ქეთევან ომიაძე

აკადემიური დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

G-ზომათა კლასში ვიტალის კონსტრუქციის შესრულების შესახებქ. ომიაძე, ნ. დადიანი, დ. ცინცაძესტატიაშპს საჩინო / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 /#25 გვ.36-40 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
არაზომადი სიმრავლეების შესახებქ. ომიაძე, დ. ცინცაძესტატიაშპს საჩინო / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 /#24. გვ.33-36 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბლოკურად ორიენტირებული არაწრფივი სისტემების იდენტიფიკაცია სიხშირულ არეში ბ.შანშიაშვილი, ნ.ყავლაშვილი, ნ.დადიანი, ქ. ომიაძესტატიაშპს მაცნე პრინტი / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 / #23, გვ.15-23. ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ინტერპოლირების ამოცანის გადაწყვეტა Matlab-ის საშუალებითდ. ცინცაძე, ქ. ომიაძესტატიაშპს მაცნე პრინტი / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 / #23, გვ.81-83. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რადიოლოკაციური ინფორმაციის მომზადება კომპიუტერში შეყვანისათვისქ. ომიაძე; დ. ცინცაძესტატიაშპს პოლიგრაფია / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 /#22, გვ.95-100. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ფურიეს მწკრივის კოეფიციენტების გამოთვლა, ალგორითმის პროგრამული გადაწყვეტა Matlab-ის საშუალებითნ. დადიანი; ქ. ომიაძე; დ. ცინცაძესტატიაშპს პოლიგრაფია / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 /#21, გვ. 90-94. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ოპტიმიზაციის ზოგიერთი ამოცანის პროგრამული გადაწყვეტან. დადიანი; ქ. ომიაძე; დ. ცინცაძესტატიასტამბა დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / N 20, გვ. 117-122. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საფრენი აპარატების აეროდინამიკური მახასიათებლებიდ. ცინცაძე, ქ. ომიაძესტატიაგამომცემლობა უნივერსალი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015 / N 19, გვ. 76-79 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რიცხვითი მეთოდების გამოყენება გამოთვლებისათვის რეალურ დროშიდ. ცინცაძე, ქ. ომიაძესტატიადამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014 / N 18, გვ. 180-184. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კომპუტერული დაპროგრამების ენების განვითარების ზოგიერთი თავისებურების შესახებნ.კილასონია, ქ. ომიაძე, ვ. ბახტაძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2007 / N 11. გვ. 80-82. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ლებეგის ზომის იმ ინვარიანტული გაგრძელებების შესახებ, რომლებიც ფლობენ ერთადერთობის თვისებასქ.ომიაძე, ნ.კილასონიასტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2006 / N 10. გვ. 98-102. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


მართვის სისტემების იდენტიფიკაციისა და ვექტორული ოპტიმიზაციის პრობლემური ამოცანების კვლევა თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზაზესსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2007-2008შემსრულებელი
ოპტიმიზაციის ზოგადი ამოცანებისა და რიცხვითი დიალოგური მეთოდების დამუშავებასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2010-2012შემსრულებელი
ოპტიმიზაციის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები ნაწილობრივ დალაგებულ სივრცეებშისსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2013-2014შემსრულებელი
მართვის სისტემების იდენტიფიკაციისა და ვექტორული ოპტიმიზაციის პრობლემური ამოცანების კვლევა თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზაზესტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2015-2017შემსრულებელი
რთული სისტემების მოდელირების, იდენტიფიკაციისა და ოპტიმიზაციის ამოცანათა კვლევასტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2018-2020შემსრულებელი
მართვის არაწრფივი სისტემების იდენტიფიკაცია და მოდელირება,რთული ფიზიკური და ეკონომიკური სისტემების მათემატიკური მოდელირებისა და ოპტიმიზაციის ამოცანათა კვლევასტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2021-2023შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში