ვიქტორ ხუციშვილი

აკადემიური დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

მათემატიკური მოდელირების სპეციალისტი

О возможной причине волнообразного распространения коронавирусной инфекции В.Хуцишвилиსტატიაშპს საჩინო/საქართველოსტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021, N25, გვ. 28-32 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ოპტიმალობის ორი კრიტერიუმი სტრატეგიულ თამაშში „მსროლელთა ბრძოლა“ ვ.ხუციშვილისტატიაშპს საჩინო/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020, N24, გვ. 14-17 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Микросистемы массового обслуживания с ремонтом и заменой отказавших элементовВ.Хуцишвилиსტატიაგამომცემლობა შპს მაცნე-პრინტი/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019, N23, გვ. 48-52 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Проблема количества стрелков в стратегической игре выбора целейВ.Хуцишвили, Г.Котолашвилиსტატიაშპს პოლიგრაფია /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018, N22, გვ. 26-31 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Инновационный рынок виртуальных спортивных поединков и технология мгновенной оценки шансов виртуальных соперниковВ.Хуцишвили, Г.Котолашвилиსტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იტ საკონსულტაციო ცენტრი/მართვის ავტომატური სისტემები, 2018/ N 2 (26), გვ. 256-260 ISSN 1512-3979 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Modeling of In-Play Tennis OddsV.Khutsishviliსტატიაგამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი/ ქესჟ: კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები, 2018,№2 (54), გვ. 105-110 ISSN 1512-1232 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ვექტორული კრიტერიუმი ოპტიმიზაციისა და თამაშთა თეორიის ზოგიერთ ამოცანაში. მსროლელთა გუნდების ბრძოლავ.ხუციშვილისტატიაშპს პოლიგრაფია//საქართველოს არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017, N21, გვ. 26-31 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტიპიური ონლაინ სლოტის პარამეტრების იდენტიფიკაციავ.ხუციშვილისტატიაშპს დამანი//საქართველოს არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016, N20, გვ. 63-69 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Проблема выбора целей противоборствующими командами стрелковВ.Хуцишвилиსტატიაგამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი/Сб. трудов Международной научной конференции “Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление”, посвящённой 85-летию со дня рождения академика И.В.Прангишвили, 2015, стр. 477-480 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Моделирование букмекерских коэффициентов в процессе теннисного матчаВ.Хуцишвилиსტატიაგამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი/Сб. трудов Международной научной конференции “Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление”, посвящённой 85-летию со дня рождения академика И.В.Прангишвили, 2015, стр. 477-480 ISBN 978-9941-20-575-0 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის UNESCO-ს კათედრის „ინფორმაციული საზოგადოება“ დაარსების 15 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციათბილისი. საქართველო 201828-29 სექტემბერისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიИнновационный рынок виртуальных спортивных поединков и технология мгновенной оценки шансов виртуальных соперников (გ.ქოთოლაშვილთან ერთად)ზეპირი

შემოთავაზებულია ფსონების ინოვაციური ბაზარი დაუსწრებელ სპორტულ ორთაბრძოლებზე, გენერირდება შესაბამისი საბუკმეკერო კოეფიციენტები 

https://gtu.ge/Journals/mas/Referat/N26_conf_unesco_2018_2_26.pdf
აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“  თბილისი. საქართველო 20153-5 ნოემბერისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიМоделирование букмекерских коэффициентов в процессе теннисного матча ზეპირი

შემუშავებულია ჩოგბურთის  მსვლელობისას ბუკმეკერული კოეფიციენტების გათვლის კომპიუტერული მოდელი. ის იყენებს ე.წ. ძირეულ ალბათობებს - მიმდინარე ქულის გათამაშების ალბათობებს საკუთარ და სხვის მოწოდებაზე, რომლებიც წინა გათამაშების შედეგის შესაბამისად კორექტირდება

http://ict-mc.gtu.ge/conference.pdf

Web of Science: 1
Scopus: 0
Google Scholar: 6

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში