დავით გამეზარდაშვილი

აკადემიური დოქტორი

სტუ ი. ჟორდანიას სახ. საქართველოს საწარმოო ძალებისა დაბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი

დაასკანერე

სამუშაო გამოცდილება 2017-დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ირ.ჟორდანიას სახელობის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი - ცენტრის დირექტორის მოადგილე მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 2010-2015 ქ. კიევი, უკრაინა უკრაინის მინისტრთა კაბინეტი «სამთავრობო საკონტაქტო ცენტრი» - პროგნოზული კვლევების განყოფილების უფროსი 2008-2009 საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია შ.პ.ს. «იორის ველი - ნავთობი და გაზი» - დირექტორი 2007-2008 საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია შ.პ.ს. «საქგეოსერვისი» - გენერალური დირექტორის მოადგილე 2005-2007 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ნავთობის ფიზიკურ-ქიმიური კვლევის ლაბორატორია - მეცნიერ-თანამშრომელი 2002-2005 საქართველოს საბაჟო დეპარტამენტი რეგიონალური საბაჟო «აღმოსავლეთი» - გაფორმების განყოფილების უფროსი 2000-2002 ვაკე - საბურთალოს რაიონის გამგეობა - გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე 1997-2000 საბურთალოს რაიონის გამგეობა -გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე 1994-1997 ქ.მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია საქართველოს სავაჭრო-ეკონომიკური წარმომადგენლობა რუსეთის ფედერაციაში - მრჩეველ - ესპერტი განათლება 2003 ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი (ნავთობქიმია) 1996-1998 თბილისის არქიტეტურისა და მშენებლობის ინსტიტუტი წარმოების ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი კვალიფიკაცია: ეკონომისტი 1987-1993 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი კვალიფიკაცია: ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი 1976-1987 ქ.თბილისის 53-ე საშუალო სკოლა პუბლიკაციები 18 სამეცნიერო პუბლიკაციია წიგნი - « ნავთობქიმიური დარგის პერსპექტივები საქართველოში », 2017 წ. ენები ქართული - მშობლიური რუსული - თავისუფლად უკრაინული - თავისუფლად ინგლისური - კარგად ოჯახური მდგომარეობა მყავს მეუღლე და ვაჟიშვილი

«ნავთობქიმიური დარგის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში»დ.გამეზარდაშვილიმონოგრაფია«გამომცემლობა უნივერსალი» 20017 წ.- ISBN 978-9941-26-055-1 -ქართულისახელშეკრულებო
ჰაერის კონდიცირების სისტემებში სითბოს ტუმბოების გამოყენების ეფექტურობის კვლევალომსაძე ზ., მირიანაშვილი ნ., ვეზირიშვილი – ნოზაძე კ., დვალაძე ა, გამეზარდაშვილი დ.სტატიაევროპის მეცნიერებები VOL 1, No 60 (2020), ტ.41-51- ISSN 3162-2364 -ინგლისურისახელშეკრულებო
განახლებადი ენერგორესურსების გამოყენება და ეკოლოგიური უსაფრთხოების ევროპული გამოცდილება საქართველოშინ.მირიანაშვილ ი, ზ. ლომსაძე, ა. დვალაძე, ქ. კვირიკაშვილი,დ.გამეზარდაშვილისტატიაჟურნალი „მეცნიერებ ა და ტექნოლოგიები“ 2020, № 2(734),გვ.47-54- ISSN 0130-7061 -ქართულისახელშეკრულებო
МОБИЛИЗАЦИЯ ПРИРОДНОРЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ГРУЗИИ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19: ОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТОтар Паресишвили, Лаура Кварацхелиа, Валентина Мирзаева,Давид Гамезардашвилиსტატია«Економіка природокористування і сталий розвиток" «Environmental Economics and Sustainable Development»2020, 8(27):стр- ISSN 2616-7689 10.37100/2616-7689/2020/8(27)/3რუსულისახელშეკრულებო
სასურსათო პროდუქციის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საერთაშორისო სისტემად.გამეზარდაშვილი,მ.წულუკიძესტატიასტუ,ჟ.«განათლება» 2019, №2.გვ.316-324- ISSN 2346-8300 -ქართულისახელშეკრულებო
სასმელი წყლის პრობლემა კახეთის რეგიონშიზ.ლომსაძე კ.მაქსარაძე რ.ფირცხალავა,დ.გამეზარდაშვილისტატიაJournal of Agronomy Technology and Engineering Managment, 2018, vol1(1)- ISSN (Online) 2620-1755 -ინგლისურისახელშეკრულებო
კვების ეკო-სოციალური ასპექტებიდ.გამეზარდაშვილი,მ.წულუკიძესტატიასტუ,ჟ.«განათლება», 2018, №1,გვ.227-232- ISSN 2346-8300 -ქართულისახელშეკრულებო
XXI საუკუნე-ცოდნისა და ტექნოლოგიების სინთეზი უსაფრთხო კვების სფეროში დ.გამეზარდაშვილი,მ.წულუკიძესტატიასტუ,ჟ.«განათლება» 2017, №3.გვ.106-110- ISSN 2346-8300 -ქართულისახელშეკრულებო
გერონტოლოგიური კვებად.გამეზარდაშვილი,მ.წულუკიძესტატიასტუ,ჟ.«განათლება» 2017, №3,გვ.111-113- ISSN 2346-8300 -ქართულისახელშეკრულებო
ალტერნატიული კვების თეორიებიდ.გამეზარდაშვილი,მ.წულუკიძესტატიასტუ,ჟ.«განათლება» 2016, №1(15),გვ.232-237- ISSN 2346-8300 -ქართულისახელშეკრულებო
სასურსათო პროდუქციის უსაფრთხოება და მისი უზრუნველყოფის მექნიზმებიდ.გამეზარდაშვილი,მ.წულუკიძესტატია სტუ, ჟ. «ბიზნესინჟინერინგი», 2015, №2,გვ.138-141- ISSN 1512-0538 -ქართულისახელშეკრულებო
საქართველოს ნავთობების პირდაპირნახად ბენზინთა ფიზიკურქიმიური თვისებების კვლევა აირადქრომოტოგრაფიის მეთოდითდ.გამეზარდაშვილი, გ.არეშიძე,მ.გაჯიევი-შენგელია,თ.დათაშვილი,მ.თოლორდავაკონფერენციის კრებულიმეოთხე რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში.თბილისი,2004,გვ.86-87- ISBN 99940-32-97-6 -ქართულისახელშეკრულებო
Термокрекинг нефтяных алканов состава С/12-С/13 с целью получения низших( С/2-С/4) и высших (С/5) олефиновდ.გამეზარდაშვილი, ნ.კუციავა,გ.არეშიძე,მ.გაჯიევი-შენგელიასტატიაGeorgian Engineering News.2003.№2.Vol.188-168- ISSN 1512-0287 -რუსულისახელშეკრულებო
Исследование деасфальтизированного остатка товарной нефти Тарибани методом ЯМР-спектроскопии დ.გამეზარდაშვილი, გ.არეშიძე,მ.გაჯიევი-შენგელია,ბ.ალიევისტატიაGeorgian Engineering News.2003.№1.Vol.153-156- ISSN 1512-0287 -რუსულისახელშეკრულებო
Investigation of Physico-Chemical Properties of Taribani(Georgia) StraightRun Gasoline by the Method of Gas-Liquid Chromatographyდ.გამეზარდაშვილი, გ.არეშიძე,მ.გაჯიევი-შენგელიასტატიაBulletin of the Georgian Academy of Sciences.2003.№3.Vol.460-462- ISSN-0132-1447 -ინგლისურისახელშეკრულებო
სამგორის სასაქონლო ნავთობის ზეთის ფრაქციის გაჩიდან მყარი პარაფინის მიღება დ.გამეზარდაშვილიკონფერენციის კრებულიახალგაზრდა ქიმიკოსთა მეოთხე რესპუბლიკური კონფერენცია, 2003წ.გვ.35-36- ISBN 99928-921-8-8 -ქართულისახელშეკრულებო
Физико-химические характеристики и фракционный состав нефти месторождения Тарибани(Грузия)Д.Гамезардашвили,Г.Берая Г.Арешидзе, М.Гаджиев-Шенгелияსტატია«Georgian Engineering News»,2002,№4.გვ.217-220- ISSN 1512-0287 -რუსულისახელშეკრულებო
ნორმალური პარაფინების განსაზღვრა საქართველოს სხვადასხვა წარმოშობის ნავთობიდან მიღებულ ბენზინის ფრაქციაშიდ.გამეზარდაშვილი,ნ.ნანეიშვილი, მ.მიქელაძე, გ.არეშიძეკონფერენციის კრებულიმეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერომეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, 2002წ. გვ.84-85- ISBN 99928-921-8-8 -ქართულისახელშეკრულებო
Исследование индивидуального углеводородного состава прямогонного бензина нефти Тарибани(Грузия) методом газ-жидкостной хромотографииД.Гамезардашвили,Г.Арешидзе, М.Гаджиев-Шенгелияსტატია«Химический журнал Грузии» 2002,№3. стр.233-237- ISSN 1512-0686 -Русскийსახელშეკრულებო

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში