მანველ კლოიანი

აკადემიური დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

ქართული ტექსტ-კორპუსი.ლორთქიფანიძე ლ., კლოიანი მ., კლოიანი ლ.სტატიაშპს „პოლიგრაფია“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 / #21, გვ. 112 - 1160 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
In-Memory მონაცემთა ბაზებიკლოიანი მ.სტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 / №24, გვ. 121-1270 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Shadow DOM ინტერფეისის გამოყენება თანამედროვე სისტემებშიკლოიანი მ.კონფერენციის კრებულიშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 / №25 გვ. 163-1670 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

მეხუთე საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებშითბილისი, საქართველო20177-10 თებერვალიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიქართული ვორდნეტი თანამედროვე ტექნოლოგიებითზეპირი

მოხსენება შეეხება ქართულენოვანი WordNet-ის შექმნას ისეთი თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, როგორიც არის nodejs და MongoDB (არარელაციური მონაცემთა ბაზები). NodeJS არის პროგრამული პლატფორმა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას კოდის სერვერული მხარის დასაწერად გამოყენებულ იქნას Javascript-ი. Javascript კოდი დაწერილია Express JS ფრეიმვორკის გამოყენებით (MVC პატერნი). MongoDB გვაძლევს საშუალებას ქართული სიტყვების შესანახად გამოვიყენოთ WordNetის სტანდარტული ბაზის პირვანდელი წყობა. პროექტის რეალიზაციაში შესაძლებელია სიტყვებს შორის კავშირის გრაფზე ნახვა. კავშირის დაფიქსირებისათვის გამოყენებულია ბიბლიოთეკა Vis JS. აღნიშნული ბიბლიოთეკა არის Open Source პროექტი.

http://conference.ens-2017.tsu.ge/lecture/view/750
მეექვსე საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებშითბილისი, საქართველო201812-15 თებერვალიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიქართული ტექსტკორპუსიზეპირი

შექმნილია ქართული ტექსტკორპუსი მეცნიერ აკაკი შანიძის ნამუშევრების საფუძველზე. შექმნილია ელექტრონული ბიბლიოთეკა, სადაც შესაძლებელია ნაშრომების ნახვა და გადმოწერა. მომავალში იგეგმება სხვა ავტორების ნაშრომების გამოქვეყნება. პროექტი დაფინანსებულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ. საიტი განთავსებულია უნივერსიტეტის სერვერზე (იხ. http://akakishanidze.tsu.ge ). პროექტში მონაწილეობას იღებდნენ სხვადასხვა მიმართულების სტუდენტები. ქართულ ტექსტკორპუსში გამოყენებულია ასოცირებული პროფესორ ლიანა ლორთქიფანიძის მორფოლოგიური ანალიზატორი.

http://conference.ens-2018.tsu.ge/lecture/view/1139

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


ქართულ სიტყვათა ქსელის კომპაილერი – GeWordNetშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი FR/463/4-105/12 2015-2017დამხმარე პერსონალი
დიალოგური სისტემების ქართულენოვანი ინტერფეისისტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2021-2023ძირითადი შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში