მაია მიქელაძე

აკადემიური დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

მ. მიქელაძის კვლევის ძირითად მიმართულებებს წარმოადგენს ხელოვნური ინტელექტი, ინტელექტუალური საინფორმაციო სისტემები, ცოდნის ამოღების და წარმოდგენის პრობლემები, სემანტიკური ქსელები და რთული სისტემების მდგომარეობათა გამოცნობა, დიაგნოსტირება, პროგნოზირება და მართვა კონცეპტუალური მეთოდოლოგიის საფუძველზე. ძირითადი შემსრულებლის და ხელმძღვანელის პოზიციაზე მიუღია მონაწილეობა რიგ სახელმწიფო პროექტების შესრულებაში.

Применение метода поиска ассоциаций в задаче медицинской диагностики. М. Микеладзе, В. Радзиевский, Н. Джалябова, Н. Ананиашвили, Д. Радзиевский. კონფერენციის კრებული''ტექნიკური უნივერსიტეტი'' /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები ''მართვის ავტომატიზებული სისტემები'', 2021 / №1(32), ტ.1.1, გვ. 76-80.0 ISSN 0512-3979 EISSN 1512-2174 DOI.org/10.36073/1512-3979 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Интеллектуальная система медицинской диагностики, использующая знания и способная к обучению. В. Радзиевский, М. Микеладзе, Н. Джалябова, Д. Радзиевский, И. Оконян. კონფერენციის კრებული''ტექნიკური უნივერსიტეტი'' /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები ''მართვის ავტომატიზებული სისტემები'', 2021 / №1(32), ტ.1.1, გვ. 81-85.0 ISSN 0512-3979 EISSN 1512-2174 DOI.org/10.36073/1512-3979 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Оценка ценности информации на модельной системе искусственного интеллекта.В. Радзиевский, М. Микеладзе, Д. Радзиевский, И. Оконян. სტატიაშპს ''საჩინო'' / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 / №25, გვ. 140-144.0 ISSN 0135-0768 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამედიცინო დიაგნოსტირების ინტელექტუალურ სისტემასთან ბუნებრივ ენაზე ურთიერთობის ამოცანა. ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე, დ. რაძიევსკი, ი. ოკონიანი. სტატიაშპს ''საჩინო'' / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 / №25, გვ. 145-150.0 ISSN 0135-0768 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სასწავლო ნეირონული ქსელების გამოყენება დიაგნოსტირების ინტელექტუალური სისტემების შექმნისას. ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე, ნ. ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი, ი. ოკონიანი. სტატიაშპს ''საჩინო'' / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 / №25, გვ. 151-156.0 ISSN 0135-0769 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Применение деревьев решений в задаче дифференциальной диагностики форм сахарного диабета. М. Микеладзе, В. Радзиевский. სტატიაშპს ''საჩინო'' / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 / №24, გვ. 133-138.0 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამედიცინო დიაგნოსტირების ამოცანის გადაწყვეტა “K უახლოესი მეზობლის” ალგორითმის გამოყენებით. ნ. ანანიაშვილი, მ. მიქელაძე. სტატიაშპს ''საჩინო'' / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 / №24, გვ. 128-132.0 ISSN 0135-0768 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დაავადების გამოვლინების ინდივიდუალური თავისებურებების გათვალისწინებით სამკურნალო პრეპარატების შერჩევის ინტელექტუალური სისტემა.ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე, დ. რაძიევსკი, ი. ოკონიანი. სტატიაშპს ''საჩინო'' / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 / №24, გვ. 144-149.0 ISSN 0135-0768 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Метод сокращения перебора при поиске информации в базе знаний и его использование в задачах медицинской диагностики.В. Радзиевский, М. Микеладзе, Н. Джалябова, Д.Радзиевский, Илья Оконян. სტატიაშპს ''საჩინო'' / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 / №24, გვ. 150-155.0 ISSN 0135-0769 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამედიცინო ინტელექტუალური მხარდამჭერი სისტემის შემუშავება ასოციაციების ძიების საფუძველზე.მ. მიქელაძე, ვ. რაძიევსკი, ნ. ჯალიაბოვა, ნ. ანანიაშვილი, დ. რაძიევსკი. სტატიაშპს ''მაცნე პრინტი'' / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 / №23, გვ. 136-141.0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამედიცინო ცოდნის ბაზაში ახალი კანონზომიერებების გამოვლენა და მათი გამოყენება დიაგნოსტირების და პროგნოზირების ამოცანების ამოხსნისას.ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე, დ. რაძიევსკი, ი. ოკონიანი. სტატიაშპს ''მაცნე პრინტი'' / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 / №23, გვ. 142-147.0 ISSN 0135-0766 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამედიცინო დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანები და მათი ამოხსნის მეთოდები. ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე, დ. რაძიევსკი, ი. ოკონიანი. სტატიაშპს ''მაცნე პრინტი'' / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 / №23, გვ. 148-151.0 ISSN 0135-0767 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Применение методов Machine Learning и Data Mining в задачах анализа медицинских данных и построения систем поддержки принятия решений. М. Микеладзе, В. Радзиевский, Н. Джалябова, Г. Бесиашвили, П. Карчава, Д.Радзиевский. კონფერენციის კრებული''ტექნიკური უნივერსიტეტი'' / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები ''მართვის ავტომატიზებული სისტემები'', 2018 / №2(26), გვ. 222-228.0 ISSN 0512-3979 EISSN 1512-2174 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Медицинская информационная система выбора лекарственных препаратов для лечения первичных головных болей.М. Микеладзе, Д. Радзиевский, В. Радзиевский, Н. Джалябова. სტატიაშპს ''პოლიგრაფია'' / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 / №22, გვ. 163-167. 0 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გადაწყვეტილების ბინარული ხის გამოყენება სამედიცინო დიაგნოსტირების ამოცანაში. ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე, ნ. ჯალიაბოვა, დ.რაძიევსკი. სტატიაშპს ''პოლიგრაფია'' / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 / #22, გვ. 151-156.0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Причинно-следственные сети представления знаний в задаче создания интеллектуальной системы медицинской диагностики.В. Радзиевский, М. Микеладзе, Д.Радзиевский. სტატიაშპს ''პოლიგრაფია'' / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 / №22, გვ. 157-162.0 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Технологии Data Mining для анализа продаж в розничной торговле.М. Микеладзе სტატია''უნივერსალი'' / გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, 2017 / №7, გვ. 78 – 83.0 ISSN 2587-4543 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამედიცინო დიაგნოსტიკის ინტელექტუალურ სისტემასთან ურთიერთობა შეზღუდულ ბუნებრივ ენაზე. ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე, დ.რაძიევსკი. სტატიაშპს ''პოლიგრაფია'' / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 / #21, გვ. 184-189.0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გადაწყვეტილების მიღების მოდელები სამედიცინო დიაგნოსტირების სწავლებად ინტელექტუალურ სისტემაში. ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე, ნ. ჯალიაბოვა, დ.რაძიევსკი. სტატიაშპს ''პოლიგრაფია'' / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 / №21, გვ. 190-195.0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Технологии интеллектуального анализа данных и возможности их применения в экономике.М. Микеладзе სტატია''უნივერსალი'' / გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, 2016 / #6, გვ. 126 – 131.0 ISBN 978-9941-22-794-3 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Задачи, методы и системы интеллектуального анализа данных в медицине. М. Микеладзе, В. Радзиевский, Г. Бесиашвили, Н. Джалябова, П. Карчава, Д.Радзиевский. კონფერენციის კრებულისტამბა ''დამანი'' / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / №20, გვ. 45-52.0 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Причинно-следственная модель знаний в интеллектуальной системе медицинской диагностики.В. Радзиевский, М. Микеладзе, Н. Джалябова, Д.Радзиевский.სტატიასტამბა ''დამანი'' / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / №20, გვ. 163-168.0 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კონკრეტული ავადმყოფისთვის სამკურნალო პრეპარატების არჩევის ინტელექტუალური სისტემა.ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე, ნ. ჯალიაბოვა, გ. ბესიაშვილი, პ. ქარჩავა, დ.რაძიევსკი. სტატიასტამბა ''დამანი'' / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / #20, გვ. 169-174.0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Интеллектуальный анализ данных в задачах медицинской диагностики. М. Микеладзе, В. Радзиевский, Н. Джалябова, П. Карчава, Г. Бесиашвили, Д. Радзиевский. კონფერენციის კრებული''ტექნიკური უნივერსიტეტი'' / აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ''საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა'', შრომები, 2015 / გვ.116-122.0 ISBN 978-9941-20-575-0 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ცოდნის პროდუქციული მოდელები თავის ტკივილის პირველად დაავადებათა დიაგნოსტირებაში. ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე. სტატია''უნივერსალი'' / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015 / #19, გვ. 134 – 140.0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ინტელექტუალური ინფორმაციული ტექნოლოგიები სამედიცინო დიაგნოსტირების ამოცანებში. მ. მიქელაძე, ვ. რაძიევსკი, ნ. ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი. კონფერენციის კრებული''მერიდიანი'' / საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ''გზა ევროინტეგრაციისაკენ'', შრომათა კრებული, 2014 / გვ. 429-434. 0 ISBN 978-9941-441-37-0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ცოდნის ორგანიზება ინტელექტუალურ საინფორმაციო სისტემებში დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანების გადაწყვეტისას.მ. მიქელაძე, ვ. რაძიევსკი, ნ. ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი. კონფერენციის კრებულისტამბა ''დამანი'' / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014 / №18, გვ. 50-56.0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კლასტერული ანალიზის გამოყენების ცალკეული ასპექტები.თ. ჟვანია, მ. მიქელაძე. სტატია''უნივერსალი'' / გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, 2013 / #3, გვ. 67-71.0 ISBN 978-9941-22-144-6 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის დიაგნოსტირების, პროგნოზირების და ანალიზის ინტელექტუალური სისტემა.ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე, ნ. ჯალიაბოვა, მ. ხაჩიძე, დ. რაძიევსკი. კონფერენციის კრებული''მერიდიანი'' / ნიკო ნიკოლაძის დაბადებიდან 170 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული, 2013 / გვ. 226-235.0 ISBN 978-9941-0-5933-9 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
К вопросу бинаризации количественных признаков для логических методов распознавания. М. Микеладзе სტატიასტამბა ''დამანი'' / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2013 / №17, გვ. 152-156.0 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამედიცინო დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანის გადაწყვეტა კუჭის გასტრიტის კლასის დაავადებათა მაგალითზე. ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე, ნ. ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი. სტატიასტამბა ''დამანი'' / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2013 / #17, გვ. 157-162.0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Методы искусственного интеллекта для решения неформализованных задач диагностики сложных систем на примере медицины.Микеладзе М., Радзиевский В., Джалябова Н., Радзиевский Д. კონფერენციის კრებული''ტექნკური უნივერსიტეტი'' / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები”, შრომები, 2012 / გვ. 403-406.0 ISSN რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეკოლოგიური სისტემის დიაგნოსტირება წონასწორობის თვალსაზრისით და მისი შესაძლო დარღვევების მიზეზობრივი ანალიზი. ვ. რაძიევსკი, ნ. ჯალიაბოვა, მ. მიქელაძე, დ. რაძიევსკი. სტატიასტამბა ''დამანი'' / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, 2012 / #16, გვ. 226– 231.0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ზედაპირული წყლების ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასების ინტელექტუალური სისტემა. მ. მიქელაძე, კ. კვინიხიძე. სტატიასტამბა ''დამანი'' / სტუ-ს ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, 2011 / #15, გვ. 253-256.0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Концептуальный подход к описанию состояний и представлению знаний в задачах медицинской диагностики. М. Микеладзе სტატია''ინტელექტი'' / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010 / № 14, გვ. 223-228.0 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
К вопросу единообразного представления данных в системе мониторинга качества поверхностных вод. К. Квинихидзе, М. Микеладзе, М. Хачидзе. სტატია''ინტელექტი'' / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2009 / № 13, გვ. 214-220.0 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Data Unification Algorithm for Representing Incomplete and Indefinite Information in the Medical Expert System. M. Khachidze, M. Mikeladze. კონფერენციის კრებულიWSEAS Press / Proceedings of the EUROPEAN COMPUTING CONFERENCE (ECC’09), Proceedings of the 3rd International Conference on Computational Intelligence (CI'09), 2009 / pp.348-352.0 ISSN 1790-5117 ISBN 978-960-474-088-8 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Об одном методе выявления предпочтений эксперта на множестве диагностических критериев.М. Микеладзе სტატია''უნივერსალი'' /J. Georgian Engineering News, 2008 / №3, pp.141-143.0 ISSN 1512-0287 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Концептуально-вероятностный метод обработки данных в диагностике состояний многофакторной системы.М. Микеладзе კონფერენციის კრებულიСборник докладов Международной научной конференции ''Проблемы управления и энергетики'' - PCPE-2004, 2004 / с.384-388.0 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

II საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ''საინფორმაციო საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები'' (ISITE’21) თბილისი, საქართველო202120/05/2021 - 22/05/2021საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიПрименение метода поиска ассоциаций в задаче медицинской диагностики. ზეპირი

Рассматривается задача анализа медицинских данных с целью выявления часто встречающихся симптомов и наборов симптомов для данного заболевания. Для анализа данных используется метод поиска ассоциаций, который позволяет оценить специфичность найденных симптомов и достоверность диагностических правил, построенных на основе выявленных ассоциаций. Предложенный метод был применен для обработки клинических данных ряда эндокринологических заболеваний. Полученные ассоциативные правила были использованы для формирования базы знаний медицинской интеллектуальной системы, предназначенной для диагностирования эндокринологических заболеваний.

https://gtu.ge/Journals/mas/Referat/ASU-2021(1_32)/ASU-2021(1_32)1.1.pdf
II საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ''საინფორმაციო საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები'' (ISITE’21) თბილისი, საქართველო202120/05/2021 - 22/05/2021საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიИнтеллектуальная система медицинской диагностики, использующая знания и способная к обучению.ზეპირი

Рассматривается интеллектуальная система диагностики заболеваний, использующая медицинские знания и способная к обучению. В качестве модели знаний используется семантическая сеть, представленная в виде матрицы отношений. И сеть, и матрица задают отношения между симптомами и вызывающими их причинами. Дугам сети и соответствующей матрице приписаны весовые коэффициенты. Эти коэффициенты формируются в процессе обучения. Для принятия решения по установлению диагноза используется линейное преобразование вектора, определяющего наличие симптомов с помощью матрицы заболеваний. Для принятия решения также используется метод, базирующийся на теории нечётких множеств. Эти методы были использованы на примере решения задачи диагностики первичных головных болей.

https://gtu.ge/Journals/mas/Referat/ASU-2021(1_32)/ASU-2021(1_32)1.1.pdf
საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ''საინფორმაციო საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები'' (ISITE’18) თბილისი, საქართველო201828/09/2018 - 29/09/2018საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიПрименение методов Machine Learning и Data Mining в задачах анализа медицинских данных и построения систем поддержки принятия решений. ზეპირი

Рассматривается задача анализа медицинских данных как одна из задач интеллектуального анализа данных (Data Mining). В качестве методов ее решения  предлагаются методы машинного обучения - логический метод классификации на основе концептуального подхода и нейронные сети прямого распространения. Для обучения сети используется алгоритм обучения с исправлением ошибок. На основе результатов, полученных при применении этих методов, построена интеллектуальная система диагностики и прогнозирования первичных головных болей, используемая для поддержки принятия решений врачом.

https://gtu.ge/Journals/mas/Referat/N26_conf_unesco_2018_2_26.pdf
სტუ-ს ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სესია თბილისი, საქართველო201616/12/2016 - 16/12/2016საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტიЗадачи, методы и системы интеллектуального анализа данных в медицине. ზეპირი

Огромное количество разнородных данных, генерируемых в современной медицине, требуют развития новых технологий по анализу данных с целью выявления определенных закономерностей и скрытых знаний. Именно методы интеллектуального анализа данных (Data Mining) предоставляют новые возможности для решения этой актуальной задачи. В статье рассмотрены особенности медицинских данных и основные задачи, связанные с их анализом и обработкой. Дан краткий обзор методов и алгоритмов интеллектуального анализа данных, наиболее часто используемых в сфере медицины; рассмотрены их преимущества и недостатки; приведены примеры их практического применения для решения различных задач медицинской диагностики и прогнозирования, а также наиболее актуальные направления развития технологий интеллектуального анализа медицинских данных.

https://gtu.ge/msi/Files/Pdf/Publications/jurnali_2016.pdf
აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ''საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა'' თბილისი, საქართველო201503/11/2015 - 05/11/2015საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიИнтеллектуальный анализ данных в задачах медицинской диагностики. ზეპირი

Рассматривается проблема обработки данных в задачах медицинской диагностики как одна из задач интеллектуального анализа данных (Data Mining). В качестве метода интеллектуального анализа данных предлагается логический метод распознавания на основе концептуального подхода, а также алгоритм бинаризации количественных признаков, обеспечивающие эффективность правила–классификатора с точки зрения как диагностирующей, так и дифференцирующей способностей.

www.ict-mc.gtu.ge
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ''გზა ევროინტეგრაციისაკენ'' თბილისი, საქართველო201412/07/2014 - 12/07/2014გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტიინტელექტუალური ინფორმაციული ტექნოლოგიები სამედიცინო დიაგნოსტირების ამოცანებში. ზეპირი

შეთავაზებულია რთული სისტემების დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანის ამოხსნის მეთოდები კონცეპტუალური მიდგომის საფუძველზე. რთული სისტემის დიაგნოსტირება განიხილება როგორც კლასიფიცირების და სახეთა გამოცნობის ამოცანა, ხოლო კლასების განზოგადებული აღწერის აგება ხორციელდება მაგალითებზე დასწავლის გზით. შეთავაზებული მეთოდები უზრუნველყოფენ ახალი მდგომარეობების მიკუთვნებას გარკვეული კლასისადმი (ექსტრაპოლიაციას) როგორც რაოდენობრივი, ასევე თვისობრივი ნიშნებისთვის. ამ მეთოდების გამოყენებით გადაწყვეტილია შაკიკის და დაძაბულობის ტიპის თავის ტკივილის დიფერენციალური დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანა.

http://gttu.edu.ge/ge/sametsniero-kvlevebi/kvleviti-tsentrebi/publikatsiebi/saertashoriso-sametsniero-konferentsiis-shromata-krebuli/gza-evrointegratsiisaken-2014
ვახტანგ გომელაურისა და არჩილ ელიაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სესია ''ენერგეტიკა და მართვის პროცესები'' თბილისი, საქართველო201417/11/2014 - 18/11/2014საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტიცოდნის ორგანიზება ინტელექტუალურ საინფორმაციო სისტემებში დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანების გადაწყვეტისას.ზეპირი

განიხილება ინტელექტუალურ საინფორმაციო სისტემებში ცოდნის ორგანიზების საკითხი დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანების გადაწყვეტისას. შემოთავაზებულია რთული სისტემების მდგომარეობათა დიაგნოსტირების მეთოდი, რომელიც მუშაობს როგორც რაოდენობრივი, ასევე თვისობრივი მონაცემების შემთხვევაში. მდგომარეობათა კლასის აღმწერი ფუნქციის სახით მიიღება მაღალინფორმატიული პრედიკატი - კონიუნქციების დიზიუნქცია, რომელთაგან თითოეული ხასიათდება სარწმუნოების კოეფიციენტით. ყოველივე ეს საშუალებას იძლევა წარმოვადგინოთ მიღებული ევრისტიული ცოდნა პროდუქციული მოდელით სარწმუნოების კოეფიციენტების გამოყენებით, რომელიც ეფექტურად მუშაობს მონაცემების და ცოდნის არამკაფიობის, გაურკვევლობის და არასრულობის პირობებში.

https://gtu.ge/msi/Files/Pdf/Publications/jurnali_2014.pdf
ნიკო ნიკოლაძის დაბადებიდან 170 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თბილისი, საქართველო201324/09/2013 - 25/09/2013გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტიგარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის დიაგნოსტირების, პროგნოზირების და ანალიზის ინტელექტუალური სისტემა.ზეპირი

განიხილება გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასების ამოცანა. ნაჩვენებია, რომ გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის დიაგნოსტირების შედეგად მიღებული ინფორმაცია არ არის საკმარისი მისი ადეკვატური შეფასებისთვის. ამოცანის გადასაწყვეტად აგრეთვე საჭიროა გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის პროგნოზირების და მიზეზ-შედეგობრივი ანალიზის შედეგად მიღებული ინფორმაცია. შემოთავაზებულია ინტელექტუალური სისტემის მოდელი, რომელიც იყენებს მათემატიკური ლოგიკის, ბულის ალგებრის და დისკრიმინანტული ანალიზის მეთოდებს.

https://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/22269/1/Nikoladze_Niko.pdf
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ''21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები'' თბილისი, საქართველო201219/09/2012 - 21/09/2012საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიМетоды искусственного интеллекта для решения неформализованных задач диагностики сложных систем на примере медицины.ზეპირი

В данной работе предлагаются методы решения неформализованных задач диагностики сложных систем на основе концептуальног подхода. Диагностирование состояния системы рассматривается как задача классификации и распознавания, а построение обобщенного описания классов осуществляется путём обучения на примерах. Предложенные методы обеспечивают отнесение новых состояний к определенному классу (экстраполяцию) как для количественных, так и для качественных значений признаков. На основе этих методов была решена неформализованная задача дифференциальной диагностики мигрени и головной боли напряжения.

www.gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90.
EUROPEAN COMPUTING CONFERENCE (ECC’09), The 3rd International Conference on Computational Intelligence (CI'09)Tbilisi, Georgia200926/06/2009 - 28/06/2009Iv. Javakhishvili Tbilisi State UniversityData Unification Algorithm for Representing Incomplete and Indefinite Information in the Medical Expert System. ზეპირი

In the description of the patient, like any multi-system, we are confronting not only with abundance, but also with a large variety of factors (attributes, symptoms). In such a situation, the challenge becomes: how all this variety of features should be reduced to one type without information losing. Proposed algorithm helps to achieve this objective. The algorithm of data unification that allowing reducing all variety of exact and vague factors to one type without the loss of information is offered for that problem solution.

https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_zust_sabunebismetk/europeancomputing%20conference26-28ivnisi2009tbilisi.pdf
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ''მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები'' - PCPE-2004 თბილისი, საქართველო200427/09/2004 - 01/10/2004 საქართველოს მცნიერებათა აკადემია, ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტიКонцептуально-вероятностный метод обработки данных в диагностике состояний многофакторной системы.სტენდური

მოხსენებაში წარმოდგენილია ცოდნაზე დაფუძნებული სისტემის მაკეტის აღწერილობა, რომლის დანიშნულებაა ექსპერტის ძნელადფორმალიზებადი ინტუიტიური ცოდნის გამოვლენა და მისი წარმოდგენა პროდუქციის ტიპის წესების სახით, რომელთა საშუალებით ეკონომიკური სისტემის მდგო-მარეობა შეფასდება როგორც «დამაკმაყოფილებელი» ან «არადამაკმაყოფილებელი». ნიშანთვისებათა არსებითი მნიშვნელობებისათვის დიფერენციაციის თვისების შემოღება უზრუნველყოფს სისტემის «არასასურველ» მდგომარეობათა ამოგდებას მაღალი სიზუსტით. ამის გარდა სისტემაში გათვალის-წინებულია არასრულ მონაცემთა დაზუსტების პროცედურა ცნებათა იერარქიის, ზოგადი ცნების და მის კონკრეტიზაციას შორის კავშირის და არამკაფიო სიმრავლეების საფუძველზე.

https://gtu.ge/msi/Pages/Conferences_2022.php

Web of Science: ციტირების ინდექსი-5, H-ინდექსი-1
Scopus: ციტირების ინდექსი-0, H-ინდექსი-0
Google Scholar: ციტირების ინდექსი-6, H-ინდექსი-2

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


მიზეზ-შედეგობრივ სემანტიკურ ქსელებზე დაფუძნებული სამედიცინო დიაგნოსტირების ინტელექტუალური სისტემის შემუშავებასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული საქართველო01/09/2012
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული საქართველო01/09/2013
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული საქართველო01/09/2014
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული საქართველო01/09/2015
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული საქართველო01/09/2016
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული საქართველო01/09/2017
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული საქართველო01/09/2018
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული საქართველო01/09/2019
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული საქართველო01/09/2020
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული საქართველო01/09/2021
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული საქართველო01/09/2022

საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


მანქანური ინტელექტის მეთოდების გამოყენებით რეგიონალური და გლობალური ეკოსისტემების მდგრადობის შესანარჩუნებლად ობიექტების მდგომარეობის შესწავლა, დიაგნოსტირება და რეკომენდაციების შემუშავებასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2010-2012 ძირითადი შემსრულებელი, შემდგომ ხელმძღვანელი
გარკვეული კლასის დაავადებათა დიაგნოსტირების, პროგნოზირებისა და მკურნალობის შერჩევის ამოცანათა გადასაწყვეტად განკუთვნილი ინტელექტუალური სისტემის შექმნასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2013-2014ხელმძღვანელი
სხვადასხვა დაავადებათა დიაგნოსტირების, პროგნოზირე-ბისა და მკურნალობის შერჩევის ამოცანათა გადასაწყვეტად განკუთვნილი ინტელექტუალური სისტემის შექმნა.სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / ''სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის'' პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2015-2017ხელმძღვანელი
სამედიცინო ინტელექტუალური მხარდამჭერი სისტემის შექმნა მონაცემთა ინტელექტუალური ანალიზის ტექნოლოგიების საფუძველზე.სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / ''სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის'' პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2018-2020ხელმძღვანელი
სამკურნალო დიაგნოსტიკური მხარდამჭერი სისტემის შექმნა იშვიათი დაავადებების დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის ამოცანის გადასაწყვეტად.სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / ''სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის'' პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2020-2023ხელმძღვანელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში