს ენერგეტიკის ზოგიერთი აქტუალური პრობლემის გამოკვლევასტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2018-2020შემსრულებელი
ვერტიკალური მილის გარე ზედაპირზე ჩამომდინარე წყლის აფსკში თბოგაცემაზე ხელოვნური ხორკლიანობის გავლენის ექსპერიმენტული გამოკვლევაშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 09.03. 2020-09.03. 2023 კორდინატორი
ელექტროენერგეტიკისა და ენერგოდანადგარების ზოგიერთი პრობლემის გამოკვლევასტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2021-2023შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში