ნათელა ანანიაშვილი

აკადემიური დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

ჩემი კვლევის ძირითად მიმართულებებს წარმოადგენს ხელოვნური ინტელექტი, ინტელექტუალური სისტემები, ცოდნის წარმოდგენის მეთოდები, რთული სისტემების მდგომარეობათა გამოცნობა, დიაგნოსტირება, პროგნოზირება და მართვა. გარდა ამისა ჩემი კვლევის ინტერესს წარმოადგენს: უწყვეტი და დისკრეტული ოპტიმიზაციის ამოცანები, ალგორითმები და ალგორითმის სირთულეები. გამოქვეყნებული მაქვს 42 სამეცნიერო ნაშრომი და 13 საკონფერენციო მოხსენება.

იშვიათი დაავადებების დიაგნოსტირებისათვის საჭირო ინსტრუმენტალურ-ლაბორატორიული კვლევების ეფექტური დაგეგმვანათელა ანანიაშვილი, მაია მიქელაძესტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული 2023/№27, გვ. 155-159.0 ISSN 0135-0765 htpp://doi.org/10.36073/0135-0765ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
იშვიათი დაავადებების სიმპტომატური მკურნალობის შერჩევანათელა ანანიაშვილი, მაია მიქელაძესტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული 2023/№27, გვ. 160-165.0 ISSN 0135-0765 htpp://doi.org/10.36073/0135-0765ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კომივოიაჟორის ამოცანის ამოხსნის ერთი ევრისტიული ალგორითმის შესახებნათელა ანანიაშვილისტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული 2022/№26, გვ. 194-198.0 ISSN 0135-0765 DOI.org/10.36073/1512-3979ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მცირე და საშუალო ზომის უმცირესი დაფარვის ამოცანების ამოხსნის ერთი მარტივი ალგორითმის შესახებანანიაშვილი ნ.სტატია შპს „საჩინო“ /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული 2021/ №25, გვ.157-162.0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Применение метода поиска ассоциаций в задаче медицинской диагностикиМ. Микеладзе, В. Радзиевский, Н. Джалябова, Н. Ананиашвили, Д. Радзиевский. კონფერენციის კრებულიII საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “საინფორმაციო საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები“ (ISITE’21), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები", 2021 / №1(32), ტ.1.1, გვ. 76-80.0 ISSN 1512-3979 (print), EISSN 1512-2174 (online) DOI.org/10.36073/1512-3979რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Solve of a Problem of Optimization using Genetic Algorithmანანიაშვილი ნ.სტატია/gesj:computer sciences and telecommuni­ca­tions, Reviewed Electronic Scientific Journal, 2021/ Vol. 59 Issue 1,pp. 3-11. 0.008 ISSN 1512-1232 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამედიცინო დიაგნოსტირების გადაწყვეტა „K-უახლოესი“ მეზობლის ალგორითმის გამოყენებითანანიაშვილი ნ., მიქელაძე მ.სტატია შპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული 2020/№24, გვ. 128-132.0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამედიცინო ინტელექტუალური მხარდამჭერი სისტემის შემუშავება ასოციაციების ძიების საფუძველზე.მ. მიქელაძე, ვ. რაძიევსკი, ნ. ჯალიაბოვა, ნ. ანანიაშვილი, დ. რაძიევსკი. სტატიაშპს „მაცნე პრინტი“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 / №23, გვ. 136-141.0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Solution of a Generalized Problem of Covering by means of a Genetic Algorithm.ანანიაშვილი ნ.სტატია/Baltic J. Modern Computing, 2017/Vol. 5, No. 4, 351-3610 ISSN 2255-8950 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
MATLAB უნივერსალური ინტეგრირებული კომპიუტერული მათემატიკური სისტემაანანიაშვილი ნ.სახელმძღვანელო"უნივერსიტეტის გამომცემლობა"/ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2016/გვ.რ.257.0 ISBN 978-9941-13-524-8 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Solution of problems of minimal set partition and set coveringანანიაშვილი ნ.სტატია"Georgian National Academy Press"/Bull. Georg. Natl. Sci.,2015/vol. 9, no. 1, pp. 38-43 0 ISSN - 0132 - 1447 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Solution of Problem of Unconditional Optimization by Means of Genetic Algorithmანანიაშვილი ნ.სტატია/International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), October 2015/ Vol. 5, Issue 4, pp.18-20.1.895 ISSN: 2277-3754 DOI:10.17605/OSF.IO/ANZH7ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Solution of problem of set covering by means of genetic algorithmანანიაშვილი ნ.სტატია/gesj:computer sciences and telecommunications, Reviewed Electronic Scientific Journal,2015/No.2(46), pp.16-23. 0.008 ISSN 1512-1232 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
On the Modeling of Wireless Communication NetworksLela Mirtskhulava, Natela Ananiashvili, and Giorgi Gugunashvili. კონფერენციის კრებული/The 2014 International Conference of Computer Science and Engineering (ICCSE'14). World Congress on Engineering. London, UK., 2-4 July, 2014/pp.170-174.0 ISBN: 978-988-19252-7-5 ISSN: 2078-0958 (Print); ISSN: 2078-0966 (Online) ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Internet Reliability and Availability Analysis Using Markov Method. Lela Mirtskhulava, Revaz Kakubava, Natela Ananiashvili, and Giorgi Gugunashvili.კონფერენციის კრებულიUKSim-AMSS 16th International Conference on Computer Modeling and Simulation. Cambridge, United Kingdom 26-28 March 2014/ pp. 423-427. 0 Electronic ISBN:978-1-4799-4922-9DOI: 10.1109/UKSim.2014.14ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
On the modification of heavy ball methodGelashvili K., Alkhazishvili L., Khutsishvili I., Ananiashvili N., სტატიაA.Razmadze Mathematical Institute, Journal, 2013/ Vol. 161, pp. 83-95.0 ISSN 1512-0007 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ექსტრემუმის ძიების მეთოდების ეფექტურობა ექსპერიმენტის შეცდომების პირობებშიანანიაშვილი ნ., ოთხოზორია ნ.კონფერენციის კრებულისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. 21-საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები, შრომები II,სექტემბერი 19-21, 2012/გვ.243-245.0 ISSN 1512-0996 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რეზონანსული სიხშირის განსაზღვრის მათემატიკური მოდელირებააზმაიფარაშვილი ზ., ნარჩემაშვილი მ., ოთხოზორია ნ., ანანიაშვილი ნ.სტატიასტამბა "დამანი"/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისიტემები, შრომები, 2012/ №2(13), გვ. 142-146.0 ISSN 1512-3979, №2(13) ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გრაფში უმოკლესი გზების ძიების ალგორითმების შედარებითი ანალიზიანანიაშვილი ნ., ოთხოზორია ნ.სტატიასტამბა "დამანი"/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, 2012/№16, გვ.66-68.0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
MATLB-ის გამოყენება მათემატიკური ანალიზის ზოგიერთი საკითხის სწავლებისასნ. ანანიაშვილი, ზ. მაჩაიძესტატიაგამომცემლობა "უნივერსალი"/ი. გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიკურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტი, შრომების კრებული,"საზრისი". 2006/ №21, გვ. 123-127.0 ISSN 1512-1011 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
MATLAB-ის გამოყენება უმაღლესი ალგებრის ზოგიერთი საკითხის სწავლებისასნ. ანანიაშვილი, ზ. მაჩაიძესტატიაგამომცემლობა "უნივერსალი"/ი. გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიკურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტი, შრომების კრებული,"საზრისი", 2005/ №16, გვ. 134-138.0 ISSN 1512-1011 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კომპიუტერული სისტემა MATLB-ის ბაზაზე უმაღლესი მათემატიკის ელექტრონული ტესტების შედგენა და გამოყენებაანანიაშვილი ნ.სტატიათბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი/პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი0 ISSN 1512-2131 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის XIII საერთაშორისო კონფერენციაბათუმი, საქართველო202304/09/2023 - 09/09/2023საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირიკომივოიაჟორის ამოცანის ამოხსნის გენეტიკური ალგორითმის შესახებზეპირი

კომივოიაჟორის ამოცანა მიეკუთვნება დისკრეტულ ოპტიმიზაციის NP რთული

ამოცანების კლასს. მისი ამოხსნა მეტად მნიშვნელოვანია როგორც პრაქტიკული,

აგრეთვე თეორიული თვალსაზრისითაც. ეს ამოცანა გულისხმობს შეწონილ სრულ გრაფში მინიმალური წონის ჰამილტონის ციკლის პოვნას. ვინაიდან ზუსტი ამოხსნის მიღება შესაძლებელია სრული გადარჩევის გზით, რაც შეუძლებელია დიდი განზომილების შემთხვევაში, ამიტომ მიმართავენ მიახლოებითი ალგორითმებს,რომლებიც დროის მცირე ინტერვალში ღებულობენ ოპტიმალურთან მიახლოებულ ამონახსნებს.

ნაშრომში შემოთავაზებულია კომივოიაჟორის ამოცანის ამოხსნის გენეტიკური

ალგორითმი, იმ გრაფებისთვის რომელთათვისაც წვეროები განლაგებულია სიბრტყეზე და მათ შორის მანძილი გამოითვება კოორდინატების მიხედვით (დეკარტის მართკუთხა კოორდინატთა სისტემაში). შემოთავაზებული ალგორითმით შესაძლებელია ოპტიმალურთან მიახლოებული ამონახსნის მიღება.

http://gmu.gtu.ge/conferences/wp-content/uploads/2023/10/Conference_GMU_2023_7.10_last.pdf
II საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია“საინფორმაციო საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები“ (ISITE’21)თბილისი, საქართველო202120/05/2019-22/05/2019საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიПрименение метода поиска ассоциаций в задаче медицинской диагностики. ზეპირი

Рассматривается задача анализа медицинских данных с целью выявления часто встречающихся симптомов и наборов симптомов для данного заболевания. Для анализа данных используется метод поиска ассоциаций, который позволяет оценить специфичность найденных симптомов и достоверность диагностических правил, построенных на основе выявленных ассоциаций. Предложенный метод был применен для обработки клинических данных ряда эндокринологических заболеваний. Полученные ассоциативные правила были использованы для формирования базы знаний медицинской интеллектуальной системы, предназначенной для диагностирования эндокринологических заболеваний.

https://gtu.ge/Journals/mas/Referat/ASU-2021(1_32)/ASU-2021(1_32)1.1.pdf
X International Joint Conference of Georgian Mathematical Unionბათუმი, საქართველო20162/06/2019-6/06/2019საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირიAbout One Heuristic Algorithm of Solution of a Problem of Optimizationზეპირი

The main complexity of solution of optimization problems is related to non-linearity of functions and scales of problems [2]. Searching of optimal values with classical techniques sometimes finishes without results. In the given paper heuristic algorithm of solution of a problem of optimization is offered. The algorithm is based on main principles of classic genetic algorithm [1]. Genetic operators are considered. Selection is made with technique of inbreeding. Modified Operators of crossover and mutation is offered. Algorithm is approved for test problems. The quantitative results prove efficiency of our modified genetic operators and their combinations.

http://gmu.ge/Batumi2019/wp-content/uploads/2019/09/GMUX_BOOK_OF_ABSTRACTS_Final_Version.pdf
VII International Joint Conference of Georgian Mathematical Union & Georgian Mechanical Union Continuum Mechanics and Related Problems of Analysis Dedicated to 125-th birthday anniversary of academician N. Muskhelishviliბათუმი, საქართველო20161/09/2016-9/09/2016საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირიAbout Solution of Generalized Problems of Minimal Set Coveringზეპირი

The heuristic algorithm of solution of generalized problems of finding of minimal set covering is developed. The necessity of solution of generalized problem of minimal set covering is revealed, when we search of multiple main center in the graph [1]. We can cite many practical problems of optimal location of service points for finding such centers. The proposed algorithm has selective characteristic and uses a search tree [2]. Algorithm realization software showed good results for test problems.

http://www.gmu.ge/Batumi2016/index_Geo.html
VI Annual international conference of the Georgian mathematical unionბათუმი, საქართველო201512/06/2012-16/06/2012 საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირიSolution of Problem of Set Covering by means of Genetic Algorithmზეპირი

The problem of set covering is a NP-complex problem of combinatorial optimization. Algorithms of precise solution of this problem use techniques of branches and limits[1]. Time necessary for realization of such algorithms rapidly increases and when dimension of a problem also increases, it is impossible to get optimal values in real time [2]. This problem is a mathematical model for practical tasks, such as location of service centers, development of transport schedule, location of sources of power systems, etc. Therefore, it is very important to solve this problem in real time. When such problems are solved, heuristic algorithms are often used that find near optimal solutions in reasonable time interval. Approximate algorithms mainly imply partial selection of covering sets. In genetic algorithms, this process is similar to development of biological populations [3]. Heuristic algorithm of solution of problem of covering minimal summary weight of given set with subsets of non-uniform values is offered. The algorithm is based on genetic algorithm with operators of crossover and mutation. The results of computational experiments are given on the basis of knows test problems.

http://www.gmu.ge/Batumi2015/index_Geo.html
V Annual international conference of the Georgian mathematical unionბათუმი, საქართველო20148/09/2014-12/09/2014 საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირიAbout the one solution of the set partition problemზეპირი

The article discusses the solution of the set partition problem. It is known that the set partition problem belongs to the class of NP complete problems. At present, there's no efficient algorithm for the solution of these problems for non private cases, also the time of the solution is dependent on the problem sizes and it can rapidly grow with the growth of the solution itself. We used a simple tree search algorithm. With the non-important complications of the programming techniques we were able to decrease the used memory and compilation time by approximately 32N times, here N is the number of the cover sets. For this we first wrote the set partition matrix compactly, then on the columns of the given matrix we compiled main operations with binary operators. We have written the program for the solution of this problem on an algorithmic language C++ and tested it on texts from OR-Library. This program also can be used to solve other problems from the graph theory, which can be derived to the Set Partition problem, or which are subproblems of this problem (eg ending dominant set of vertices in the graph).

http://www.gmu.ge/Batumi2014/index_Geo.html
The 2014 International Conference of Computer Science and Engineering (ICCSE'14). World Congress on Engineering. London, UK. 20142/07/2014-4/07/2014 World Congress on EngineeringOn the Modeling of Wireless Communication Networks.ზეპირი

In the given paper, we’re analyzing and modeling the reliability of complex wireless communication systems using the exponential distribution. We assume that the data is transmitted via unreliable environment. The transmitted message consists of n information blocks. The check of accuracy of getting information is made immediately after receiving the next block and the time spent on check is negligibly small, check is full. In the case of information distortion block transmission is repeated until it won’t be correctly received. It takes place with a help of control bits. It is assumed that there is a time redundancy.

http://www.iaeng.org/publication/WCE2014/WCE2014_pp170-173.pdf
UKSim-AMSS 16th International Conference on Computer Modeling and Simulation.Cambridge, United Kingdom 201426/03/2014-28/03/2014 UKSim-AMSS 16th International Conference on Computer Modeling and Simulation. Internet Reliability and Availability Analysis Using Markov Method. ზეპირი

Modeling based approach is described for analyzing and evaluating Internet server system reliability and availability in this paper. In the given model the states are defined by the different kinds of failures of the server system. The Markov model evaluates the probability of jumping from one known state into the next logical state. The probabilities between transitions of the states are a function of the failure rates of the transitional probabilities from one to another state. The number of first-order differential equations is equal the number of the states of the servers. First-order differential equations is developed by describing the probability of being in each state in terms of states of the model.

https://dblp.org/db/conf/uksim/uksim2014.html
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 95 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი პირველი საფაკულტეტო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებშითბილისი, საქართველო201322/01/2013-26/01/2013ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიSeveral dynamic visualization method for unconstrained optimizationზეპირი

Nowadays, the practical realization of the optimization problems and a flexible software development is very important. The paperwork deals with the minimum search for the visualization method, for the local minimum and for the global minimum search of unconditional optimization tasks, as well. New modified late model is proposed for the heavy nucleus method, which is called "controllable". The term "controllable" means the opportunity to slow down or accelerate the heavy ball.

http://conference.ens-2013.tsu.ge/uploads/50ffc040d844bnatela-ananiashvili-ENG.pdf
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. 21-საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმებითბილისი, საქართველო201219/09/2012 - 21/09/2012საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიექსტრემუმის ძიების მეთოდების ეფექტურობა ექსპერიმენტის შეცდომების პირობებშიზეპირი

ოპტიმალური მეთოდების უნივერსალური პროგრამული პაკეტის შექმნა დღეისათვის მნიშვნელოვან სამეცნიერო-ტექნიკურ ამოცანას წარმოადგენს. მრავალგანზომილებიანი ოპტიმიზაციის ამოცანებში ბიჯის შესარჩევად ერთგანზომილებიანი ოპტიმიზაციის მეთოდებს მიმართავენ. ჩვენ საინტერესოდ ჩავთვალეთ გამოგვეკვლია ოქროს კვეთისა და მონაკვეთის სამ ტოლ ნაწილად გაყოფის მეთოდების ეფექტურობა ექსპერიმენტის შეცდომების პირობებში. კვლევა ჩავატარეთ ეფექტურობის c კრიტერიუმის მიხედვით, ასევე დავაკვირდით ექსტრემუმის პოვნისთვის დახრჯულ დროით მაჩვენებლებს. ექსპერიმენტებმა გვიჩვენა: ბიჯის ასარჩევად უმჯობესია გამოვიყენოთ მონაკვეთის სამ ტოლ ნაწილად გაყოფის მეთოდი, რომელიც შეცდომების არსებობის პირობებში გაცილებით ეფექტურად მუშაობს. თუმცა ეფექტურობისთვის ასევე მნიშვნელოვანია ინტერვალის საზღვრების მიმართ ექსტრემუმის წერტილის მდებარეობა.

http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/jmat/browse.html?pft=biblio&from=128123

Web of Science: 0
Scopus: 0
Google Scholar: 8

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში