დალი სიხარულიძე

აკადემიური დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

Region Innovative Projects Choice Using Multicriteria OptimizationD. Sikharulidze, V.Gabisonia, N.Dadianiსტატიაშპს საჩინო / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 / #25, გვ. 16-20 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Plant Optimal Work Plan Estimation Using Multicriteria OptimizationD. Sikharulidze, V.Gabisonia, N.Dadianiსტატიაშპს საჩინო / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 / #24, გვ. 24-27 ISSN 0135-0765 Englishსახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
On One Problem of Plant LocationD. Sikharulidze, V.Gabisonia, N.Dadianiსტატიაშპს მაცნე პრინტი / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 / #23, გვ. 29-34 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხარბი ალგორითმები სიმრავლეთა დაფარვის ზოგიერთი ამოცანისთვისდ. სიხარულიძე, ნ.დადიანისტატიაშპს პოლიგრაფია/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 / #22, გვ. 32-36 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ალტერნატივათა ნაწილობრივი დალაგების ორი მეთოდის შედარებად. სიხარულიძე, ნ.დადიანისტატიაშპს პოლიგრაფია / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 / #21, გვ. 32-38 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მკურნალობის ტაქტიკის შერჩევა ექსპერტთა აზრის გათვალისწინებითდ. სიხარულიძესტატიასტამბა დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / N 20, გვ. 75-79 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტვირთების ოპტიმიზაცია ჯარიმების გათვალისწინებითდ. სიხარულიძესტატიაგამომცემლობა უნივერსალი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015 / N 19, გვ. 26-30 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ცილინდრული კონტეინერების ოპტიმალური ზომების და ნედლეულზე შეზღუდვების დროს პროდუქციის ოპტიმალური რაოდენობის განსაზღვრად. სიხარულიძესტატიადამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014 / N 18, გვ. 34-38 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სავაჭრო ფირმის ოპტიმალური გეგმის გაანგარიშება სიმპლექს-მეთოდითდ. სიხარულიძესტატიადამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2013 / N 17, გვ. 34-38 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქონლის მარაგის დაგეგმვის მრავალკრიტერიული ამოცანის ანალიზური ამოხსნის შესახებდ. სიხარულიძესტატიასტამბა დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2012 / N 16, გვ. 60-65 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მრავალკრიტერიალური ოპტიმიზაციის ამოცანა წარმოების ლეონტიევის ტიპის ერთი მოდელისათვისდ. სიხარულიძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010 / N 14, გვ. 73-80 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Применение многокритериальной оптимизации для выбора эффективного плана леченияСихарулидзе Д.М. Майсурадзе В.Г.სტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2006 / N 10, გვ. 75-78 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Выбор эффективного плана лечения в условиях неточной информацииГабисония В.Е., Сихарулидзе Д.М., В. Майсурадзеსტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2005 / N 9,გვ 80-83 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
О применении многокритериальной оптимизации при выборе эффективного леченияГабисония В.Е., Сихарулидзе Д.М., სტატიაგამომც. სანი / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2002 / N 6, გვ.53-55 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებულისაქართველო20/11/2013

საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


ადმინისტრაციული სისტემების მართვის ფორმალიზაციის ზოგიერთი საკითხისაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი 2002-2003შემსრულებელი
საქართველოში არსებული ეთნიკური კონფლიქტების მათემატიკური ანალიზი და მოქმედების არაოპტიმალური გზების მოძიებასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი 2004-2005შემსრულებელი
მართვის სისტემებისა და იდენტიფიკაციის პრობლემების კვლევა თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძველზესსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2007-2009შემსრულებელი
ოპტიმიზაციის ზოგადი ამოცანებისა და რიცხვითი დიალოგური მეთოდების დამუშავებასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2010-2012 წწ.შემსრულებელი
ოპტიმიზაციის თეორიული ასპექტები ნაწილობრივ დალაგებულ სივრცეებშისტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2013-2014შემსრულებელი
მართვის სისტემების იდენტიფიკაციისა და ვექტორული ოპტიმიზაციის პრობლემური ამოცანების კვლევა თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზაზესტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2015-2017შემსრულებელი
რთული სისტემების მოდელირების,იდენტიფიკაციისა და ოპტიმიზაციის ამოცანათა კვლევასტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2018-2020შემსრულებელი
მართვის არაწრფივი სისტემების იდენტიფიკაცია და მოდელირება,რთული ფიზიკური და ეკონომიკური სისტემების მათემატიკური მოდელირებისა და ოპტიმიზაციის ამოცანათა კვლევა.სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2021-2023შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში