გიორგი ჩიკოიძე

მეცნიერებათა დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი; საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ინფორმატიკის განყოფილების წევრ-კორესპონდენტი. საქართველოში ტექნიკური ტექსტების ავტომატური მანქანური თარგმნის ფუძემდებელი; 148 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. მათ შორის 5 მონოგრაფიის (2 თანაავტორთან ერთად). სამეცნიერო ინტერესები: • კომპიუტერული ლინგვისტიკა • მორფოლოგიური პროცესორები და მათი რეალიზაციის ქსელური მეთოდი • კოგნიტიური ლინგვისტიკა • რთული წინადადებების სენტენციურ პრიმიტივებზე დაყვანა და მათი სქემების ჩამოყალიბება

On Dictionary Unit Information Zone MergingChikoidze G., Chutkerashvili A. სტატიაშპს „საჩინო“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 / N25, გვ. 95-99 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
შინაარსი↔ტექსტი მოდელის განვითარების ზოგი ასპექტიგ. ჩიკოიძესტატიაშპს საჩინო/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 / N24, გვ. 71-85 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Interactive Synthesis of Georgian SentenceChikoidze G., Javashvili N., Chutkerashvili A. სტატიაგამომცემლობა შპს „მაცნე პრინტი“ /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019/ N23, გვ. 93-114 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ენის დინამიკის ზოგი ასპექტიგ. ჩიკოიძესტატიაგამომცემლობა შპს „მაცნე პრინტი“ /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019/ N23, გვ. 105 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ენა - შინაარსი - გამოხატულებაგ. ჩიკოიძესტატიაშპს „პოლიგრაფი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 / N22, გვ. 103-117 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გამონათქვამის დომინანტური შრე გ. ჩიკოიძესტატიაშპს „პოლიგრაფი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 / N21, გვ. 103-107 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტექსტის ანალიზი და გრამატიკული კატეგორიებიგ. ჩიკოიძესტატიაშპს დამანი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / N20, გვ. 131-142 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სენტენციური პრიმიტივების როლებრივ მიმართებებზე აგებული გამონათქვამის შინაარსის წარმოდგენაგ. ჩიკოიძესტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი განათლება, 2016, N1(15), გვ. 74-81. ISSN 2346-8300 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
წინადადების სტრუქტურის განმსაზღვრელი ერთეულების სემანტიკაგ. ჩიკოიძემონოგრაფიაგამომცემლობა უნივერსალი, 2015, 532 გვერდი ISBN 978-9941-22-673-1 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ლექსიკური ფუნქციები - კომბინატორული ლექსიკონის მნიშვნელოვანი კომპონენტიგ. ჩიკოიძე, ნ. ამირეზაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე, ლ. სამსონაძე, ა. ჩუტკერაშვილი, ნ. ჯავაშვილისტატიაგამომცემლობა უნივერსალი / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015/ N19, გვ. 98-104 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სახელური ფრაზის (NP) როლებრივი სტრუქტურაგ. ჩიკოიძესტატიაგამომცემლობა უნივერსალი / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015/ N19, გვ. 87-90 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მიზეზ-შედეგობრივ მიმართებათა როლებრივი ასახვა გამონათქვამის შინაარსშიგ. ჩიკოიძესტატიაგამომცემლობა უნივერსალი/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015/ N19, გვ. 91-97 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
წინადადების დაშლა სენტენციურ პრიმიტივებადგ. ჩიკოიძესტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი განათლება, 2015, N2(13), გვ. 88-96. ISSN #1512-102X ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
შინაარსი როგორც სენტენციური პრიმიტივების კომპოზიციაგ. ჩიკოიძესტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი განათლება 2015, N2(13), გვ. 79-87. ISSN #1512-102X ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სემანტიკური როლების ლექსიკური შევსებაგ. ჩიკოიძეკონფერენციის კრებულისაგამომცემლო სახლი `ტექნიკური უნივერსიტეტი / IV საერთაშორისო კონფერენციის “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2014” შრომები 2014 / გვ.202-207 ISBN 978-9941-14-161-4 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კომპიუტერული ლინგვისტიკა და ენის მოდელირებაგ. ჩიკოიძე, ლ. ლორთქიფანიძე, ნ. ჯავაშვილისტატიაშპს დამანი / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014 / N18, გვ. 43-50 ISSN 0135-0765 ქართულისაგრანტო პროექტი
პროცესის/მდგომარეობის ამსახველი ქართული ზმნური სუპერ-პარადიგმებიგ. ჩიკოიძესტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი “განათლება”, 2014, N1(10), გვ. 136-140. ISSN #1512-102X ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Аннотирование грузинского текстового корпуса характеристиками ролевой структуры грузинского предложенияგ. ჩიკოიძეკონფერენციის კრებულიКнижный дом, Сборник трудов VII международной научной конференции Прикладная лингвистика в науке и образовании, 2014/ стр.124-127 ISNB 978-5-94777352-1 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართული წინადადების როლებრივი სტრუქტურაგ. ჩიკოიძესტატიასტამბა დამანი/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2013/ N17, გვ. 111-117 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
The Structure of Interactive Language Model Algorithms Based on the Net SystemChikoidze G., Chutkerashvili A., Javashvili N. სტატიაBulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 2013, vol. 7, no. 3, pp.119-126 ISSN - 0132 - 1447 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
The Net Representation of Interactive Language Processor.Chikoidze G., Chutkerashvili A., Javashvili N. სტატიაBulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 2013, vol. 7, no. 1, pp.130-134 ISSN - 0132 - 1447 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კვაზი-სინონიმური ტრანსფორმაციების ალგორითმული მონახაზიგ. ჩიკოიძე, ნ. ჯავაშვილისტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალი განათლება, 2013, N2(8), გვ. 90-99 ISSN #1512-102X ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
The regular type of Georgian Verbal Super-Paradigmგ. ჩიკოიძესტატიაBulletin of the Georgian Academy of Sciences (moambe), 2012, Volume 6, Number 3, pp.145-153. ISSN - 0132 - 1447 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სინონიმია და ვერბალური კომუნიკაციაგ. ჩიკოიძეკონფერენციის კრებულისაგამომცემლო სახლი `ტექნიკური უნივერსიტეტი', საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები” შრომები, 2012 / გვ.265-269 ISBN 978-9941-14-161-4 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Georgian “ancestors” of the logical implicationგ. ჩიკოიძე, ნ. ამირეზაშვილი, ნ. ჯავაშვილი სტატიაშპს დამანი / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2012, N16, გვ. 158-165 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართული ზმნური სუპერ-პარადიგმა, როგორც ამ ერთეულთა კლასიფიკაციის საფუძველიგ. ჩიკოიძესტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალი განათლება, 2012, N2(5), გვ. 77-86 ISSN #1512-102X ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სხვა ენებიდან შემოსული ე.წ. ნასესხები ლექსიკის შესახებგ. ჩიკოიძე, ლ. მარგველანისტატიათბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ენათმეცნიერების საკითხები / 2011, გვ. 170-173 ISSN 1512-0473 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Синонимия и лексические функцииГ. Чикоидзе, Е. Доквадзе, А. Чуткерашвилиსტატიასტამბა დამანი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2011, N 15, გვ. 179-191 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Семантика грузинских глаголов вербальной коммуникацииგ. ჩიკოიძესტატიასტამბა დამანი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2011 / N 15, გვ. 169-178 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სემანტიკური როლების გრამატიკული გაფორმების ცვალებადობა ქართული ზმნური სუპერ-პარადიგმის ფარგლებშიგ. ჩიკოიძესტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი განათლება, 2011 / N3, გვ. 97-102 ISSN #1512-102X ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Семантика роли «адресата» (AD) в контексте грузинской глагольной супер-парадигмыგ. ჩიკოიძესტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალი განათლება, 2011 / N2, გვ. 186-193 ISSN #1512-102X რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ენის სწავლების კომპიუტერული მხარდაჭერაგ. ჩიკოიძე, ბ. იმნაძესტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალი ISSN #1512-102X ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ენის მოდელი და მისი წარმოდგენალ. მარგველანი, გ. ჩიკოიძე, ნ. ჯავაშვილისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010, N 14, გვ. 182-187 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
“Цепочка действий” грузинской глагольной супер-парадигмыგ. ჩიკოიძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010 / N 14, გვ. 169-181 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Языковые модели и принцип коммуникативностиБ. Имнадзе, Г. Чикоидзе.კონფერენციის კრებულითბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო კონფერენციის - კულტურათაშორისი დიალოგი და ენობრივი კონტაქტები მასალები, 2010, გვ.86-90 ISBN 978-9941-0-2787-1 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Структура семантики языковых “связок”გ. ჩიკოიძესტატიასაქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ მოამბის დამატება, შრომები. 2010, N2(17), გვ.56-63 ISSN #1512-102X რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Систематизация значений некоторых классов языковых единицგ. ჩიკოიძემონოგრაფიაგამომც. ინტელექტი/ 2010. ISBN: 978-9941-420-07-8 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ჩანაცვლების ლექსიკური პარამეტრები ქართულშიგ. ჩიკოიძესტატიასაქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ მოამბის დამატება. შრომები. 2010, 1(16) გვ.70-76 ISSN #1512-102X ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Multilevel net representation of NL processorsგ. ჩიკოიძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2009, N 13, გვ. 151-153 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Syntactic interface for Georgian simple sentencesნ. ამირეზაშვილი, გ. ჩიკოიძესტატიაApplication Appendix to the Journal Newsletters (Moambe) of Academie Sciences of Georgia. Works. 2009, pp.141-151 ISSN N1512-102X ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Систематизация значений грузинских послелоговგ. ჩიკოიძესტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2008 / N 12, გვ. 161-168 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Three Aspects of Language Modellingგ. ჩიკოიძე, ნ. ჯავაშვილი, ე. დოკვაძე, ლ. ლორთქიფანიძე სტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2008 / N 12, გვ. 149-160 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Интерактивный режим корректировки морфологического генератораგ. ჩიკოიძეკონფერენციის კრებულიизд. teqnikuri universiteti, Материалы международной научной конференции «Вербальные коммуникативные технологии», 2008, Тбилиси, стр. 190-196 ISBN 978-9941-14-161-4 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კომპრომისული მიდგომა ენობრივი პროცესორების აგებისადმიგ. ჩიკოიძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული,2007, N 11, გვ. 157-161 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Глагольное ядро простого грузинского предложенияგ. ჩიკოიძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2007 / N 11, გვ. 151-156 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
The Marking of Verb_Actant Relations in GeorgianG. Chikoidzeკონფერენციის კრებული Springer / Logic, Language and Computation, 6th International Tbilisi Symposium, TbiLLC 2005, Revised Selected Papers, 2007 / LNAI 4363, p.p 85-96 ISSN 0302-9743 / ISBN-10 3-540-75143-2 / ISBN-13 978-3-540-75143-4 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Interpretator for Net Representation of Morphologic ProcessorsG. ChikoidzeსტატიაBulletin of the Georgian Academy of Sciences (moambe), 2006, Volume 173 Number 1, pp.66-68. ISSN - 0132 - 1447 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Оптималистский путь развития языковых моделейგ. ჩიკოიძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2006 / N 10, გვ. 162-167 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Классификация мини-парадигм (рядов) грузинского глагола в соответствии с граммемным составом их содержанияგ. ჩიკოიძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი /საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2006 / N 10, გვ. 153-161 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Net representation of Morphologic ProcessorsG. ChikoidzeსტატიაThe Journal for Language, Logic, Computation.CLLS, Tbilisi State University and Kurt Gödel Society, N1. Vienna, 2005, p.p.167-209. ISSN 1512-3170 Englishსახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Организация информации в рамках сетевого представления морфологических процессоровგ. ჩიკოიძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2005 / N 9, გვ. 215-222 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Морфологические сети как представление языковых моделейგ. ჩიკოიძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული 2005 / N 9, გვ. 197-211 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Operational Means of Morphologic NetsG. ChikoidzeსტატიაBulletin of the Georgian Academy of Sciences (moambe), 2005, Volume 172 Number 3, pp.435-437. ISSN - 0132 - 1447 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Evolution of Language Model Representation from Computer Dependent – toward Object Orientedგ. ჩიკოიძესტატიაBulletin of the Georgian Academy of Sciences (moambe), 2005, Volume 172 Number 2, pp.212‑214. ISSN - 0132 - 1447 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Порождающая система как основа для представления грамматических знанийგ. ჩიკოიძე, ნ. ჯავაშვილი კონფერენციის კრებულიგამომცემლობა ინტელექტი / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2004 / N 8, გვ. 164-168 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Сетевое представление морфологических процессоровГ. Б. Чикоидзеმონოგრაფიაგამომცემლობა ინტელექტი / 2004 ISBN 5-7859-0078-5 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
The Semantics of Georgian genitive caseგ. ჩიკოიძეკონფერენციის კრებულიGrafisch Centrum Amsterdam/ Proceedings of the 5th Tbilisi International Symposium on Language, Logic and Computation. 2003/ p.59-66 ISBN: 90-5776-130-0 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Морфологические трансформацииგ. ჩიკოიძესტატიასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საწარმოო-საგამომცემლო გაერთიანება „მეცნიერება“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2003 / N 7, გვ. 153-160 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Словарная база морфологического процессораგ. ჩიკოიძესტატიასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საწარმოო-საგამომცემლო გაერთიანება - მეცნიერება / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2003 / N 7, გვ. 161-168 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Application of Generative Morphologic Processor Printing Support SystemG. Chikoidze, N. Javashvili. M. Pirtskhalavaსტატიასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საწარმოო-საგამომცემლო გაერთიანება მეცნიერება / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2003 / N 7, გვ. 266-270 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Семантика морфологииგ. ჩიკოიძესტატიაგამომც. სანი / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული 2002/ N 6, გვ. 155-166 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Net language for morphologic processorsგ. ჩიკოიძე, ნ. ჯავაშვილი, მ. ფირცხალავა სტატიაგამომც. სანი / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული 2002/ N 6, გვ. 167-177 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Автоматический орфографический словарь русского языка (глагольный компонент)Г. Б. Чикоидзе, Н. Г. Джавашвили, Е. А. Доквадзе, Л. Ф. Нозадзеკონფერენციის კრებულიИзд. Наука / Труды Международного семинара “Диалог’2002” по компьютерной лингвистике и ее приложениям, 2002 / Том 2, стр. 529-539 Scopus ISBN 5-02-006438-6 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

2nd International Conference on Research in Social SciencesVienna, Austria201910-15 SeptemberWebster Vienna Private UniversityThe Translation Model Based on Sentential Primitives. ზეპირი

The main problem of language modelling is the meaning of the utterance, which is the ultimate goal of one of the directions of language model functioning (analysis) and the starting point for its opposite direction (synthesis). The paper suggests one of the options of the problem solution. In particular, dividing sentences into the set of (quasi)-synonymous “sentential primitives" and on the basis of the "primitives", building such a structure, which reflects the appropriate content of this set quite transparently. Determination of the estimated set of primitives should be based on the search of the constituents according to their characteristics, particularly, to their syntactic properties. Verbs and their dominant role in sentences are considered according to "multilevel" syntax. By this theory, a primitive is a central component (core) of the layered structure, which is "surrounded" by the periphery i.e. traditional adverbs. The central component itself involves the verb and its actants. At the same time, internal relations of primitives, i.e. dependencies of actants on the predicates and peripheries on central structures are defined by the semantic roles. Such approach to language content conveys the meaning of the utterance through the sentential primitives where the primitives are the language units. In the frame of the presentation, we will offer a translation model, which is simplified to the level of primitives. For testing the model, Georgian-English parallel corpus will be used.

www.dpublication.com/wp-content/uploads/2019/11/8046.pdf
ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები - 2015თბილისი, საქართველო201510-15 სექტემბერიარნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფრანკფურტის უნივერსიტეტიქართული ენის კომპიუტერული მოდელებიზეპირი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტში მრავალი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს კომპიუტერული ლინგვისტიკის მიმართულებით ფუნდამენტური მეცნიერული კვლევები. ქართული ენისათვის დამუშავდა სხვადასხვა კომბინაციური მეთოდიკა (ლექსიკური ფუნქციები, სინონიმური მწკრივები, სემანტიკური როლები და სუპერპარადიგმები); შექმნილია ქართული ენის კომპიუტერული ლექსიკონი, რომელიც, ამავე დროს, მორფოლოგიური გენერატორის ფუნქციას ასრულებს ანუ თითოეული სალექსიკონო ერთეულისგან აწარმოებს შესაბამის სრულ პარადიგმას. ენის მოდელირების ფუნდამენტური საკითხების ფარგლებში შეიქმნა ენობრივი ალგორითმების წარმოდგენის ისეთი საშუალება, რომელიც, ერთი მხრივ, ასახავს ენობრივი სისტემის ფუნქციონირების ფუნდამენტურ თვისებებს (ორმიმართულებიანობა და პარალელურობა), მეორე მხრივ, ხელსაყრელია კომპიუტერული რეალიზაციისათვის. დამუშავდა ქსელური მეთოდი, რომლის საშუალებით შესაძლებელია ორმიმართულებიანი ანალიზ-სინთეზის ერთობლივი პროცესორის ფორმულირება. ინტერნეტსივრცეში, სადაც აისახა თანამედროვე ცხოვრების მრავალი სფერო, ბუნებრივი ლექსიკის ყოველი ახალი გამოვლინება ფიქსირდება ე.წ. „სიტყვის კარიბჭის“ დახმარებით. მსგავსი სისტემა ავტომატურად გამოავლენს ახალ სიტყვაფორმას, რომელიც ლინგვისტური დამუშავების შემდეგ შევა ენის ავტომატურ გრამატიკულ ლექსიკონში. რიგი ენებისთვის ლექსიკონების შევსება-გაფართოების პროცესი გამარტივებულია გრამატიკული კომპაილერის დახმარებით, რომელიც ენის ფორმალური მოდელის ავტომატური რეალიზაციის ყველაზე თანამედროვე ინსტრუმენტია. შესაძლებელია ნებისმიერი ენის სხვადასხვა ვარიაციისთვის (დროის, სივრცის, წარმომავლობის, ჟანრის და ა.შ. მიხედვით) ცალკეულ ენათა მორფოლოგიური პროცესორების ბიბლიოთეკების კომპილირება და სხვ.კომპიუტერული ლინგვისტიკის ყველაზე დიდ მიღწევად და, გარკვეულწილად, საბოლოო მიზნად, სამართლიანად შეიძლება მოვიაზროთ ავტომატური მანქანური თარგმანი. ამ მეტად რთული ამოცანის ბოლომდე გადასაწყვეტად აუცილებელია უპირველესად ლექსიკური მთარგმნელის შექმნა. ენის რიგითი მომხმარებლისათვის ასეთი სისტემაც საკმაოდ ღირებულია, რადგან ის უადვილებს მომხმარებელს უცხო ტექსტის ინტენსიურ გაცნობას და ხშირად უფრო სასარგებლოცაა ტექსტის შედგენისას. ჩვენი ჯგუფი ბოლო წლების განმავლობაში მოქმედებს იმ სტრატეგიით, რომ ცალკეულ პროექტებში დამუშავებული საკვანძო თეორიული და პრაქტიკული საკითხები მომავალში ენის ტექნოლოგიზების საიმედო დასაყრდენად იქცეს. ჩვენ მიერ შექმნილი კომპიუტერული პროდუქტები მრავალი ლინგვისტური მიმართულებით გამოიყენება. ლინგვისტებისთვის ფართო ასპარეზი იქმნება ქართული ენის კომპიუტერული მოდელის რეალიზაციისათვის მისი მრავალი გამოვლინებისა და ცვლილებების გათვალისწინებით. აღსანიშნავია, რომ ჩვენ მიერ პროგრამული პროდუქტების სახით შექმნილია ნაციონალური კორპუსის მენეჯერის კომპილაციისათვის ძირითადი კომპონენტები.

https://ice.ge/of/wp-content/uploads/symp2015/konferenciis%20masala.pdf
Прикладная лингвистика в науке и образованииსანკტ-პეტერბურგი, რუსეთი201410-12 აპრილიРоссийский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. Научная школа «прикладные исследования языка и речи. школа Р. Г. Пиотровского» санкт-петербургский государственный университет Аннотирование грузинского текстового корпуса характеристиками ролевой структуры грузинского предложенияზეპირი

В основе ролевой структуры грузинского предложения лежит понятие супер-парадигмы, представляющей собой совокупность парадигм, образованных от одной глагольной лексемы и подчиненного ей множество семантических ролей. Выявляя существенные черты структуры содержания ролевые признаки делают более перспективным использование аннотированного ими текста для создания и применения языковых моделей.

https://sites.google.com/site/prikladnaalingvistika2014/home/nasa-istoria/konferencii/2014/annotacii-dokladov-2014
IV საერთაშორისო კონფერენცია ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2014თბილისი, საქართველო20142-5 ოქტომბერისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისემანტიკური როლების ლექსიკური შევსებაზეპირი

ნაშრომი ეძღვნება ქართული წინადადების ლექსემების ასარჩევი სქემის განხილვას. სქემა ორგანიზებას უკეთებს და აწესრიგებს იმ ლექსემათა შერჩევას, რომლებიც ავსებენ წინადადებების როლებრივ სტრუქტურას. შემოთავაზებული სქემა ეფუძნება სემანტიკური როლებისა და ლექსიკური ფუნქციების ცნებებს.

https://gtu.ge/msi/Files/Pdf/verbaluri%20komunikaciebi%202014.pdf
საერთაშორისო კონფერენცია ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები _ IIIთბილისი, საქართველო20134-5 სექტემბერიარნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი; თსუ; საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა; შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდიქართული წინადადების ანალიზის მონახაზიზეპირი

წინადადების ანალიზი წარმოადგენს „შინაარსი↔ტექსტი“ მოდელის ფუნქციონირების ერთ-ერთ მიმართულებას. მისი საპირისპირო მიმართულება ანალიზური პროცესის საწყისი წერტილია, სახელდობრ, ტექსტი გვევლინება, როგორც სიმბოლოთა თანმიმდევრობა, სადაც ტექსტური სიტყვაფორმები წარმოდგენილია ერთმანეთისგან ხარვეზებით გამიჯნული ასოთა მონაკვეთების ჯაჭვის სახით. სიტყვაფორმების ასეთი მკვეთრი გამიჯვნა, პირველ რიგში, ამარტივებს ტექსტის ანალიზს მეტყველებასთან შედარებით, სადაც ფონემათა უწყვეტი ჯაჭვები ხშირად რამდენიმე სიტყვის ჯგუფს გამოხატავს და არა ცალკეულ სიტყვაფორმას. ტექსტური წარმოდგენის ეს თავისებურება თითოეული ტექსტური სიტყვაფორმის შესაბამის სალექსიკონო ერთეულთან უშუალო და ცალსახა იდენტიფიკაციის საშუალებას იძლევა, რასაც მოჰყვება სიტყვაფორმის გრამატიკული და სემანტიკური მახასიათებლების დადგენაც. რაც შეეხება გრამატიკულ მახასიათებლებს, მათი განსაზღვრა მაქსიმალურად მარტივდება იმ ლექსიკონის კონტექსტში, რომელიც მოიცავს ყოველი ერთეული მორფოლოგიური პარადიგმის გენერატორს, ანუ სისტემას, რომელიც წარმოშობს მოცემული ერთეულის პარადიგმის ფორმათა სრულ სიას, რომლის წევრები განლაგებულია მათი გრამატიკული მახასიათებლების შესაბამისად. მორფოლოგიური ანოტირება ლინგვისტიკური ანალიზის მნიშვნელოვანი ასპექტია, რაც უზრუნველყოფს ანალიზური პროცესის შემდგომ წინსვლას „შინაარსის“ გამოხატულებისაკენ. შემდეგი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია მთლიანი წინადადების სტრუქტურის, მისი აგებულების დადგენა უკვე სტრუქტურის ცალკეული ელემენტების (სიტყვაფორმების) შესახებ მოპოვებული მორფოლოგიური ინფორმაციის საფუძველზე. სტრუქტურის აგება და ასახვა სხვადასხვა სქემით ხდება (მაგალითად, უშუალო შემადგენელების ხისებრი გრაფით).

https://ice.ge/of/wp-content/uploads/symp_2013_3/masalebi.pdf
II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაშიბათუმი, საქართველო201218.05-20.05ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი; თსუ ლექსიკოგრაფიული ცენტრილექსიკური ინფორმაცია ენობრივი მოდელის ლექსიკონშიზეპირი

ი. მელჩუკის ცნობილი მოდელის – “შინაარსი↔ტექსტი” – მარცხენა მხარე შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც სინონიმური გამონათქვამების სიმრავლე, რომელშიც შესაძლოა ავირჩიოთ რომელიმე სავარაუდოდ ყველაზე მარტივი, “ნეიტრალური” წევრი და მივანიჭოთ მას ამ სიმრავლის, ანუ ამ კონკრეტული “შინაარსის”, “დომინანტის” სტატუსი. ამგვარი მიდგომის ფარგლებში მოდელის პრაგმატიკულ-სემანტიკური დონის ფუნქციონირება უნდა ეყრდნობოდეს კვაზი-სინონიმურ გარდაქმნებს, რომლებსაც გადაჰყავთ “დომინანტი” შინაარსის სიმრავლის ნებისმიერ წევრში (სინთეზის დროს) და ასრულებენ ტრანსფორმაციას საპირისპირო მიმართულებისას (ანალიზის დროს). ცხადია, რომ მოდელის ფუნქციონირების საბოლოო მიზნის მისაღწევად, ეს ტრანსფორმაციები უნდა ითვალისწინებდნენ იმ დამატებით შინაარსობრივ ნიუანსებს, რომლებიც განასხვავებენ მაქსიმალურად “ნეიტრალურ” დომინანტას მისი ნებისმიერი კვაზი-სინონიმისგან. ყოველი ასეთი ტრანსფორმაციის როგორც შესაძლებლობა, ისე შედეგი უნდა ეყრდნობოდეს სათანადო ინფორმაციას, რომელიც სიმარტივის და ეკონომიის მოსაზრებების გამო სასურველია, რომ განაწილდეს ცალკეულ ლექსემათა შორის, ანუ მოთავსდეს შესაბამის სალექსიკონო ერთეულებში. ამ ინფორმაციის მოწესრიგების ცდა მოცემულია “ლექსიკური ფუნქციების” აპარატის საშუალებით, რომლებიც ჯამში გვთავაზობენ ლექსიკური “პარადიგმის” ანალოგს, ანუ მოცემულ ლექსემასთან სემანტიკურად კორელირებული ერთეულების სიმრავლეს: ამ კორელაციის ყოველ ცალკეულ სახეობას ახასიათებს სათანადო სიმბოლო (Syn, Conv, Magn,..), რომელიც მიუთითებს მის მნიშვნელობაზე, და მას უკავშირდება კვაზი-სინონიმები, რომლებიც გამოხატავენ ამ მნიშვნელობას მოცემული (C0) ლექსემის კონტექსტში. ნიშანდობლივია, რომ ყოველი კერძო ფუნქციის მნიშვნელობები წარმოადგენენ ერთმანეთის კვაზი-სინონიმებს. Syn ფუნქციის თავისებურ განზოგადებას წარმოადგენს “სინონიმური მწკრივის” ცნება, რომელიც აერთიანებს მოცემული ლექსემის ყველა კვაზი-სინონიმს და ამავე დროს განსაზღვრავს მათ შორის არსებულ სემანტიკურ ოპოზიციებს. კვაზი-სინონიმური მწკრივის კერძო სახეს წარმოადგენს ქართული ზმნის სუპერ-პარადიგმა, რომელიც აერთიანებს ყველა ერთი და იმავე ზმნური ლექსემიდან ნაწარმოებ პარადიგმას (მაგ., აკეთებინებს – (ა/უ)კეთებს – (/უკეთდება), ადვილი დასანახია, რომ ეს “მწკრივი” უზრუნველყოფს რიგ სტანდარტულ კვაზი-სინონიმურ ტრანსფორმაციას ძირითადი სემანტიკური ბირთვის შეუცვლელად. სამივე ეს ლექსიკური საშუალება ჩართულია ქართულ კომპიუტერულ ლექსიკონში და ტესტირებულია რამდენიმე ასეულ სალექსიკონო ერთეულზე.

https://ice.ge/of/wp-content/uploads/batumi/main2_geo.html
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიებითბილისი, საქართველო201208.11-10.11საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი / საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიასინონიმია და ვერბალური კომუნიკაციაზეპირი

მოხსენებაში განხილულია ენობრივი საშუალებების სპექტრის ზოგიერთი კომპონენტი, რომელიც გამონათქვამს აძლევს სასურველ (ზოგჯერ აუცილებელსაც) კომუნიკაციურ შეფერილობას: რომელიმე წევრს უმატებს რაღაც ზოგად ან სპეციფიკურ (კვაზი-სინონიმური მწკრივი) სემანტიკურ ნიუანსს, ან ახდენს ამა თუ იმ წევრის აქცენტირებას (უარყოფითს - ამ წევრის გამოტოვების შემთხვევაში, რის საშუალებას იძლევა სუპერ-პარადიგმა, ან “დადებითს” – წევრთა რიგის შეცვლით).

https://gtu.ge/msi/Files/Pdf/verbaluri%20komunikaciebi%202012.pdf
საერთაშორისო კონფერენცია ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები _ 2011თბილისი, საქართველო201104.09-05.09არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტილექსიკური ფუნქციები (LF) როგორც კვაზისინონიმური გარდაქმნების საშუალებაზეპირი

მოცემული C0 ლექსიკური ერთეულის LF() ფუნქციათა მნიშვნელობები ქმნიან ლექსიკური “პარადიგმის” მსგავს ერთობლიობას, რომლის წევრებს გააჩნიათ მყარი ასოციატური და კონსტრუქციული მიმართებები საწყის C0-თან. ერთ-ერთი სარგებელი, რომელიც ენობრივი მოდელის სქემასა და მის ლექსიკონში ლექსიკური ფუნქციების ჩართვას ახლავს, არის ის, რომ ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ხშირად ხდება შესაძლებელი ტექსტში სიტყვათა სწორი კომბინირება. - გასცა ბრძანება/გააკეთა განცხადება/მიიღო გადაწყვეტილება/მისცა რჩევა/... (1). ზმნები, რომლებიც (1)- ში წარმოადგენენ Oper1 ფუნქციის მნიშვნელობების მაგალითს, ვერ შეენაცვლებიან ერთმანეთს შესაბამისი არსებითების (C0-ების) აშკარა სემანტიკური სიახლოვის მიუხედავად. LF სისტემის ღირებულების მეორე ასპექტი მდგომარეობს იმაში, რომ მისი კომპონენტები მრავალი კვაზი-სინონიმური ტრანსფორმაციების საფუძველს უზრუნველყოფენ. ასე მაგალითად, (1)-ის ბოლო ნიმუშში შესაძლებელია “რჩევა” განვიხილოთ როგორც “ურჩევს” ზმნის C0 დერივატი (Der) და მივიღოთ გარდაქმნის სქემით Co « Oper1 + Der(Co). შედეგი: ურჩია « რჩევა მისცა; LF-ები მნიშვნელოვან საშუალებას და საფუძველს წარმოადგენენ კვაზი-სინონიმური გარდაქმნებისთვის, რომლებიც, თავის მხრივ, არსებით როლს ასრულებენ ენობრივი მოდელების (და საერთოდ – ბუნებრივი ენის) ფუნქციონირებაში.

http://www.ice.ge/symposium/symp2011_2/konferencia-2011.pdf
Ninth International Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computationქუთაისი, საქართველო201126,09-30,09Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) of the University of Amsterdam in conjunction with the Centre for Language, Logic and Speech at the Tbilisi State University, the Georgian Academy of Sciences and the Akaki Tsereteli State University. Georgian “Ancestors” of the logical implicationზეპირი

The lion share of mental (philosophical, logical) concepts has its origin in the natural language - “body of thinking”. The most important of those concepts should have their origin in all languages, though with some possible additional nuances which make them more understandable and near for usual users of this language. Particularly, here will be given a short review of Georgian conjunctions with semantics corresponding to the logical implication.

https://archive.illc.uva.nl/Tbilisi/Tbilisi2011/Programme/Abstracts_General_Programme/index.html
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კულტურათაშორისი დიალოგი და ენობრივი კონტაქტებიქუთაისი, საქართველო201030.09-1.10თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტიЯзыковые модели и принцип коммуникативностиზეპირი

ენის ალგორითმული აღწერა, ფაქტობრივად, ენათმეცნიერების ახალი და ძალიან მნიშვნელოვანი დარგია. ენა ხდება არა მხოლოდ წინააღმდეგობების სტატიკური სისტემა, არამედ მოქმედი მექანიზმი, რომელიც აღიქვამს და ქმნის ტექსტს (მეტყველებას) მისი ფუნქციონირების პროცესში. როგორც ასეთი, მისი აღწერა შესაძლებელია მხოლოდ დინამიური მოდელით, რომელიც ასახავს ენობრივი აქტივობის ძირითად მახასიათებლებს. მოხსენებაში გაშუქებულია თარგმნის პროცესი ამ მოსაზრების საფუძველზე შექმნილი მოდელების მეშვეობით.

https://el.ge/articles/21316
ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიებითბილისი, საქართველო200816-19 ოქტომბერისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიИнтерактивный режим корректировки морфологического генератораზეპირი

სამუშაოს საფუძვლად უდევს დებულება, რომ ენობრივი ცოდნა წარმოდგენილია წარმომშობი გრამატიკის (გენერატორის) საშუალებით. აქედან გამომდინარე, შემოთავაზებულია ინტერაქტიური სქემა, რომლის საშუალებით შესაძლებელია მორფოლოგიური გენერატორის გაფართოება და სრულყოფა. საილუსტრაციო ნიმუშად გამოყენებულია რუსული მორფოლოგიური გენერატორი, რომელიც ბაზისური ფორმის შესავალს პასუხობს მთელი პარადიგმის გენერაციით. განხილული სქემა მისი სრული რეალიზაციის შემთხვევაში, ერთი მხრივ, უზრუნველყოფს კომპიუტერულ მხარდაჭერას წარმომშობი მოდელების შესაქმნელად, მეორე მხრივ კი, წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება ენობრივი ცოდნის შეძენის მოდელირებისაკენ.

file:///C:/Users/user/Downloads/Verbaluri_Komunikaciuri_Teqnologiebi.pdf
Seventh International Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computationთბილისი, საქართველო20071-5 OctoberThe Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) of the University of Amsterdam in conjunction with the Centre for Language, Logic and Speech at the Tbilisi State University and the Georgian Academy of SciencesThree Aspects of Language Modelling.ზეპირი

Our research is based on an understanding of natural language meaning that attaches crucial importance to the share of spatial relations. According to this approach the content of a sentence is conceived as a projection in the Language Space (LS), a somewhat transformed reflection of the real space. Projections are thus one component of LS, the other being metaphorical reflections of quality degrees, functioning of the perception organs, social relations, etc. The characteristic features of LS are the such : position of the observer, the focus of her/his attention, direction of their movements (back, forward, up, down, etc.). The most important role is attached to the border, its position and orientation relative to the observer and the object of his/her attention and their movements. Besides the prepositions and verb roots a paramount contribution to the organization of LS projections is due to verbal prefixes, at least for languages with highly developed verb prefixation (Russian, German, Georgian, etc.) In our present work we deal with schematizing the LS of the two most common Russian verbal prefixes: v– (‘in’) and vy– (‘out’). A comparative perspective on the problem is supported by parallel examples from German and Georgian. In the conclusion, the interpretation of the meaning of verbal prefixes is brought into correlation with metaphorical expressions.

https://archive.illc.uva.nl/Tbilisi/Tbilisi2007/index.php%3Fpage=15.html
Sixth International Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computationბათუმი, საქართველო200512-16 SeptemberThe Centre for Language, Logic and Speech at the Tbilisi State University in conjunction with the Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) of the University of AmsterdamCase marking of event participants in Georgian languageზეპირი

The correspondence between event participants profiled by Georgian verb and their case markers is considered. As a basis for explanation of these relations is proposed the metaphor of “Action chain/Energy flow” (R. Langacker 1991). It’s supposed that option of the case of nominal expression for participant depends on its position within the action chain”: in first instance, is defined by initial and final points of this linear structure and then by some additional factors

https://archive.illc.uva.nl/Tbilisi/Batumi2005/index.php%3Fpage=1.html
Проблемы Управления и Энергетики, PCPE-2004თბილისი, საქართველო200427.09.2004 – 1.10.2004საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტიПорождающая система как основа для представления грамматических знанийზეპირი

BfP это морфологическая порождающая система (Basic form →Paradigm) которая генерирует для каждой входной базисной формы (Bf) ее полную парадигму (P). В настоящее время эта система тестирована на радигмах русского глагола. Однако, уже в этом неполном виде она оказалась пригодной для создания морфологического компонента системы поддержки печатания русского текста (PSS - Printing support System). В соответствии с органичениям, накладываемыми этой полледной системой, на екране демонстрируются последовательным образом подмножества членов парадигмы, число которых не должно превышать 9 единиц. Высказана гипотеза, что морфологический компонент естественно-языковой системы может функционировать аналогичным образом.

https://gtu.ge/msi/Pages/Conferences_2022.php
the 5th Tbilisi International Symposium on Language, Logic and Computationთბილისი, საქართველო20036-10 OctoberThe Centre for Language, Logic and Speech at the Tbilisi State University, the Georgian Academy of Sciences and Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) of the University of Amsterdam.Russian Word Prediction with Morphological Supportზეპირი

A co-operative project between two research groups in Tbilisi and Stockholm began in 1996. Its purpose is to extend a word predictor developed by the Swedish partner to the Russian language. Since Russian is much richer in morphological forms than the 7 languages previously worked with, an additional morphological component, using an algorithm supplied by the group in Tbilisi, is seen as necessary. It will provide inflectional categories and resulting inflections for verbs, nouns and adjectives. The correct word forms can then be presented to the user of the word prediction system in a consistent manner, allowing the user to easily choose the desired inflectional word form. At present, the work with the classification of verbs is complete. The algorithm is also being used to automatically tag the large lexicon used in the word predictor with inflectional classes.

https://scholar.google.com/scholar?q=5th+Tbilisi+International+Symposium+on+Language,+Logic,+Computation&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
The 5th Tbilisi International Symposium on Language, Logic and Computationთბილისი, საქართველო20036-10 OctoberThe Centre for Language, Logic and Speech at the Tbilisi State University, the Georgian Academy of Sciences and Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) of the University of Amsterdam.The Semantics of Georgian genitive caseზეპირი

This work is aimed at definition of Georgian genitive’s meaning. Some contexts of its use are considered and on the basis of their similarities and differences a scheme is constructed which supposedly should subsume the main features of their content. The crucial point of this approach is a concept of object “environment”, sometimes named – Influence Area (IA); the prototypical meaning of Georgian genitive case can be described as “attraction” of some object O2, external to the one marked by genitive (O1), to the “environment” of the latter. This prototypical version of scheme subsumes all cases of the most usual possessive construction (Ng+N), however some important details depend on the lexical features of its components (Ng, N). It turned out that these lexical restrictions to be satisfied require subdivision of the object “environment” in some subareas each of which has its peculiar semantical relation to the core-object.

https://archive.illc.uva.nl/Tbilisi/Tbilisi2003/Program/index.html
Компьютерная лингвистики и интеллектуальные технологииპროტვინო, რუსეთი200202.06-06.06.2002Ассоциация КОЛИНТ "Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии"; Росийская Ассоцияция Искусственного Интеллекта; РАН; ABBYY Москва; SCIPER (Франция)АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА (ГЛАГОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ)ზეპირი

Предложена  схема системы, порождающей парадигму слова исходя из его базисной формы. Oсновой для представления  cлужит сетевой подход, ранее успешно использованный для двунаправленных морфологических процессоров и задачи бессловарного  тегирования. В отличие от этой  последней, использовавшей вместо словаря лишь краткие списки исключений, задача порождения парадигмы решается на основе структурированных списков исходных форм, организованных таким образом, что принадлежность к некоторому подсписку равнозначна определению всех характеристик, необходимых для построения соответствующей парадигмы. система тестирована на русских глагольных парадигмах. В полном виде она будет выполнять функции  автоматического орфографического словаря.

https://www.dialog-21.ru/en/digest/2002/articles/chikoidze/

Web of Science: Web of science- Citation index -10,  H-index-1
Scopus: Scopus-Citation index-2, H-index-1
Google Scholar: Google scholar- Citation index-63, H-index-3

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის "ქართული ენის კომპიუტერული სუფლიორი უნარდაქვეითებულ პირთათვის" (№A 38-09 (2009-2011)) შედეგები დაინერგა თბილისის 203-ე ყრუ და სმენადაქვეითებულთა საჯარო სკოლა-პანსიონში. ”სუფლიორი” ქართული ტექსტის აკრეფისას მომხმარებელს სთავაზობს გრამატიკულად სწორ სიტყვებს მათი საწყისი ასოების მიხედვით.https://old.rustaveli.org.ge/index.php?module=topic&page=detals&topic_id=18&id=938 

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული საქართველო20/02/2022

საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


Algorithmic Description of Russian word morphologyThe Royal Swedish Academy of Sciences Sweden 2005-2006 ძირითადი შემსრულებელი

სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


ინგლისურ-ქართული კომპიუტერული ლექსიკონი თანდართული მორფოლოგიური პროცესორებით საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 2002-2003პროექტის ხელმძღვანელი
წარმომშობი გრამატიკის მორფოლოგიური დონის ქსელური წარმოდგენა და კომპიუტერული რეალიზაციასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 2004-2005პროექტის ხელმძღვანელი
ქართული ტექსტის ავტომატური სინტაქსური ანალიზის შექმნა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 2004-2006პროექტის ხელმძღვანელი
ინგლისურ-ქართული თარგმნის ავტომატური სისტემა სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2007-2009პროექტის ხელმძღვანელი
ქართული ენის კომპიუტერული სუფლიორი უნარდაქვეითებულ პირთათვის შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2009-2011 ძირითადი შემსრულებელი
ავტომატური განმარტებით-კომბინატორული ლექსიკონი როგორც ქართული ენის მოდელირების საფუძველი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი2009-2011პროექტის ხელმძღვანელი
ქართული ენის სინონიმების კომპიუტერული მოდელის შექმნა სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2010-2012პროექტის ხელმძღვანელი
ქართული ენის კორპუსის სრული (მორფოლოგიური, სინტაქსური, სემანტიკური) ანოტირების სისტემა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2013 – 2016პროექტის ხელმძღვანელი
ქართულ სიტყვათა ქსელის კომპაილერი – GeWordNet შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2015-2017 ძირითადი შემსრულებელი
ქართული წინადადების კომპიუტერული ანალიზი ინტერაქტიულ რეჟიმში სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2015-2017პროექტის ხელმძღვანელი
ქართული ენის კომბინატორული ონლაინ ლექსიკონის შემუშავება სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2018-2020პროექტის ხელმძღვანელი
დიალოგური სისტემების ქართულენოვანი ინტერფეისისტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2021-2023 ძირითადი შემსრულებელი
ქართულ-ინგლისური გრამატიკული ლექსიკონის კომპაილერი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2022-2025 ძირითადი შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


თბილისის საერთაშორისო სიმპოზიუმების „ენა, ლოგიკა, გამოთვლები“ საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი http://events.illc.uva.nl/Tbilisi/ 1995-2022

ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


Evolution of Language Model Representation from Computer Dependent – toward Object Oriented, 2005, Bulletin of the Georgian Academy of Sciences (moambe), Volume 172 Number 2, pp.212‑214.სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

Evolution of language model representation means is illustrated by examples of three consecutive steps of their development ("virtual automaton", ßÇÀË algorithmic language and net representation), which is directed towards the most possible congruence with the modeling object, i. e. language.

http://science.org.ge/old/moambe/New/pub15/172_2/172_2.htm
Operational Means of “Morphologic” Nets, 2005, Volume 172 Number 3, pp.435-437.სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

The “morphological” nets supply basis for representation of language (in first instance, morphologic) models. Their structure follows that of “traditional” net-like graphs. All peculiarities of the nets are concentrated in conditions, which underlie the choice of process trajectory and the corresponding operator system by means of which testing is realized.

http://science.org.ge/old/moambe/Summary-172-3.htm
Interpretator for Net Representation of Morphologic Processors, 2006, Volume 173 Number 1, pp.66-68.სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

Net representation of language models was reached as a result of development, which was directed from utter dependence on computer toward orientation, in first instance, to the object itself, i. e. natural language. However, briefly characterized here translator should witness that this shift of orientation has not greatly complicated relation between mode of representation and computer as its material basis

http://science.org.ge/old/moambe/Summary-173-1.htm
The regular type of Georgian Verbal Super-Paradigm, 2012, Bulletin of the Georgian Academy of Sciences (moambe)სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

The work is dedicated to the Georgian verb super-paradigm. The sums of the paradigms that are derived from one and the same lexical unit are meant under the name. The “regular” subset that is the most widespread and has less complicated structure, members of which consist of causative, active transitive and passive paradigms is used to regulate this rather numerous set. It is shown that the main actants of these paradigms behave correspondingly with certain semantic roles (CS, AG, OB, AD). One of the non-regular classes (INTR) the main difference of which is that OB role can be substituted by IC role (Intermediate Causer) is also considered in the paper. Ascertainment of the structure of these units first of all depends on surface appearance of verb-actant relations, which is realized by verb affixes and by the cases of actants.

http://science.org.ge/old/moambe/6-3/Chkoidze.pdf
The Net Representation of Interactive Language Processor, 2013, BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, vol. 7, no. 1სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

The purpose of the paper is to represent a language model that ensures effective functioning of the model in the interactive mode. Interactive approach acquires particular importance in the context of the most complicated processors, as it promises to show how algorithms are simplified, while retaining high level of efficiency. This, for its part, conditions the possibility of using the models of the earlier stages of their development, namely, in the process of their improvement. For example, the possibility of communication with the user while analyzing the sentence makes dictionary “unloaded” from additional information that would be necessary for finding the way out of some “hopeless” situation, and at the same time it requires complication of the algorithm in order to use the information appropriately. In the case of synthesis in the opposite direction in order to avoid such complications interactive approach also acquires fundamental meaning, namely, it can “go-between” the primary germ of the content and its lingual expression and in this way provide the input of utterance synthesis. The main purpose of the work is to form the means of representation of the interactive language processor. To solve the task we propose the net approach that was already used earlier to write down certain morphologic algorithms. Nets represent simplified versions of graphs. The most important features of the nets represent three labels associated with each node and with both sides of each arc. In the case of morphologic processor one of them (node) defines some general grammatical category, two others (arc) points to some particular meaning of the category (left label) and the means of its forming (right label). The transformation of the existing net system is given in the article that is limited to reinterpretation of labels, namely, here they reflect the trajectory that is followed by appropriate information in the question answer mode. The source of information is left arc label, the content of the question is defined by the right label, and the final address is defined by the node label

http://science.org.ge/old/moambe/7-1/Chkhoidze%20119-126.pdf
The Structure of Interactive Language Model Algorithms Based on the Net System, 2013, BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, vol. 7, no. 3სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

 The paper presents an approach based on network method of language (first of all morphologic) algorithms. The net scheme has experienced certain transfigurations: e.g. a dialogue operator can express the object which is referred to by the system in the current step of process developing using left arc label, the right label must reflect the content of a question on the other hand; as for the knot it includes indication to the position where the expected answer can appear. The “respondent” of a question-answer act might be represented by the inner component of the system (a dictionary, a list of super-paradigms, the information gathered during the previous steps) of outer partner, user (U). Exactly the latter one ensures the interactive character of the system. An example of building the units system operating simultaneously is given in the paper. The aspect of such approach is demonstrated by a simple, though important, example. In particular, the initial of sentence synthesis which generates the central (core) structure of an expression. The section of the process of synthesis provides the core of the central structure, the formation of the verb and its immediate constituents (agent, object, etc.). Building of a system, in its turn, is based on the notion of the verb super-paradigm, which implies the combination of verb paradigms which are derived from one and the same lexeme and addresses the same group of semantic roles, though with a variety of means. How the information that is sufficient for morphologic forming of each member is gathered in the process of dialogue with the user is shown with a particular example. In the last section there is considered applied as well as the fundamental importance of interactive approach: on the one hand, it simplifies and improves the most complicated system, such as automatic translation, on the other hand, the interactive model of a language can be considered a primary imitation of relation between thinking represented by outer partner, user (U) and language – by such organised synthetic system.

http://science.org.ge/old/moambe/7-3/130-134_Chikoidze.pdf

პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში


Автоматический орфографический словарь русского языка (глагольный компонент), 2002, Изд. “Наука” / Труды Международного семинара “Диалог’2002” по компьютерной лингвистике и ее приложениям, 2002 / Том 2, стр. 529-539 სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

Предложена  схема системы, порождающей парадигму слова исходя из его базисной формы. Oсновой для представления  cлужит сетевой подход, ранее успешно использованный для двунаправленных морфологических процессоров и задачи бессловарного  тегирования. В отличие от этой  последней, использовавшей вместо словаря лишь краткие списки исключений, задача порождения парадигмы решается на основе структурированных списков исходных форм, организованных таким образом, что принадлежность к некоторому подсписку равнозначна определению всех характеристик, необходимых для построения соответствующей парадигмы. система тестирована на русских глагольных парадигмах. В полном виде она будет выполнять функции  автоматического орфографического словаря.

https://www.dialog-21.ru/digest/2002/articles/chikoidze/